Slovenščina English (United Kingdom)

Spletna revija IBS Poročevalec je namenjena domačim in tujim znanstvenikom, raziskovalcem, strokovnjakom, študentom in praktikom na področjih mednarodnega poslovanja, trajnostnega razvoja, tujih jezikov in javne uprave. Najpomembnejši del IBS Poročevalca je objava recenziranih znanstvenih, raziskovalnih, strokovnih in poljudnih člankov, ki obravnavajo teme kot mednarodno poslovanje, trajnostni razvoj, organizacija, pravo, okoljska ekonomika in politika, trženje, raziskovalne metode, menedžment, korporativna družbena odgovornost in druga področja.

Iskanje

IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana

Vabimo vse, ki bi želeli prispevati v IBS poročevalec, da se nam oglasijo s prispevki na info@ibs.si.

2018

ZDENKO POTOČAR, UNIV. DIPL. ORG.: IZZIVI PODJETIJ PRI OGLAŠEVANJU NA LIVE STREAM PLATFORMAH VIDEOIGER IN E-ŠPORTA

POVZETEK

V prispevku opisujemo izzive podjetij pri oglaševanju na live stream platformah, kjer generacija mladih med 14 in 24 leti množično (lahko več milijonov) spremlja organizirana tekmovanja e-športa in igranje profesionalnih igralcev videoiger v realnem času. Razvoj in popularnost e-športa je izredno hitra, s tem pa tudi spremljanje in gledanost. Prihodki na račun oglaševanja so v porastu in če predpostavimo, da bo e-šport po spremljanju na svetovnem nivoju dohitel klasični šport, bodo temi sledili tudi prihodki. Ob upoštevanju rezultatov naše raziskave, da kar 43 % vseh anketiranih oseb (v povprečju starih 17 let) spremlja igranje profesionalnih igralcev preko live stream platform v realnem času ter da jih kar 80 % opazi reklamna sporočila, lahko zagotovo predpostavimo, da se odpira novo področje za podjetja, ki svoje izdelke in storitve tržijo na globalnem trgu.

KLJUČNE BESEDE:
e-šport, videoigre, live stream, oglaševanje, Twitch

ABSTRACT

The article describes the challenges of companies when advertising on live streaming platforms, where the generation of younger people, aged between 14 and 24, massively (possibly millions) monitor organized e-sport competitions and playing of professional video games in real time. The development and popularity of e-sport is extremely fast and therefore also monitoring and ratings. The revenue from advertising is on the rise, and assuming that following e-sport world-wide will catch up with classic sports, the increase of revenue will follow. Taking into consideration the results of our survey that as many as 43% of all respondents (on average 17 years old) monitor the playing of professional players via live stream platforms in real time, and that 80% of them notice advertisements, we can definitely assume that a new area is opened for those companies, that trade their products and services on the global market.

KEYWORDS:
e-sport, video games, live streaming, advertising, Twitch
 

Strokovni članek

 
Več člankov...