Slovenščina English (United Kingdom)

Spletna revija IBS Poročevalec je namenjena domačim in tujim znanstvenikom, raziskovalcem, strokovnjakom, študentom in praktikom na področjih mednarodnega poslovanja, trajnostnega razvoja, tujih jezikov in javne uprave. Najpomembnejši del IBS Poročevalca je objava recenziranih znanstvenih, raziskovalnih, strokovnih in poljudnih člankov, ki obravnavajo teme kot mednarodno poslovanje, trajnostni razvoj, organizacija, pravo, okoljska ekonomika in politika, trženje, raziskovalne metode, menedžment, korporativna družbena odgovornost in druga področja.

Iskanje

IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana

Vabimo vse, ki bi želeli prispevati v IBS poročevalec, da se nam oglasijo s prispevki na info@ibs.si.>
IBS Poročevalec - Uredništvo

natisni E-pošta

UREDNIŠTVO IBS POROČEVALEC

Glavna in odgovorna urednica: dr. Irena Marinko, IBS Ljubljana
Pomočnica urednice: dr. Anita Maček, Resena Maribor
Tehnični urednik: Robert Frankovič, IBS Ljubljana

Uredniški odbor:
Dr. Vito Bobek, Joanneum Gradec, Avstrija
mag. Iris Fink Grubačević
Dr. Damjana Jerman, Intereuropa, Slovenija
Dr. Vladimir Kenda, Univerza v Mariboru, Slovenija
Mag. Indre Knyviene, Kaunas College, Litva
Stanislava Krapež MA Open University
Mag. Tuula Linnas,
Savonia University, Varkaus, Finska
Dr. Jože Šrekl
Dr. Jennifer Radbourne,
Deakin University, Avstralija
Dr. Boris Snoj, Univerza v Mariboru, Slovenija
Dr. Jože Šrekl, Univerza v Ljubljani, Slovenija
Dr. Igor Maver, Univerza v Ljubljani, Slovenija
Dr. Donata Vianelli, Universita degli studi di Trieste, Italija
Dr. Art E. Whatley, Hawai'i Pacific University, ZDA

 

NAVODILA AVTORJEM

Revija IBS Poročevalec objavlja znanstvene, raziskovalne in strokovne članke, razprave,  recenzije, izsledke visokošolskih strokovnih oziroma znanstvenih del, terminološke strokovne članke, referate z znanstvenih in strokovnih posvetovanj, povzetke odličnih diplomskih, magistrskih nalog oziroma doktorskih del in podobno in sicer predvsem iz področij poslovnih ved, tujih jezikov, trajnostnega razvoja in javne uprave.

Pri določanju kategorije prispevka se upošteva Tipologija dokumentov / del za vodenje bibliografij v okviru sistema COBISS. Prispevki, ki so označeni s tipologijo »izvirni znanstveni članek« predstavljajo samo prve objave originalnih raziskovalnih rezultatov, in sicer v takšni obliki, da se raziskava lahko ponovi, zaključki pa preverijo. Praviloma morajo biti organizirani po shemi »Uvod-Metode-Rezultati-Diskusija« (IMRAD - http://www.uta.fi/FAST/FIN/RESEARCH/imrad.html) za eksperimentalne raziskave oziroma na drug ustrezen način.

Vabimo avtorje, da nam pošljejo originalne prispevke, ki še niso bili objavljeni oziroma poslani v objavo drugi reviji. Avtorsko pravico do objavljenih člankov ima izdajatelj revije, avtorji pa v celoti odgovarjajo za vsebino prispevka. Svoje besedilo avtor pozneje lahko objavlja, vendar mora pri tem vedno navesti prvotno objavo v reviji IBS Poročevalec. Objavljamo članke, ki dobijo pozitivno oceno vsaj dveh recenzentov.

Članki so lahko napisani v slovenskem ali tujem jeziku in naj bodo jezikovno neoporečni in slovnično ustrezni. Obsegajo naj od 4000 do 5000 besed vključno z opombami, seznamom literature in grafičnimi prikazi, drugi prispevki pa do 2000 besed. Avtorji na začetku navedejo priimek in ime avtorja, njegov polni habilitacijski in znanstveni naziv ter ustanovo, kjer je zaposlen. Prva stran naj vsebuje naslov, izvleček (največ 200 besed) in ključne besede v slovenskem in angleškem jeziku.

Za besedilo članka uporabljajte pisavo Times New Roman v velikosti 12 pik. Listi naj bodo oštevilčeni, razmik med vrsticami naj bo 1,5. Za poudarke v besedilu uporabljajte poševni tisk, ne krepkega ali podčrtanega tiska.

Morebitne tabele in slike naj bodo oštevilčene ter naslovljene nad, opombe in viri pa pod tabelo oziroma sliko. V tabelah uporabljajte enojne okvirje, debeline pol pike.

Vire v tekstu navajamo v oklepajih. Npr.: Globalizacija združuje procese, s katerimi so se ljudje vključili in se še vključujejo v globalno družbo (Albrow, 1990, 15) ali Kot glavni dejavnik se v literaturi največkrat omenja tehnološki napredek, po mnenju Gatignona in Kimberlyja (2004, 7-10).

Viri na koncu besedila naj bodo navedeni na naslednji način (bodite pozorni na ločila in poševni tisk):

Knjiga:
Barro, R.J. in X. Sala-i-martin. 1995. Economic growth. New York: McGraw-Hill.

Članek v reviji:
Aitken, B., in A. Harrison. 1999. Do domestic firms benefit from direct foreign investment? Evidence from Venezuela. The American Economic Review 89 (3): 605-618.

Poglavje v knjigi, prispevek v zborniku:
Blomström, M., in E. Wolf. 1994. Multinational Corporations and Productivity Convergence in Mexico. V Convergence of Productivity: Cross - National Studies and Historical Evidence, uredniki W. Baumol, R. Nelson, in E. Wolff. Oxford: University Press.

Elektronski vir:
Dreyhaupt, S. J. 2007. Locational Tournaments in the Context of the EU Competitive Environment: A New Institutional Economics Approach to Foreign Direct Investment Policy Competition between Governments in Europe [online]. Dostopno na: http://www.springerlink.com/content/h1181k. [5. 12. 2008].

Prispevke v wordu pošljite na naslov: info@ibs.si.

Avtorje vabimo, da pošljejo še celotni naslov (tudi soavtorjev), elektronski naslov in telefonsko številko ter sliko v jpg ali primerljivi drugi obliki.

Izdaja: IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana, Mencingerjeva 7, Ljubljana.
T: 00386 40 561896.
E-naslov: info@ibs.si

mag. Iris Fink Grubačević