Slovenščina English (United Kingdom)

Spletna revija IBS Poročevalec je namenjena domačim in tujim znanstvenikom, raziskovalcem, strokovnjakom, študentom in praktikom na področjih mednarodnega poslovanja, trajnostnega razvoja, tujih jezikov in javne uprave. Najpomembnejši del IBS Poročevalca je objava recenziranih znanstvenih, raziskovalnih, strokovnih in poljudnih člankov, ki obravnavajo teme kot mednarodno poslovanje, trajnostni razvoj, organizacija, pravo, okoljska ekonomika in politika, trženje, raziskovalne metode, menedžment, korporativna družbena odgovornost in druga področja.

Iskanje

IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana

Vabimo vse, ki bi želeli prispevati v IBS poročevalec, da se nam oglasijo s prispevki na info@ibs.si.2020 > Letnik 10, št. 4
MAJA BLAJ, MAG. EKON. IN POSL. VED: MOBILNO BANČNIŠTVO IN SHEMA TAKOJŠNJIH PLAČIL FLIK PAY

natisni E-pošta

POVZETEK
Val tehnoloških sprememb in storitvenih inovacij, ki preplavljajo gospodarstvo, navdušenja fintech podjetij in izzivi na področju IT tehnologije, so vplivi, ki spreminjajo navade kupcev in prebivalstva. Banke morajo v odziv na to prevzeti vajeti v svoje roke in se ustrezno odzvati na spreminjajoče se razmere in pričakovanja uporabnikov tudi na področju financ.
V času rasti prebivalstva in porasta uporabnikov IT tehnologij se je delež prebivalcev v EU, ki nakupujejo preko spleta, skoraj podvojil (56% v letu 2018 v primerjavi z 32 % v letu 2009), v času socialnega distanciranja, povezanega z bojem s COVID-19, pa se pričakuje nadaljnja rast spletnega nakupovanja (Banka Slovenije.2020). Mobilno bančništvo je le oblika elektronske uporabe tehnologij, ki omogočajo komitentom bank možnost izvajanja plačil in uporabe ostalih dejavnosti znotraj aplikacij. Komitente, ki so se nekoč upirali uporabi elektronskih bančnih poti in spletnih nakupov, so razmere prisilile v uporabo, na drugi strani pa bodo spremembe zagotovo opazne tudi pri bankah, saj bodo le te morale vzpostaviti tesnejše sodelovanje s svojimi uporabniki preko elektronskih poti, kar bo zahtevalo razvoj trženja. Poleg tega bodo morale banke sprejeti tehnologije nove generacije in svojim strankam ves čas nuditi nove digitalne storitve, ker si bodo le s tem zagotavljale konkurenčno prednost. Digitalne denarnice, spletne aplikacije, tehnologije, ki omogočajo plačilne sisteme v shemi takojšnjih plačil je čas trenutne pandemije prisilil le v hitrejši odziv in razvoj.

Ključne besede: mobilno bančništvo, IT, tehnološke spremembe, Covid-19, Flik pay,

ABSTRACT
The wave of technological changes and service innovations that are flooding the economy, the enthusiasm of fintech companies and challenges in the field of information technology are changing the habits of costumers and population. In response, banks need to take matters into their own hands and respond appropriately to changing conditions and consumer expectations in the field of finances. At the time of growth of population and increase in IT users, the share of EU population shopping online has almost doubled (56% in 2018 compared to 32% in 2009), during social distancing associated to battle with COVID-19, further growth of online shopping is expected. Mobile banking is just a form of electronic use of technologies that enable bank customers to make payments and use other activities within applications. Customers who once resisted the use of electronic banking channels and online shopping have been, due to current situation, forced to use it. On the other hand, changes will be noticeable in banks, as they will have to establish closer cooperation with their users via electronic channels that will also require the development of marketing. In addition, banks will have to accept the new generation technologies and offer new digital services to their customers all the time, as this is the only way to ensure competitive advantage. Digital wallets, online applications and technologies that enable payment systems in the instant payment scheme, have only been forced into faster response and development by the current time of pandemic

Keywords: Mobile banking, IT, technological changes ,Covid-19, Flik Pay,

1. UVOD
Spletne banke nudijo različne digitalne bančne storitve in še naprej vlagajo v razvoj novih tehnologij in uporabniških storitev. Pogovorni roboti (chatbots) omogočajo razvoj novih pogovornih platform, ki naj bi prinesle prihranke pri stroških za uporabniške storitve.
Hiter razvoj spletnih brskalnikov za mobilnike je prinesel tudi nove priložnosti, da banke svojim komitentom ponudijo poslovanje preko mobilnikov. Še pred nekaj leti so v številnih raziskavah v Sloveniji ugotavljali, da komitenti mobilnega bančništva nismo ravno vzljubili, danes že vsaka banka nudi uporabo mobilne platforme in posodobljenih prodajnih poti. Mobilno bančništvo je po definicijah sistem, ki nam omogoča izvedbo bančnih transakcij na podlagi mobilnih naprav, to so dlančniki in mobilni telefoni. Za izvedbo transakcij je potrebna torej mobilna naprava na podlagi katere opravimo plačila storitev oz. blaga (Vičič, 2018).

2. MOBILNO BANČNIŠTVO
Začetki mobilne uporabe bančništva segajo v leto 1999, ko so bile ponujene prve storitve na podlagi SMS bančništva. Vsa plačila so se preko pametnih telefonov, ki so podprta s strani WAP sistema sprovajala kot SMS plačevanje. Po letu 2010 pa smo pričeli beležiti vse ostale oblike mobilne banke, saj so funkcionalnosti presegle zasnovano dejavnost in nam dandanes omogočajo še lažja opravila vseh bančnih dejavnosti (Vičič, 2018).
Preko mobilnih telefonov lahko uporabniki opravljajo vse bančne storitve, ki jih tudi sicer opravijo z obiskom poslovalnice oz. po drugih prodajnih poteh. Opaziti pa je, da je ena izmed najbolj priljubljenih storitev vpogled v stanje in promet na računu, poleg le te pa so še pogoste storitve, kot so prenosi sredstev na druge račune, plačevanje položnic in sklepanje vezave depozita.
Mobilno bančništvo pomeni opravljanje bančnih funkcij na pametnih mobilnih napravah kjerkoli in kadarkoli. Pri tem izkorišča funkcionalnosti pametnih naprav, ki uporabniku omogočajo dodatne ugodnosti pri uporabi aplikacije.
Funkcionalnosti, ki jih omogoča mobilno bančništvo so (HRC, 2015):
• Transakcijski računi: vpogled v stanja na vseh transakcijskih računih, imetniških in pooblastitvenih; pregled prometa; vpogled v čakalno vrsto in možnost preklica naloga; pregled zavrnjenih nalogov, vpogled v podrobnosti računa.
• Plačilne kartice: vpogled v stanje na vseh lastniških in pooblaščenih plačilnih karticah; pregled čakalnice in pregled prometa, vpogled v podrobnosti kartice,
• pregled podatkov o sklenjenih depozitih (stanje, datum sprostitve, grafični prikaz trajanja, ipd.).
• Pregled podatkov o sklenjenih kreditih (stanje, trajanje in grafični prikaz trajanja, znesek zapadlih neplačanih obveznosti, ipd.) in možnost hitrega plačila obroka.
• Plačevanje preko vnosa univerzalnega plačilnega naloga.
• Hitra izvedba plačil preko skeniranja položnic.
• Enostavno in hitro plačevanje položnic preko shranjene predloge plačila.
• Interna nakazila, nakazila na druge banke.
• Prodaja, nakup deviz.
• Prikaz bankomatov v bližini trenutne lokacije uporabnika ali prikaz bankomatov v bližini izbrane lokacije.
• Obveščanje o zavrnjenih plačilih, novostih, ponudbah, splošnih pogojih in posebnih akcijah.
• Koristne informacije: veljavna tečajna lista banke, kontaktni podatki banke.

Obseg storitev mobilnega bančništva se od banke do banke razlikuje. Najpogosteje prek tega kanala banke komitentom omogočajo vpogled v promet na osebnih in kartičnih računih, možnost opravljanja nakazil, plačilo elektronskih računov, urejanje bančnih vezav in kreditnih obveznosti ter nastavitev limitov.

3. E-BANČNIŠTVO IN TRENDI - SLOVENIJA
Slovenske banke intenzivno sledijo trendom v e-bančništvu in vpeljujejo nove tehnologije, ki temeljijo na razumevanju potreb uporabnikov. Hiter razvoj, nenehna uporaba spletnih in mobilnih aplikacij so zato že skoraj nuja tudi za opravljanje bančnih storitev, zato je mobilna banka zagotovo trend, ki ga je potrebno nenehno razvijati in izpopolnjevati znotraj bančnih organizacij.
Napredna mobilna banka je eden izmed trendov, ki je močno razširjen med slovenskimi bankami. Komitentom omogoča uporabo vseh klasičnih storitev elektronske banke, kot so pregled stanja in prometa na osebnih računih, varčevanjih, depozitih in kreditih; izvedbo hitrih plačil, internih prenosov in plačevanje e-računov; pregled čakalne vrste plačil in zavrnjenih plačil; možnost vnosa podatkov v plačilni nalog UPN s pomočjo skeniranja ter hiter dostop do informacij o poslovalnicah in bankomatih s podporo za prikaz lokacije na zemljevidu.

4. SHEMA TAKOJŠNJIH PLAČIL, FLIK PAY NOV TREND PLAČEVANJA V SLOVENIJI
V Sloveniji se uporaba mobilnih aplikacij iz leta v leto povečuje. Prav tako tudi število Slovencev, ki za svoje nakupe uporablja mobilne telefone – teh je že skoraj polovica. Delež tistih, ki bi bili pripravljeni povsem nadomestiti klasična plačila s plačili z mobilnim telefonom, pa se je povzpel na skoraj tretjino.
Bankart je razvil novo aplikacijo Flik Pay. Flik je sistem takojšnjih plačil in nakazil, ki je na voljo uporabnikom slovenskih bank in omogoča pošiljanje oz. nakazovanje denarja med osebnimi računi. Stranka potrebuje za uporabo mobilnega nakazila le pametni telefon, prejemnikovo telefonsko številko ali e-poštni naslov ter stanje na svojem bančnem računu.
Banke so v večini primerov plačila FLIK Pay integrirale v svojo mobilno denarnico. Sistem je namenjen vsem uporabnikom slovenskih bank, ki se lahko na podlagi aplikacije poslužujejo takojšnjih plačil in nakazil. Flik omogoča dve poglavitni prednosti v primerjavi z drugimi mobilnimi bankami, in sicer omogoča možnost uporabe 24/7/365, kar pomeni nepretrgoma, druga poglavitna prednost pa je, da za nakazilo ni potrebno imeti podatka o IBAN računu prejemnika, zadostuje le kontakt (mobilna številka ali elektronski naslov). S tem se je število podatkov za nakazilo skrajšalo, pri običajnem nakazilu namreč potrebujemo podatke, kot so IBAN, sklic, podatki prejemnika, koda namena. Pogoj za izvedbo nakazila je le, da sta oba udeleženca transakcije imetnika storitve Flik (Bankart, 2020).

5. IZVAJANJE PLAČIL V REALNEM ČASU
Plačila v realnem času so izvedena znotraj 10 sekund, in sicer na način, da prejemnik denar v teh 10 sekundah prejme na svoj račun. Na drugi strani pa pošiljatelj prejme obvestilo, da so sredstva dejansko bila nakazana z njegovega računa. Transakcija je tako opravljena v realnem času, ne glede na časovni interval nakazila. Za primerjavo: poravnava običajnega UPN-naloga, ki ga recimo oddamo preko mobilne banke, je vezana na delovni čas banke in se izvede petkrat znotraj delovnega dne (ob 8., 10., 12., 14. uri in ob 16.30) (Bankart, 2020).

6. UPORABA APLIKACIJE
Za zdaj Flik omogoča pošiljanje oz. nakazovanje denarja med osebnimi računi različnih slovenskih bank. Zelo pomemben podatek je, da bo nakazilo za enkrat izvedeno brez provizije, tudi če sta pošiljatelj in prejemnik komitenta različnih slovenskih bank.
Prav tako aplikacija omogoča funkcijo t.i. zahtevka za nakazilo. Prejemnik zahtevka – plačnik, ki se s prejetim zahtevkom strinja, poslano zahtevo le potrdi in tako izvrši takojšnje plačilo. V prihodnosti pa bodo uporabniki s Flikom lahko plačevali tudi na prodajnih mestih, prav tako bo pošiljanje denarja mogoče med pravnimi subjekti (Bankart, 2020).

7. VARNOST APLIKACIJE
Upravljanje s financami mora biti varno. Za varno uporabo aplikacije Flik, jamčijo slovenske banke.
Plačevanje s Flikom je tako varno, kot plačevanje preko mobilne ali spletne banke, saj Flik izpolnjuje varnostne standarde Banke Slovenije in evropske direktive PSD2 EU.
Za večjo varnost pa lahko vsak uporabnik aplikacije določi limit za najvišji znesek posameznega plačila (največ 15.000 €) ali si nakazila začasno onemogoči (Bankart, 2020).

8. UDELEŽENE BANKE, KI NUDIJO APLIKACIJO
Aplikacije je dostopna za stranke bank Nova KBM, SKB banka, Gorenjska banka, Sberbank, Addiko Bank, BKS Bank, Banka Sparkasse, DBS, LON in Primorska hranilnica Vipava.
Za stranke ostalih bank je Flik del mobilne banke ali mobilne denarnice: NLB - NLB Pay, Intesa Sanpaolo Bank - mobilna banka, Abanka (Abanka je blagovna znamka Nove KBM d.d.) - Abadenarnica, Delavska hranilnica - DH Denarnik (Bankart, 2020).

9. ZAKLJUČEK
Svet se je zaradi pandemije COVID-19 čez noč znašel v situaciji izjemne negotovosti. Samo nekaj tednov je bilo potrebnih, da je COVID-19 spremenil svet in nas prisilil, da se na hitro prilagodimo novi situaciji ter nas soočil z izzivi, ki bodo imeli dolgoročen vpliv na svetovno, regionalno in lokalno gospodarstvo ter na celoten plačilni sektor (Banka Slovenije, 2020).
Gospodarstvo, ki je, kljub kratki zaustavitvi, doživelo hude posledice, se v tem trenutku, ko se omejitve, uvedene ob pandemiji, postopoma odpravljajo, pripravlja na ponovni zagon.
Med pandemijo so brezstična plačila vsekakor najpomembnejši način plačila v smislu varnosti pred okužbo, pa naj bo to s pomočjo plačilne kartice, mobilnega telefona, digitalne denarnice ali pa s pomočjo aplikacije.
Vsaka banka bo zato še več napora in znanja morala vlagati v trend in sosledje uporabi novih tehnolog v okviru mobilnih naprav, ki bodo še naprej omogočala varne in prijazne uporabniške izkušnje v okviru plačil.

10. LITERATURA
Banka Slovenije. 2020. Izzivi na področju plačil v času pandemije COVID-19 in po njej. Dostopno na. https://www.bsi.si/placila-in-infrastruktura/nacionalni-svet-za-placila/e-novice/e-novice-nacionalnega-sveta-za-placila-junij-2020/izzivi-na-podrocju-placil-v-casu-pandemije-covid-19-in-po-njej. [30.09.2020].
Bankart.2020. Mobilna aplikacija Flik Pay. Dostopno na: https://www.bankart.si/flik-pay/.[30.09.2020].
HRC. 2015. Mobilna banka. Dostopno na. https://www.hrc.si/hrctheme_hibiscore/mobilna-banka/ [30.09.2020].
Miran Vičič. 2018. Najbolj resni tekmeci bankam so –banke same. Sodobno bančništvo. (13).