Slovenščina English (United Kingdom)

Spletna revija IBS Poročevalec je namenjena domačim in tujim znanstvenikom, raziskovalcem, strokovnjakom, študentom in praktikom na področjih mednarodnega poslovanja, trajnostnega razvoja, tujih jezikov in javne uprave. Najpomembnejši del IBS Poročevalca je objava recenziranih znanstvenih, raziskovalnih, strokovnih in poljudnih člankov, ki obravnavajo teme kot mednarodno poslovanje, trajnostni razvoj, organizacija, pravo, okoljska ekonomika in politika, trženje, raziskovalne metode, menedžment, korporativna družbena odgovornost in druga področja.

Iskanje

IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana

Vabimo vse, ki bi želeli prispevati v IBS poročevalec, da se nam oglasijo s prispevki na info@ibs.si.

2018

DR. IRENA MARINKO: INCORPORATION OF THE STUDENT-CENTRED LEARNING INTO IBS LJUBLJANA

Povzetek

Članek opisuje spremembe, ki jih IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana uvedla v visokošolske oziroma magistrske programe, odkar je leta 2015 sprejela na študente osredotočeno učenje v svojo strategijo. Na osnovi projekta Empowering teachers for a student-centred approach so vodstvo in visokošolski učitelji pričeli načrtno uvajati dobre prakse v učni proces in v ocenjevanje ter uporabljati druge pedagoške in organizacijske pristope, ki upoštevajo sposobnosti, potrebe, izkušnje, pričakovanja, osnovno znanje in interese študentov. Po dveh letih so opazne precejšnje razlike med nekdanjim in sedanjim pristopom do študentov, vendar pa obstaja še veliko možnosti in načinov, da se visokošolsko izobraževanje še bolj osredotoči na študente.

Ključne besede: visokošolsko izobraževanje, uvajanje na študente osredotočenega učenja, IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana

Abstract

The article describes changes that IBS International Business School Ljubljana incorporated in its BA and MA programmes since 2015 when it introduced student-centred learning in its strategy. On the basis of the project Empowering teachers for a student-centred approach IBS management and teachers started with planned introduction of good practices into the learning process, assessment and with other pedagogical and organizational approaches that consider students' capacities, needs, experiences, perspectives, backgrounds, and interests. After two years there are quite some differences between the former and the present approach to students but there are still many possibilities to focus university education on students.

Key words: university education, incorporation of student-centred learning, IBS International Business School Ljubljana

Strokovni članek

 
Več člankov...