Slovenščina English (United Kingdom)

Spletna revija IBS Poročevalec je namenjena domačim in tujim znanstvenikom, raziskovalcem, strokovnjakom, študentom in praktikom na področjih mednarodnega poslovanja, trajnostnega razvoja, tujih jezikov in javne uprave. Najpomembnejši del IBS Poročevalca je objava recenziranih znanstvenih, raziskovalnih, strokovnih in poljudnih člankov, ki obravnavajo teme kot mednarodno poslovanje, trajnostni razvoj, organizacija, pravo, okoljska ekonomika in politika, trženje, raziskovalne metode, menedžment, korporativna družbena odgovornost in druga področja.

Iskanje

IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana

Vabimo vse, ki bi želeli prispevati v IBS poročevalec, da se nam oglasijo s prispevki na info@ibs.si.

Letnik 8, št. 4


Strokovni članek

ZDENKO POTOČAR, UNIV. DIPL. ORG.: IZZIVI PODJETIJ PRI OGLAŠEVANJU NA LIVE STREAM PLATFORMAH VIDEOIGER IN E-ŠPORTA

POVZETEK

V prispevku opisujemo izzive podjetij pri oglaševanju na live stream platformah, kjer generacija mladih med 14 in 24 leti množično (lahko več milijonov) spremlja organizirana tekmovanja e-športa in igranje profesionalnih igralcev videoiger v realnem času. Razvoj in popularnost e-športa je izredno hitra, s tem pa tudi spremljanje in gledanost. Prihodki na račun oglaševanja so v porastu in če predpostavimo, da bo e-šport po spremljanju na svetovnem nivoju dohitel klasični šport, bodo temi sledili tudi prihodki. Ob upoštevanju rezultatov naše raziskave, da kar 43 % vseh anketiranih oseb (v povprečju starih 17 let) spremlja igranje profesionalnih igralcev preko live stream platform v realnem času ter da jih kar 80 % opazi reklamna sporočila, lahko zagotovo predpostavimo, da se odpira novo področje za podjetja, ki svoje izdelke in storitve tržijo na globalnem trgu.

KLJUČNE BESEDE:
e-šport, videoigre, live stream, oglaševanje, Twitch

ABSTRACT

The article describes the challenges of companies when advertising on live streaming platforms, where the generation of younger people, aged between 14 and 24, massively (possibly millions) monitor organized e-sport competitions and playing of professional video games in real time. The development and popularity of e-sport is extremely fast and therefore also monitoring and ratings. The revenue from advertising is on the rise, and assuming that following e-sport world-wide will catch up with classic sports, the increase of revenue will follow. Taking into consideration the results of our survey that as many as 43% of all respondents (on average 17 years old) monitor the playing of professional players via live stream platforms in real time, and that 80% of them notice advertisements, we can definitely assume that a new area is opened for those companies, that trade their products and services on the global market.

KEYWORDS:
e-sport, video games, live streaming, advertising, Twitch
 

Več ...
 

Strokovni članek

ADAM VENGUŠT, MAG. MEDN. POSL. IN TRAJ. RAZ.: KORPORATIVNA DRUŽBENA ODGOVORNOST

Povzetek
V sodobnem času je korporativna odgovornost družbe vse bolj pomembna. To je  koncept, ki na uspešnih svetovnih trgih igra pomembno vlogo in ga bo potrebno še naprej nenehno izpopolnjevati. Tukaj ne gre le za pričakovano vedenje, ampak že za družbeno odgovorno ravnanje podjetij do vseh deležnikov ter naravnega in družbenega okolja. Podjetje mora prerasti izključno ekonomski interes, če ima vizijo uspešnega poslovanja in razvijanja na dolgi rok ter želi biti konkurenčno na tržišču. Dviganje materialnega, socialnega in okoljskega blagostanja sedanje generacije je treba uravnotežiti brez ogrožanja eksistenčnih pogojev naših potomcev in celotne narave. Tehnološki napredek mora delovati v sozvočju z naravo in ne le brezkompromisno posegati vanjo ter jo izčrpavati. Odgovorno poslovanje družbe bo na ta način prispevalo k dobremu počutju posameznikov, kot tudi k izboljšanju blaginje celotne družbe. Zaupanje vseh deležnikov bo raslo ob odgovornem medsebojnem sodelovanju.

Ključne besede: korporativna odgovornost, vedenje, družba, podjetje, ekonomski interes, blagostanje, uravnoteženje, eksistenčni pogoji, narava, zaupanje, medsebojno sodelovanje.

SUMMARY
In modern times, corporate social responsibility is increasingly inextricably important. It represent concept that play an important role in successful global markets, and it will need to be continually improved. It is not just about the expected behavior, but rather about socially responsible behavior or companies towards all stakeholders and the natural and social environment. The company must surpass the exclusively economic interest, if it has a vision of successful long-term business operations, development and competitiveness on the market. Raising the material, social and environmental welfare of the present generation must be balanced without compromising the existential conditions of our descendants and the whole nature. Technological advancements must work in harmony with nature and not only uncompromisingly exploit it. Responsible business operations of the society will thus contribute to the well-being of individuals as well as the overall improvement of the welfare of the entire society. The trust of all stakeholders will grow with responsible cooperation.

Key words: Corporate responsibility, behavior, society, company, economic interest, welfare, balance, existential conditions, nature, trust, cooperation.

Več ...
 

Strokovni članek

ZDENKO POTOČAR, UNIV. DIPL. ORG.: PRENOVA INFORMACIJSKEGA SISTEMA V MANJŠEM TRANSPORTNEM PODJETJU

POVZETEK

Na področju transporta tovora se je z uvajanjem novih informacijskih tehnologij marsikaj korenito spremenilo. Spremljanje telematskih podatkov o vozilih v realnem času, hitra komunikacija in avtomatizirani postopki dela med udeleženci v procesu, borza povpraševanja in ponudbe na mednarodnem trgu ipd. so spremenili delo v transportni panogi. Vse te spremembe so vplivale tudi na manjša transportna podjetja, ki so se bila prisiljena prilagodi in s tem zagotoviti svoj obstoj na trgu.

Na osnovi intervjuja z direktorjema dveh manjših transportih podjetij za prevoz tovora v Sloveniji smo ugotavljali, kakšno je stanje uvedbe moderne informacijske tehnologije in njena integracija v informacijski sistem. Kljub temu da sta se uvedbe lotila po različnih poteh, sta s svojimi rešitvami zadovoljna in jim zadostuje v njihovih potrebah za opravljanje poslovanja in zagotavljanje kakovostne storitve transporta.

KLJUČNE BESEDE:
transport blaga, informacijski sistem, telematski sistem, sistem sledenja

SUMMARY

In the field of transport new information technologies are the reason for a lot of radical changes. Monitoring of real-time telematics data of vehicles, quick communication and automated work procedures among the participants in the process, exchange of inquiry and work offer on the international market, etc., led to work changes in the transport sector. All these changes have also affected smaller transport companies that were forced to adjust themselves and ensure their space on the market.

Based on an interview with the directors of two smaller cargo transport companies in Slovenia, we found out to what extent modern information technology is used and integrated into the information system. In spite of the fact that the two companies have different solutions, they are satisfied with them and they meet their needs in performing their business and provide high quality services in transport.

KEY WORDS:
cargo transport, information system, telematics system, tracking system

 

Več ...
 

Strokovni članek

JAN NOVAK, DIPL. MEDN. POSL.: PREDNOSTI IN OVIRE TRAJNOSTNEGA RAZVOJA PRI POSLOVANJU PODJETJA

Povzetek
V članku je obravnavan trajnostni razvoj in njegovi vidiki, varstvo okolja, korporativni trajnosti razvoj ter prednosti in ovire, ki jih prinaša trajnostno poslovanje. Glavni namen je bil raziskati dobre in slabe plati trajnostnega razvoja in s tem ugotoviti, ali je v poslovanje podjetja smiselno implementirati tudi vidik trajnostnega razvoja. Glede na zahtevno zakonodajo, predpise in standarde, lahko ugotovimo, da je implementacija trajnostnega razvoja zelo kompleksna, to so tudi ključne ovire za podjetja. Vendar pa številne prednosti, ki jih prinaša takšna vrsta poslovanja, kažejo da trajnostni razvoj pozitivno vpliva na celotno delovanje podjetja, hkrati pa je to tudi edini način, da ohranimo okolje tudi za prihodnje generacije. Zaradi tega je trajnostni razvoj ena izmed najboljših poti v prihodnost za vsa podjetja.

Ključne besede: trajnostni razvoj, razvoj strategije in implementacija

Abstract
The article deals with sustainable development and its aspects, environmental protection, corporate sustainability, benefits and obstacles of sustainable develpoment for different companies. The main purpose was to explore positive and negative effects of sustainable development and determine whether it is efficient to implement the aspect of sustainable development in business operations. Given the complex legislation, regulations and standards, we can find that the implementation of sustainable development is very complex, which are also key obstacles for companies. However, many of the benefits that sustainable development brings, shows that it has a positive impact on the overall performance of the company, and at the same time is the only way to preserve the environment for future generations. For this reason, sustainable development is one of the best paths for the future of all companies.

Key words: sustainable development, development of strategy, implementation

Več ...