Slovenščina English (United Kingdom)

Spletna revija IBS Poročevalec je namenjena domačim in tujim znanstvenikom, raziskovalcem, strokovnjakom, študentom in praktikom na področjih mednarodnega poslovanja, trajnostnega razvoja, tujih jezikov in javne uprave. Najpomembnejši del IBS Poročevalca je objava recenziranih znanstvenih, raziskovalnih, strokovnih in poljudnih člankov, ki obravnavajo teme kot mednarodno poslovanje, trajnostni razvoj, organizacija, pravo, okoljska ekonomika in politika, trženje, raziskovalne metode, menedžment, korporativna družbena odgovornost in druga področja.

Iskanje

IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana

Vabimo vse, ki bi želeli prispevati v IBS poročevalec, da se nam oglasijo s prispevki na info@ibs.si.

2010

DR. DUŠAN GOŠNIK, DR. MASSIMO MANZIN: USPEŠNOST PROJEKTOV V MAJHNIH IN SREDNJIH STORITVENIH PODJETJIH

Povzetek
V članku obravnavamo prakso izvajanja projektov v storitvenih majhnih in srednjih podjetjih (MSP) v Sloveniji. Na vzorcu 79 storitvenih MSP smo raziskali kakšno vrsto projektov najpogosteje izvajajo, kakšno vrsto organizacijskih struktur za delo na projektih uporabljajo, najvplivnejše odločevalce, vplivne dejavniki na uspešnost projektov ter kriterije ocenjevanja uspešnosti projektov. Rezultati kažejo, da storitvena MSP najpogosteje na projektih uporabljajo čisto projektno strukturo za izvedbo projektov, da so v storitvenih MSP podjetjih najvplivnejši odločevalci vodje projektov, da najpomembneje na imajo na uspeh projektov največji vpliv jasno določeni cilji  projekta ter, da se na projektih največ osredotočajo na zadovoljstvo naročnikov. Rezultate predstavljamo grafično s pomočjo deskriptivne statistike.
Ključne besede: projekt, management, storitve, majhno, srednje, podjetje, MSP, uspešnost, Slovenija,
Project performance in small and medium service enterprises

Abstract
In this article, we discuss project performance in small and medium service enterprises (SMEs) in Slovenia. We have included a sample of 79 service SMEs. We researched what type of projects service SMEs most often perform, what type of project organizational structures they use, who are the most influential decision makers on projects, which are key influencing factors for project performance and what criteria do service SMEs use for evaluating project performance. The results show that service SMEs most often use a pure project structure, that project managers are the most influential decision makers, that project performance is most significantly influenced by clearly defined project objectives and that projects place the greatest emphasis on customer satisfaction. Results are presented graphically with the use of descriptive statistics.
Key words: project, management, services, small, medium, company, SME, performance, Slovenia

Kratki znanstveni prispevek

 
Več člankov...