Slovenščina English (United Kingdom)

Spletna revija IBS Poročevalec je namenjena domačim in tujim znanstvenikom, raziskovalcem, strokovnjakom, študentom in praktikom na področjih mednarodnega poslovanja, trajnostnega razvoja, tujih jezikov in javne uprave. Najpomembnejši del IBS Poročevalca je objava recenziranih znanstvenih, raziskovalnih, strokovnih in poljudnih člankov, ki obravnavajo teme kot mednarodno poslovanje, trajnostni razvoj, organizacija, pravo, okoljska ekonomika in politika, trženje, raziskovalne metode, menedžment, korporativna družbena odgovornost in druga področja.

Iskanje

IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana

Vabimo vse, ki bi želeli prispevati v IBS poročevalec, da se nam oglasijo s prispevki na info@ibs.si.

Letnik 7, št. 2


Strokovni članek

Unlike Migrants, Refugees Don’t Have A Choice. The Project Refugeesin Goes On

On the World Refugee Day we, Slovenian members of the RefugeesIn project attended “Talking about the media and propaganda with regard to refugees”, a round table that was organised in Ljubljana the participants being: Steffen Dobbert (Die Zeitand Zeit online journalist), Mojca Pajnik (Peace Institute And Faculty Of Social Sciences , Ljubljana, Mojca Širok an RTV Slovenia journalist, Tadej Troha Institute Of Philosophy, Academy Of Sciences And Arts and Max Zimani (Institute Global). The round table was moderated by: Jure Gombač from Slovenian Migration Institute).

Več ...
 

Strokovni članek

RADOSLAVA VIHAREV, MAG. MEDN. POSL. IN TRAJ. RAZ.: ANALIZA GOSPODARSKE DIPLOMACIJE NA VELEPOSLANIŠTVU REPUBLIKE SLOVENIJE V SARAJEVU

POVZETEK

Nacionalno gospodarstvo si ne more privoščiti izolacije ostalega sveta. Mednarodno gospodarsko sodelovanje je v veliki meri odvisno od gospodarske diplomacije, ki ima v svojih rokah instrumente in možnosti, namenjene odpiranju vrat slovenskemu gospodarstvu na tujih trgih. Pomemben dejavnik pri prevzemanju učinkovitejše vloge gospodarske diplomacije so ljudje in sodelovanje na vseh nivojih ter v vseh porah naše družbe. Pričujoči prispevek analizira gospodarsko diplomacijo na VSA, in sicer tako, da sooča pričakovanja podjetij in poglede akterjev gospodarske diplomacije. Uporabljena metodologija zajema pregled literature, spletnih virov, intervjuja z bivšim in sedanjim gospodarskim atašejem na VSA ter anketo med slovenskimi podjetji na trgu Bosne in Hercegovine (BiH), ki poznajo delovanje slovenske gospodarske diplomacije na VSA. Na podlagi zgoraj navedenih virov ugotavljam, da podjetjem pogosto ni jasno, kako nastopati na tujem trgu, in ker ne vedo, kaj lahko pričakujejo od gospodarske diplomacije, velikokrat pride do nesporazumov. Trdim, da se ta problem da rešiti, in sicer z ozaveščanjem podjetij, kaj točno za njih lahko naredi gospodarska diplomacija, v smislu, da podjetja končno preidejo od reaktivne k proaktivni strategiji prodora na tuj trg, gospodarska diplomacija pa jim pri tem pomaga z oblikovanjem njihovih interesov ter uresničevanju njihovih ciljev.

Ključne besede:

zunanja politika, diplomacija, gospodarska diplomacija, mednarodna trgovina, gospodarski ataše, diplomatsko konzularna predstavništva, Bosna in Hercegovina.

 

ABSTRACT

National economy cannot afford isolation from the rest of the world. International economic cooperation is in great part dependent on economic diplomacy, which has abilities that are meant for opening doors to Slovenian diplomacy on the international market. Important role in improving economic diplomacy are people and all segments and levels of our society. This work analyzes economic diplomacy facing expectations of companies and the views of actors of economic diplomacy. The methodology includes overview of literature, web-sites, interviews with former and present economic attaché in Slovenian Embassy in Sarajevo (VSA) and empirical research among Slovenian companies in the market of Bosnia and Herzegovina that know the functioning of Slovenian economic diplomacy in VSA. Based on these sources, I begin to realize that companies are frequently not sure how to act on the international market, and later on they do not know what to expect from it, therefore there are often misunderstandings. I claim that this problem could be solved with raising awareness among companies, what exactly economic diplomacy can offer them so that companies can come from recreational to proactive strategies on the international market. Economic diplomacy plays an important part of shaping their interests and creating their goals.

Key words: Foreign policy, diplomacy, economic diplomacy, international trade, economic attaché, diplomatic consular representation, Bosnia and Herzegovina

 

Več ...
 

Strokovni članek

DR. IRENA MARINKO: VKLJUČEVANJE NA ŠTUDENTE OSREDOTOČENEGA PRISTOPA V IBS MEDNARODNO POSLOVNO ŠOLO LJUBLJANA

Povzetek
Prispevek opisuje, kako je potekalo uvajanje na študente osredotočenega pristopa v IBS Mednarodno poslovno šolo Ljubljana,  ki se je v okviru projekta Empowering teachers for a student-centred approach odločila, da bo uvedla na študente osredotočeni pristop v svoje strateške dokumente, predvsem pa tudi v vsakdanjo prakso. Ker so tako predavatelji kot študenti novi pedagoški pristop v celoti podprli, vključitev v strateške dokumente ni bila težka. Uvajanje na študente osredotočenega učenja v dejansko prakso pa je proces, ki še ni zaključen in upamo, da ga bomo vedno znova dopolnjevali in izpopolnjevali.

Ključne besede: IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana, na študente osredotočeni pristop, strategija, praksa

Abstract
The paper describes introduction of the student-centred approach into IBS International Business School Ljubljana. IBS Ljubljana decided to introduce the student-centred approach into its strategic documents and in front of all into its everyday work within the Erasmus+ project Empowering teachers for a student-centred approach. Since the lecturers and students fully supported the new pedagogical approach, its introduction into strategic documents was not difficult. The introduction of the student-centred learning into actual practice is a process that has not been finished yet and we hope that we will complete and improve it over and over again.

Key words: IBS International Business School Ljubljana, student-centred approach, strategy, practice

Več ...
 

Strokovni članek

VESNA ISTENIČ, DIPL. VZG., TOMAŽ NAGLIČ, UNI. DIPL. PROF. ŠP. VZG.: POMEN BIVANJA PREDŠOLSKIH OTROK NA PROSTEM

Povzetek

Prispevek predstavlja mnenja nekaterih relevantnih avtorjev o pomenu bivanja otrok na prostem ter o varnosti in zaščiti otrok v različnih razmerah. V praktičnem delu pa prikazuje kratko analizo bivanja otrok na prostem v vrtcu Mala akademija, pri čemer je poudarek predvsem na analizi časa, ki ga otroci prebijejo zunaj. Pri tem je prikazana tudi vloga vzgojitelja in primeri, kako organizirati bivanje na prostem.

Abstract

The paper presents opinions of some relevant authors about importance of outdoor activities in kindergartens and about safety and protection of preschool children in different circumstances. The practical part of the paper contains a short analysis of the outdoor activities in the kindergarten La petite academy which analyses especially the time that children spend outside. The authors also discuss the role of preschool teachers and cases how to organize outdoor activities.
Key words: kindergarten, outdoor activities, role of preschool teachers

Več ...