Slovenščina English (United Kingdom)

Spletna revija IBS Poročevalec je namenjena domačim in tujim znanstvenikom, raziskovalcem, strokovnjakom, študentom in praktikom na področjih mednarodnega poslovanja, trajnostnega razvoja, tujih jezikov in javne uprave. Najpomembnejši del IBS Poročevalca je objava recenziranih znanstvenih, raziskovalnih, strokovnih in poljudnih člankov, ki obravnavajo teme kot mednarodno poslovanje, trajnostni razvoj, organizacija, pravo, okoljska ekonomika in politika, trženje, raziskovalne metode, menedžment, korporativna družbena odgovornost in druga področja.

Iskanje

IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana

Vabimo vse, ki bi želeli prispevati v IBS poročevalec, da se nam oglasijo s prispevki na info@ibs.si.

Letnik 10, št. 2


Kratki znanstveni prispevek

DOC. DR. SAŠA ZUPAN KORŽE: PRAVNO OKOLJE ZA USTANOVITEV IN POSLOVANJE HOTELOV V SLOVENIJI

Povzetek

Namen prispevka je sistematično prikazati ključne splošne pravne predpise javnega značaja, ki predstavljajo pravno okolje za hotelsko dejavnost v Sloveniji in podati njihovo aplikacijo na hotele. Metode zbiranja in obdelave podatkov ter metode predstavitve rezultatov smo prilagodili naravi raziskovalne teme, ciljem raziskovanja ter vrsti pridobljenih podatkov. Podatke za empirično raziskavo smo pridobili v januarju 2020 iz predpisov, dostopnih na spletnih straneh državnih organov RS in organov EU. Uporabili smo metode selekcije, deskripcije, primerjave, analize vsebine, interpretacije. Rezultate smo opisno in tabelarično prikazali v vsebinsko zaokroženih točkah. Ugotovili smo, katere ključne splošne in hotelsko specifične predpise mora hotelski investitor upoštevati že pri oblikovanju koncepta hotela ter katera regulativa ureja poslovanje hotelskega podjetja kot gospodarske družbe v hotelski dejavnosti. Prispevek predstavlja prvi sistematični prikaz slovenskega pravnega okolja, v katerem poslujejo hoteli: podaja ključne zahteve zakonskih, podzakonskih in drugih predpisov, s katerimi se morajo soočiti slovenski hotelirji – od krovnega zakona o turizmu do številnih hotelsko specifičnih pravilnikov. V tem je tudi praktična uporabnost prispevka.

Ključne besede: pravno okolje, pravni predpisi, turistične nastanitve, hoteli

Abstract

The purpose of the paper is to investigate which general regulations represent the legal environment for running hotel business in Slovenia. The methods of data collection, data processing and the methods of presenting the results were adapted to the nature of the research topic, its objectives and the type of data. Data for empirical research were obtained in January 2020 mostly from regulations available on the websites of the Republic of Slovenia and EU institutions. The methods of selection, description, content analysis and interpretation were used. The results are presented descriptively and in tables. The results show which key general and sector-specific regulations hotel investor must consider when formulating the hotel concept. Further on, it is presented which regulations determine the operation of an individual hotel as a legal entity. The paper systematically presents the Slovenian legal environment in which hotels operate. The paper's practical implication is in setting out the key requirements according to regulations that Slovenian hoteliers are faced with when establishing and performing hotel business.

Več ...
 

Strokovni članek

MAG. NATAŠA NOVAK IPAVEC: KOMPLEMENTARNOST KONCEPTOV VSEŽIVLJENJSKEGA IZOBRAŽEVANJA/UČENJA IN TRAJNOSTNEGA RAZVOJA

Povzetek

Znanje in človeški kapital sta v 21. stoletju postala ključna dejavnika razvoja in napredka. V gospodarstvu, ki se giblje z visoko dinamiko, je potrebno nenehno izobraževanje, ohranjanje in posodabljanje znanja in spretnosti, če želimo ostati aktivni in produktivni del družbe. Z vseživljenjskim učenjem postajamo del trajnostnega razvoja družbe, saj posegamo na tri ključna področja: razvoj osebnosti udeležencev izobraževanja in učenja, socialno kohezijo ter gospodarski napredek.
Vseživljenjsko učenje je dolgoročen proces, ki zajema tako izobraževanje – šolanje otrok in mladih – kot tudi učenje odraslih oz. starejših v tretjem življenjskem obdobju. Poteka vse življenje po vertikali in tudi v vsej širini življenja. Pripomore k izboljšanju kakovosti in položaja posameznika v življenju in družbi, ohranja in izboljšuje občo in ekonomsko blaginjo.
Ključne besede: izobraževanje, učenje, vseživljenjsko učenje, trajnostni razvoj.

Abstract

Knowledge and human capital have become key factors in development and progress in the 21st century. In a fast-moving economy, it is necessary to constantly educate, maintain and update knowledge and skills if we want to remain an active and productive part of society. Through lifelong learning, we are becoming part of the sustainable development of society, as we intervene in three key areas: development of the personality of participants in education and learning, social cohesion, and economic progress.
Lifelong learning is a long-term process that includes education – schooling of children and young people as well as adult learning or education of the elderly in the third age. It covers one’s lifetime as well as all spheres of life. It helps to improve the quality of an individual’s life and their position in the society, maintaining and improving general and economic well-being.
Keywords: education, learning, lifelong learning, sustainable development.

Več ...
 

Strokovni članek

KARIN VOGRIČ: NAČINI IN POMEN VARSTVA OTROK V POSEBNIH RAZMERAH V SLOVENIJI

Povzetek

Sedanje razmere v družbi so nas pripeljale do razmišljanja, kako organizirati varstvo otrok v posebnih razmerah. S pojavom virusa SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen covid-19, in ukrepov, povezanih z njim, smo prišli na idejo, da bi raziskali različne načine in nasploh pomen varstva otrok v tovrstnih razmerah. Naša raziskava je temeljila na anketnem vprašalniku, razposlanem preko družbenih omrežij. Z rezultati smo prišli do zaključkov, da je staršem zanimiva storitev varovanja otrok v poslovnih objektih (blizu njihovega delovnega mesta) ali podjetjih (ob upoštevanju vseh varnostnih ukrepov) v posebnih razmerah, kamor uvrščamo tudi epidemijo covida-19. Novo storitev lahko obravnavamo kot izziv, s katerim razvijamo nove rešitve. S konkretno storitvijo lahko zagotovimo otrokom kakovostno varstvo, starše pa razbremenimo v položajih, ki pridejo na hitro, nenačrtovano in jim lahko povzročijo velike težave. Za otroke bi bili prioriteti varstvo in kakovostno vzgajanje. Poleg vzgoje pa vedno potekata tudi izobraževanje in socializacija, kjer otroci razvijajo vse sposobnosti, ki bi jih morali razvijati v primarni fazi. Starši poleg tega ne bi imeli skrbi, saj ne bi bili oddaljeni od otrok, ti pa bi se lažje vključili v vrtec, saj bi vedeli, da so njihovi starši v bližini. Za starše bi bil to manjši stres, saj bi ob prihodu v službo hkrati oddali otroka v varstvo. Ne glede na vse bi bil to uspeh ne le za otroka, ampak tudi za starše.

Ključne besede: družina, varstvo, posebne razmere, covid-19

Abstract

The circumstances under which we have all been found today have led us to thinking how to organise child care in such situations to help parents and children. With occurrence of virus Covid-19 and all the measures connected to it, we have come to an idea to research the different ways and general meaning of child care in such circumstances. Our research was based on a questionnaire sent to parents via social media. Its results have led us to believe that child care at the place of work or its vicinity (bearing all safety measures) is the most interesting to working parents in need of child care under special circumstances such is the Covid-19 pandemic for example. Providing quality child care service under these types of unpredictable situations is a challenge and we are trying to find optimal solutions. We would like to provide quality child care solution to relieve the parents who are hugely affected with this kinds of situations and which cause them a lot of stress. For children, priorities are safety, quality child care, education, socialisation and development of children’s abilities. The vicinity of the child care services is important for parents, who do not have to worry about taking and picking up their children in time, but also for children, who have less trouble staying at child care, knowing that their parents are near. This type of child care is much less stressful for parents as well as children and would help them face the special circumstances with less trouble.

Key words: family, child care, circumstances, Covid-19

Več ...