Slovenščina English (United Kingdom)

Spletna revija IBS Poročevalec je namenjena domačim in tujim znanstvenikom, raziskovalcem, strokovnjakom, študentom in praktikom na področjih mednarodnega poslovanja, trajnostnega razvoja, tujih jezikov in javne uprave. Najpomembnejši del IBS Poročevalca je objava recenziranih znanstvenih, raziskovalnih, strokovnih in poljudnih člankov, ki obravnavajo teme kot mednarodno poslovanje, trajnostni razvoj, organizacija, pravo, okoljska ekonomika in politika, trženje, raziskovalne metode, menedžment, korporativna družbena odgovornost in druga področja.

Iskanje

IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana

Vabimo vse, ki bi želeli prispevati v IBS poročevalec, da se nam oglasijo s prispevki na info@ibs.si.

Letnik 9, št. 3


Pregledni znanstveni članek

MAG. NATAŠA VRČON TRATAR, MATIC KOCJANČIČ MAG. PRAVA: EVALVACIJA ZADOVOLJSTVA S ŠOLO KOT DEL SISTEMA SPREMLJANJA IN ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI IZOBRAŽEVALNEGA PROCESA

POVZETEK

Usmerjenost v odjemalce in zadovoljstvo odjemalcev sta pojma, ki sta vse bolj vpletena v strateške cilje in tudi kazalnike uspešnosti poslovanja organizacij na vseh področjih, tudi v izobraževanju. Prav tako je zadovoljstvo tako zunanjih kot notranjih odjemalcev – zaposlenih vgrajeno v sistem kazalcev evalviranja kakovosti. Pomen zadovoljstva se je pokazal tudi v modelu »Storitvene verige dobička«, ki temelji na številnih raziskavah, v katerih so bile empirično potrjene zveze med zadovoljstvom zaposlenih, zadovoljstvom odjemalcev in uspešnostjo poslovanja, še več, vzvod za delovanje modela so ravno zadovoljni zaposleni.

Zaradi spremenjenih okoliščin v srednješolskem izobraževanju v Sloveniji, predvsem padanja števila rojstev in sprememb v sistemu financiranja srednjih šol, so se morale šole potruditi za čim večji vpis bodočih dijakov. Tako so prevzele tudi nekatere strategije in koncepte tržnega pristopa. Skrb za dober ugled in zadovoljstvo udeležencev izobraževalnega procesa sta bila sicer že v preteklosti pomembna cilja tudi v srednjih šolah, vendar sta v zadnjem desetletju prav gotovo pridobila na pomenu. Poleg tega je prišlo tudi do določenih normativnih sprememb, saj Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju iz leta 2006 šolam nalaga, da letno opravijo evalvacijo kakovosti šole, po priporočilih pa sta med kazalniki tudi zadovoljstvo učiteljev in dijakov.

Ključne besede:
zadovoljstvo odjemalcev, storitvena veriga dobička, kakovost v izobraževanju, zadovoljstvo s šolo

SUMMARY

Customer orientation and customer satisfaction are two concepts that are more and more involved in the strategic objectives and in the indicator of success in all areas of the organization's management as well as in education. Moreover, the satisfaction of either external or internal customers is an integral feature in the system of the indicator of quality. The significance of satisfaction is also shown through the model »The Service Profit Chain« established on various researches, which has empirically confirmed links among employee satisfaction, customer satisfaction, revenue growth and profitability. Furthermore, the employees’ satisfaction is the key factor in functioning of the model. Schools have been trying hard to keep their application numbers as high as possible because of altered circumstances within secondary school education in Slovenia but mainly because of the declining birth rate and changes in funding system of secondary schools. Therefore, they have adopted some of the market approach strategies and ideas. Even in the past, the concern of a good image and satisfaction of participants in the education process were important objectives in secondary schools. However, they have definitely gained their recognition in the last decade. Furthermore, certain standard changes have taken place as the Vocational and Technical Education Act from 2006 instructs schools to carry out an annual school quality evaluation containing teachers' and students' satisfaction indicators.

Key words:
customer satisfaction, service profit chain, quality in education process, satisfaction with school

Več ...
 

Pregledni znanstveni članek

MAG. NATAŠA VRČON TRATAR, MATIC KOCJANČIČ MAG. PRAVA: PRAKTIČNA APLIKACIJA MERJENJA ZADOVOLJSTVA S ŠOLO

POVZETEK

V raziskovalnem delu smo na osnovi metodologije iz študije »Evalvacija zadovoljstva s šolo: Metodološki in vsebinski izzivi« (Trnavčevič et al., 2008) pripravili visoko strukturirane ankete, s katerimi smo merili zadovoljstvo treh pomembnih deležnikov šole: dijakov, učiteljev in staršev. Kot izhodišče za postavljanje raziskovalnih hipotez smo uporabili model Storitvene verige dobička, s tem da so nas zanimale samo zveze med zadovoljstvom zaposlenih in zadovoljstvom odjemalcev (dijakov in staršev). Z metodo bivariatne korelacije smo potrdili zveze med zadovoljstvom dijakov in zadovoljstvom staršev, nismo pa potrdili zveze med zadovoljstvom učiteljev in zadovoljstvom dijakov in zadovoljstvom staršev. S prepoznavanjem storitvene vrzeli smo identificirali kritične dejavnike zadovoljstva, ki so zanesljiva informacijska osnova za ukrepanje na področju zagotavljanja kakovosti.

Ključne besede:
zadovoljstvo s šolo, storitvena veriga dobička, analiza kritičnih dejavnikov zadovoljstva, zveza med zadovoljstvom učiteljev in dijakov, staršev

ABSTRACT

The empirical section of the paper, which is based on the methodology from the study »Evalvacija zadovoljstva s šolo: Metodološki in vsebinski izzivi« / »School Satisfaction Evaluation: Methodological and content challenges« (Trnavčevič et al., 2008), presents a highly structured survey prepared for measuring the satisfaction of three important school stakeholders: students, teachers and parents. Research hypotheses have been set on the basis of the model »The Service Profit Chain«, but we have been interested only in the relationship among employee satisfaction and customer satisfaction (students and parents). With the method of bivariate correlation, the link between students' satisfaction and parents' satisfaction has been confirmed, but the links between teachers' satisfaction and students' satisfaction and parents' satisfaction has not been confirmed. By recognising service gap, we have identified the critical factors of satisfaction, which are the base for improvements in quality of educations.

Key words:
satisfaction with school, service profit chain, analysis of critical satisfaction factors, correlation between teacher and pupils, as well as parents

Več ...
 

Strokovni članek

MIHA FINK: DOKAZNO BREME V KAZENSKEM POSTOPKU V SLOVENSKEM PRAVNEM REDU PO ZAKONU O KAZENSKEM POSTOPKU ( UR. L. RS, ŠT. 32/12) IN KDO GA NOSI

Povzetek
Predstavil bom dokazno breme v kazenskem postopku in podrobneje predstavil. kdo ga nosi v posameznih fazah postopka. Osredotočil se bom predvsem na sedaj veljavni slovenski pravni red, vendar pa je potrebno za celovito razumenje predstaviti tudi nekaj kazenskih postopkov, ki so se razvijali skozi zgodovino in jih danes v njihovi čisti obliki praktično ne najdemo nikjer več, najdemo le nekatere njihove posamezne elemente. Torej začenši z zgodovinskim pregledom kazenskih postopkov je potrebno izpostaviti akuzatorni oziroma adversarni postopek, ter inkvizitorni, ki je akuzatornemu popolno nasprotje. Sledi del o tem, kdo v slovenskem pravnem redu nosi dokazno breme. Najpogosteje je to državni tožilec, ki opravlja funkcijo pregona, redkeje pa tudi oškodovanec in sicer tedaj, ko je Kazenski zakonik v posameznih členih izrecno določil, da se kaznivo dejanje preganja na zasebno tožbo (primer kazniva dejanja zoper čast in dobro ime) in v primeru, da državni tožilec iz različnih razlogov odstopi od pregona in pregon v točno določen času nadaljuje oškodovanec. Za tem govorim še na splošno o dokaznem bremenu, v katerih pravnih virih je to urejeno, torej tako v Zakonu o kazenskem postopku (ZKP), kot tudi v Ustavi RS. Na koncu pa sledi še pregled celotnega postopka v slovenskem pravnem redu, pregled posameznih faz in višina dokaznega bremena oziroma dokaznih standardov v posameznih delih kazenskega postopka.

Ključne besede: kazensko procesno pravo, dokazno breme, državni tožilec, kazenski postopek...

Abstract:
I will present a burden of proof in criminal proceeding and  who bears it in individual stages of proceeding in more detail. I will mostly focus on Slovenian legislation which is in force these days. However, to be entirety understandable I also need to introduce some criminal proceedings, developing through history which nowadays are not to be found anywhere as a whole but only partially  in inforce legislation. Therefore, beginning with the historical overview of criminal proceedings we need to emphasize an adversary and an inquest proceeding which are a total opposite to the adversary one. Then follows the part where I present who bears the burden of proof in Slovenian criminal proceeding. Most frequently this is a public procecutor who has a prosecution function with a few exceptions. Hardly ever does the burden of proof bear the injured party and this is when the Criminal code (KZ-1) explicitly defines that a criminal act is persecuted by private prosecution (for example, criminal acts against honour and a good name) and in case when a public prosecutor withdraws from the prosecution of a criminal proceeding with a reason (for example, lack of evidence) and the criminal proceeding is continued by the injured party. Later on I will explain the burden of proof in general and what legislation it is defined by, that is the Criminal procedure act (ZKP) as well as the Constitution of Republic of Slovenia. To conclude, I will present a short overview of the whole process of Slovenian criminal proceeding and the amount of the  burden of proof  or standards of proof  in individual stages of criminal proceeding.

Keywords: criminal procedural law, burden of proof, public prosecutor, criminal proceeding...

Več ...
 

Strokovni članek

DR. SAŠA ZUPAN KORŽE: KONEC »MEDENIH TEDNOV« ZA SODELOVALNO GOSPODARSTVO

Izvleček

Zaradi vse večjega prispevka k celotnemu gospodarstvu ter poudarjanju pozitivnega učinka na družbo in posameznike je postalo sodelovalno oziroma delitveno gospodarstvo (sharing/collaborative economy) v zadnjih letih predmet pogostih obravnav v javnosti, v državnih organih in organih Evropske skupnosti. Namen prispevka je predstaviti različne poglede na sodelovalno gospodarstvo ter na primeru Airbnb in Uber tudi t.i. 'temno plat', ki je bila zaradi spretne retorike o njem pogosto potisnjena v ozadje. Prikažemo, kako se novi poslovni modeli, ki so bili do nedavnega zaradi t.i. tehnoloških posebnosti obravnavani izven okvira regulative tradicionalnih sektorjev, počasi, vendar vztrajno vpenjajo v obstoječe predpise. S tem se zaključuje obdobje 'medenih tednov' udeležencev v sodelovalnem gospodarstvu.

Ključne besede: tehnološke platforme, sodelovalno gospodarstvo, delitvena ekonomija, Airbnb, Uber, pravna regulacija

Abstract

For the last few years, sharing or collaborative economy has become a frequently discussed topic in public, state authorities and European Union institutions. There are at least two reasons for that: increasing contribution of sharing/collaborative economy to economic growth and exposure of its positive effect to overall society and individuals. The purpose of this paper is to present different views on sharing/collaborative economy and on the case of Airbnb and Uber also discuss its 'dark side'. We highlight how new business models based on technological platforms slowly get their position in the framework of existing sectorial regulation. It can be concluded that the 'honeymoon' time of avoiding regulations is over.

Key words: technology-based platforms, sharing economy, collaborative economy, Airbnb, Uber, legal regulation

Več ...