Slovenščina English (United Kingdom)

Spletna revija IBS Poročevalec je namenjena domačim in tujim znanstvenikom, raziskovalcem, strokovnjakom, študentom in praktikom na področjih mednarodnega poslovanja, trajnostnega razvoja, tujih jezikov in javne uprave. Najpomembnejši del IBS Poročevalca je objava recenziranih znanstvenih, raziskovalnih, strokovnih in poljudnih člankov, ki obravnavajo teme kot mednarodno poslovanje, trajnostni razvoj, organizacija, pravo, okoljska ekonomika in politika, trženje, raziskovalne metode, menedžment, korporativna družbena odgovornost in druga področja.

Iskanje

IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana

Vabimo vse, ki bi želeli prispevati v IBS poročevalec, da se nam oglasijo s prispevki na info@ibs.si.

2019

MAG. NATAŠA VRČON TRATAR, MATIC KOCJANČIČ MAG. PRAVA: PRAKTIČNA APLIKACIJA MERJENJA ZADOVOLJSTVA S ŠOLO

POVZETEK

V raziskovalnem delu smo na osnovi metodologije iz študije »Evalvacija zadovoljstva s šolo: Metodološki in vsebinski izzivi« (Trnavčevič et al., 2008) pripravili visoko strukturirane ankete, s katerimi smo merili zadovoljstvo treh pomembnih deležnikov šole: dijakov, učiteljev in staršev. Kot izhodišče za postavljanje raziskovalnih hipotez smo uporabili model Storitvene verige dobička, s tem da so nas zanimale samo zveze med zadovoljstvom zaposlenih in zadovoljstvom odjemalcev (dijakov in staršev). Z metodo bivariatne korelacije smo potrdili zveze med zadovoljstvom dijakov in zadovoljstvom staršev, nismo pa potrdili zveze med zadovoljstvom učiteljev in zadovoljstvom dijakov in zadovoljstvom staršev. S prepoznavanjem storitvene vrzeli smo identificirali kritične dejavnike zadovoljstva, ki so zanesljiva informacijska osnova za ukrepanje na področju zagotavljanja kakovosti.

Ključne besede:
zadovoljstvo s šolo, storitvena veriga dobička, analiza kritičnih dejavnikov zadovoljstva, zveza med zadovoljstvom učiteljev in dijakov, staršev

ABSTRACT

The empirical section of the paper, which is based on the methodology from the study »Evalvacija zadovoljstva s šolo: Metodološki in vsebinski izzivi« / »School Satisfaction Evaluation: Methodological and content challenges« (Trnavčevič et al., 2008), presents a highly structured survey prepared for measuring the satisfaction of three important school stakeholders: students, teachers and parents. Research hypotheses have been set on the basis of the model »The Service Profit Chain«, but we have been interested only in the relationship among employee satisfaction and customer satisfaction (students and parents). With the method of bivariate correlation, the link between students' satisfaction and parents' satisfaction has been confirmed, but the links between teachers' satisfaction and students' satisfaction and parents' satisfaction has not been confirmed. By recognising service gap, we have identified the critical factors of satisfaction, which are the base for improvements in quality of educations.

Key words:
satisfaction with school, service profit chain, analysis of critical satisfaction factors, correlation between teacher and pupils, as well as parents

Pregledni znanstveni članek

 
Več člankov...