Slovenščina English (United Kingdom)

Spletna revija IBS Poročevalec je namenjena domačim in tujim znanstvenikom, raziskovalcem, strokovnjakom, študentom in praktikom na področjih mednarodnega poslovanja, trajnostnega razvoja, tujih jezikov in javne uprave. Najpomembnejši del IBS Poročevalca je objava recenziranih znanstvenih, raziskovalnih, strokovnih in poljudnih člankov, ki obravnavajo teme kot mednarodno poslovanje, trajnostni razvoj, organizacija, pravo, okoljska ekonomika in politika, trženje, raziskovalne metode, menedžment, korporativna družbena odgovornost in druga področja.

Iskanje

IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana

Vabimo vse, ki bi želeli prispevati v IBS poročevalec, da se nam oglasijo s prispevki na info@ibs.si.2018 > Letnik 8, št. 1
MAG. BOŽENA KRAMAR: OSNOVE PRIPRAVE IN IZVEDBE INVESTICIJ

natisni E-pošta

Povzetek

Investicija ali investiranje je termin s številnimi tesno povezanimi pomeni v gospodarstvu, trgovini, financah, in ekonomiji. Beseda investicija izhaja iz latinščine in pomeni uporabo kapitala za nadomeščanje ali razširitev obsega produkcijskih sredstev. Investicija ima veliko vlogo pri širitvi osebne potrošnje kot tudi splošne družbene potrošnje in rasti/upadanju gospodarske rasti vsake družbe. Poznamo tudi investicije  v ožjem in širšem smislu, v materialne in nematerialne naložbe, v izdatke za raziskave in razvoj, v gospodarske in negospodarske ter v človeški kapital. Investitorji uredijo in sistematizirajo podatke in informacije v obliki investicijskega programa (študije). Obseg le-te je odvisen od specifike vsakega investicijskega projekta, najpogosteje uporabljene so projektna dokumentacija, analiza tehnološkega postopka, analiza trga, analiza potreb po kadrih ipd. Ostale širše sintetične študije na področju investicij so  še dokument identifikacije investicijskega projekta, predinvesticijska študija, študija izvedbe, poročilo o izvajanju in spremljanju investicije. Vsebino investicijske dokumentacije določajo vrsta in namen investicije ter pravila stroke, ki veljajo v dejavnosti, v katero se uvršča investicija. Investicijska dokumentacija mora biti izdelana strokovno in v okviru razpoložljivih podatkov.

Key words: investments, preparation

Abstract

Investment or investing is a term with many closely related meanings in economy, trade, finance, and economics. The word of investment derives from Latin and means the use of capital to replace or expand the scale of production assets. The investment plays a major role in expanding personal consumption as well as overall social spending and the growth / decline in each company's economic growth. We also know investments in the narrower and broader sense, in tangible and intangible investments, in expenditure on research and development, in economic, non-economic and in human capital. Investors regulate and systematize data and information in the form of an investment program (studies). The scope of this depends on the specifics of each investment project, the most commonly used project documentation, the analysis of the technological process, the analysis of the market, the analysis of needs for personnel, etc. Other widespread synthetic studies in the field of investments are the document identifying the investment project, the pre-investment study, the performance study, the implementation report and the monitoring of the investment. The content of the investment documentation determines the type and purpose of the investment and the rules of the profession in force in the activity to which it relates investment. The investment documentation must be produced professionally and within the available data.

Ključne besede: investicije, priprave

 

Pred investicijska študija

Pred investicijska študija je študija, ki podaja predhodno oceno sprejemljivosti investicije, vsebuje povzetke izsledkov predhodnih del, študij in analiz (ULRS št. 60/2006).  Je temeljni dokument za nadaljnjo podrobnejšo pripravo investicije, če pokaže, da je investicija ekonomsko sprejemljiva. V njej proučujemo dve ali več različic investicije. Investitor se na osnovi te študije odloči, ali bo nadaljeval s končno opredelitvijo investicije in za izbrano varianto izdelal investicijski program. Vsebuje vsebino podobno investicijskemu programu, saj mora odgovoriti na različna strokovna vprašanja in dileme glede tehnične ali gradbene izvedljivosti bodočega investicije, možnosti proizvodnje in prodaje, zagotovitve potrebnih kadrov, predračunske vrednosti oziroma višine investicije in zagotovitvi virov financiranja ipd.

Investicijska zasnova temelji na:
•    ekonomskih analizah in študijah
•    dokumentih dolgoročnega razvojnega načrtovanja
•    tehnoloških raziskavah
•    idejnih gradbenih in drugih rešitvah
•    geoloških, geomehanskih in drugih raziskavah
•    podatkih o možnih lokacijah objekta ter analizi vplivov na okolje.

Investicijski program

Investicijski program s svojim tehnično-tehnološkim in ekonomskim delom predstavlja strokovno osnovo za investicijsko odločitev. Podrobno obravnava razčlenjeno optimalno varianto, ki temelji na prostorskih aktih, pred investicijski zasnovi, tehnično-tehnoloških projektih, drugih analizah. Z investicijskim programom oziroma projektom investitor prepriča o smiselnosti vlaganja oziroma posojila denarja za investicijo.

Investicijski projekt nam pove, za kaj smo uporabili sredstva, instrument pridobljenega kapitala pa nam pove vir financiranja (Glogovšek, 2008). Podjetje za financiranje investicij lahko uporabi instrumente dolžniškega financiranja, to pomeni, da si denar sposodi za določen odstotek obresti, ali pa kot instrument financiranja uporabi lastna sredstva (Stupica, 2005).

Dober investicijski program pomeni:
•    podlago za pravilno odločitev o investiciji
•    možnost pridobitve tujih finančnih virov
•    možnost pridobitve ugodnejših finančnih virov
•    plan za izvajanje in kontrolo poteka investicije
•    zmanjšuje tveganja pri posameznih fazah investiranja.

Obvezna vsebina investicijskega programa vsebuje (Lužnik Pregelj in Križaj Bonač, 1991):
•    uvodno pojasnilo s predstavitvijo investitorja in izdelovalcem investicijskega programa ter povzetkom iz pred investicijske študije ali dokumenta identifikacije investicijskega projekta s pojasnili poteka aktivnosti
•    povzetek investicijskega programa,ki vsebuje najmanj temeljne cilje investicije, opis izbrane variante, navedbo odgovorne osebe za izdelavo investicijskega programa, predračunsko vrednost investicije z viri financiranja in utemeljitev upravičenosti investicije
•    osnovne podatke o investitorju, navedba izdelovalcev investicijskega programa
•    opis investicije: tehnično -tehnološki opis, lokacija, vpliv na okolje
•    analiza trga za izdelke ali storitve z navedbo ciljnih kupcev, prodajne strategije, opisom konkurence, SWOT analizo
•    predračunska vrednost investicije z navedbo virov financiranja ter finančne pogoje
•    terminski plan aktivnosti po mesecih/letih
•    analizo kadrov pred in po investiciji
•    navedba kritičnih tveganja v času investiranja in po končani investiciji
•    ekonomsko - finančni učinki investicije: plan poslovanja in denarnih tokov, statični in dinamični kazalniki investicije s prikazom analize občutljivosti investicije
•    predstavitev in razlago rezultatov

V fazi izdelave investicijskega programa je pomembna predvsem raziskava in analiza trga, katerega ključni deli so (Raziskava trga, 2010):

•    identifikacija ciljnih kupcev, trga in njihove lastnosti
•    trendi in velikost trga
•    poznavanje konkurence
•    ocena konkurenčnih prednosti in slabosti lastnega podjetja.

Študija izvedbe investicije

Študija izvedbe nameravane investicije je popis vseh potrebnih aktivnosti za izvedbo investicije, vključno aktivnosti za zagon obratovanja, in je lahko sestavni del investicijskega programa. Ta dokument je prilagojen posebnostim investicijskega projekta in pripravljen najpozneje do začetka postopka javnega razpisa za izbor izvajalcev.

Presoja upravičenosti investicijskih odločitev

Za odločitev "za" ali "proti" neki investiciji nam pomaga postopek ocenjevanja oziroma zbirna ocena na koncu investicijske študije. Zbirna ocena pomeni povzetek vseh kazalnikov, grupiranih v tri ponderske skupine:
•    izločilnih kazalcev
•    funkcionalnih kazalcev
•    opisnih kazalcev

Odločilno vlogo igra prva skupina kazalcev zaradi zahtev po izpolnjevanju minimalnih kriterijev le teh. Pripravi se vsaj dve varianti: "minimalna" in "maksimalna".

Izločilni kriteriji so: doba vračanja investicijskih sredstev, neto sedanja vrednost, interna stopnja rentabilnosti. To so tim. dinamični kriteriji pri presoji neke investicije. Sledi analiza občutljivosti investicije, ki pomeni ponavljanje izračunov navedenih kazalnikov ob spreminjanju posameznih vhodnih podatkov. Z njo "odkrivamo" tako imenovane kritične parametre bodoče investicije.

Funkcionalni kriteriji so: denarni tok investicije oz. projekta in njegovo napovedovanje, zaprta finančna konstrukcija investicije in investitorjeva boniteta poslovanja. Glavni problem pri pripravi ekonomske upravičenosti investicij je ravno pri oceni denarnega toka, saj se ta nanaša na prihodnost, kjer pa je veliko spremenljivk (Senjur, 2002).

Opisni kriteriji so: vsi statični kazalci iz statične analize projekta, finančna moč, plačilna sposobnost, uspešnost poslovanja investicije itd.

Tehnično tehnološka analiza investicije

Cilj izdelave tehnično tehnološke analize je, da pridobimo informacijo, ali sploh lahko in če lahko, v kolikšnem času in s kakšnim stroškom izvedemo investicijo, ki jo načrtujemo. Ta analiza je lahko zelo kompleksna, začnemo navadno z idejnimi rešitvami, ki jih nato razvijamo in preskušamo. Na osnovi izbrane tehnologije, načrta proizvodnje in rezultatov preliminarnih analiz se koncipirajo zgradbe. Določi se velikost, gradnja , razpored prostorov in (če jih je več) samih stavb. Opravi se tudi specifikacija in izbor opreme. Rezultate tehnično - tehnološke analize strnemo v poročilu. Uporabniki tega so navadno neposredno ekonomisti oz. odločujoči ljudje v podjetju ter izdelovalec investicijskega programa in posredno banke ali druge finančne institucije kot del dogovarjanja o financiranju investicije oz. projekta. Pri tej analizi je potrebno navesti vsa potrebna dovoljenja za gradnjo ali adaptacijo objektov.

Analiza izvedljivosti investicije/projekta

Analiza izvedljivosti projekta je proces, ki ga je nujno izvajati ves čas. Rezultati te analize se lahko strnejo v posebnem poročilu, lahko pa se samo uporabijo in je njihov vpliv v zapisih o odločitvah. Dejavnikov, ki lahko vplivajo na analizo izvedljivosti in ki jih je zato potrebno analizirati in upoštevati predvsem pri izdelavi tehnično tehnološke analize je veliko, tu naštejem le najpomembnejše: zakoni, predpisi, standardi; ustreznost/kvaliteta izvajalcev; potrebna dokumentacija, soglasja, dovoljenja; infrastruktura, ki je na razpolago; cene in dobavljivost surovin, repromateriala in energentov ter drugi.

Obvladovanje tveganj

Tveganje najenostavneje definiramo kot izpostavljenost morebitni izgubi ali poškodbi. Tveganje pomeni, da določena spremenljivka lahko zavzame določene vrednosti. Če poznamo verjetnosti, s katero spremenljivka zavzame določene vrednosti, govorimo o tveganju.  Če teh verjetnosti ne poznamo, govorimo o negotovosti. O gotovosti pa govorimo, ko spremenljivka zavzame eno samo vrednost (Pučko & Rozman, 2000). Vsaka investicija je bolj ali manj tvegana.

Ker temelji investicijska odločitev na prihodnosti in s tem naši sposobnosti, da pravilno ocenimo potrebna vlaganja, prodajne cene, stroške ipd., je nujno, da pri oceni investicije poleg njene donosnosti upoštevamo tudi verjetnost, da bodo rezultati takšni kot smo si jih zamislili oz. da upoštevamo tveganje, da ne bodo (Žnidaršič Kranjc, 1995).

 Možnih dogodkov je pri nekem projektu oziroma investiciji lahko več, vplivajo pa lahko na naslednje (glavne) elemente projekta:
•    strošek
•    zasnovo
•    skladnost z zakonodajo
•    uporabnost
•    terminski plan
•    kvaliteto
•    dobiček
•    vire
•    cene
•    drugo

Tveganja je (do neke mere) moč obvladati. Proces obvladovanja tveganj se sestoji iz identifikacije tveganj, analize vsake tvegane postavke, odločitve ukrepov, da bi se izognili ali ublažili te situacije, ocene stroškov slednjega (in ustrezne prilagoditve načrtovanega stroška projekta), in zelo pomembno, pa dostikrat spregledamo: stalno spremljanje in nadziranje tveganih postavk in ustrezno prilagajanje med potekom projekta.

Primeri dobrih praks v preteklosti v Sloveniji: zelena delovna mesta (Katalog 2014)

Katalog Zelena delovna mesta predstavlja 25 dobrih praks investicij, ki so bile izbrane v preteklosti na projektu Spodbujamo zelena delovna mesta, ki so bila za Slovenijo prepoznana kot najbolj perspektivna: ekološko kmetijstvo, ravnanje z odpadki, gozdno - lesno veriga, učinkovita raba energije in obnovljivi viri energije, trajnostni turizem in socialno podjetništvo. Ti primeri prispevajo k širšim ciljem trajnostnega razvoja in h ključnim ciljem EU, opredeljenim v strategiji Evrope 2020 (www.zelenadelovnamesta.si, 2014).

Projekt Spodbujajmo zelena delovna mesta je namenjen spodbujanju zaposlovanja, krepitvi trajnostnih produktov, storitev in ponudnikov v Sloveniji, v skladu s strategijo Evropa 2020.

Na področju ekološkega kmetijstva so bile izbrane naslednje dobre prakse:
- Mlekarna Krepko
- Ekološka pridelava, predelava in prodaja zelišč in začimb Sonnentor
- Ekološka kmetija Rozalija Košir: koze in japonski dresnik
- Farma polžev

Na področju gozdno - lesne verige:
- SilvaProWood - termično modificiran les
- Očala Wood Stock
- Islandski večfunkcijski gozdarsko - lesarski obrat

Na področju ravnanja z odpadki:
- Mreža centrov ponovne uporabe
- Flamski akcijski načrt preprečevanja nastajanja odpadkov
- Depo - staro za novo

N a področju trajnostne energetike so naslednje izbrane dobre prakse:
- ENSVET - brezplačno energetsko svetovanje občanom s področja URE in OVE
- Pipistrel
- Ciljno spremljanje rabe energije v občini Škofja Loka
- Mestna občina Kranj
- Centre for Alternative Technology

Na področju trajnostnega turizma so naslednje dobre prakse:
-Okolju prijaznejše Terme Snovik
- Hiša Raduha
- Alpski biseri
- Gozdni selfness

Na področju socialnega podjetništva so bile izbrane naslednje dobre prakse:
- CAAP - Center alternativne in avtonomne produkcija Maribor
- Razvijalec projektov energetskih zadrug - program usposabljanja za zeleno delovno mesto
- Razvojna zadruga eTRI

Izbrane dobre prakse dokazujejo, da številne praktične rešitve obstajajo in izkazujejo svoj potencial za prispevanje h gospodarski konkurenčnosti in zaposlovanju.

Zaključek

Realno ocenjevanje uspešnosti investicij in sprejemanje pravilnih investicijskih odločitev je ključnega pomena za posamezno podjetje kot tudi za celotno gospodarstvo. Z namenom, da bo investicija dosegala zastavljene cilje je potrebno strokovno izdelati investicijsko dokumentacijo, saj je le na njeni osnovi možno oceniti finančno - tržne, ekonomske in druge posledice odločitve o investiciji. Namen posameznega investitorja je izbrati najučinkovitejšo investicijsko varianto glede na zastavljeni cilj. Zato je ustrezna in strokovna priprava pri načrtovanju investicij še kako pomembna.

Literatura in Viri

Glogovšek J. (2008). Osnove financiranja gospodarskih družb. Maribor. Založba Pivec:

Lužnik - Pregl, R. in G. Križaj - Bonač. (1991). Priročnik za izdelavo investicijskega programa. Ljubljana. Ljubljanska banka d.d.

Pučko, D. & Rozman, R. (2000). Ekonomika podjetja. Ljubljana. Ekonomska fakulteta.

Raziskava trga. (2010). Samostojni podjetni. (5. februar 2010). http://www.samostojnipodjetnik.si/raziskava-trga/

Senjur,  M. (2002). Gospodarska rast in razvojna ekonomika. Ljubljana. Ekonomska fakulteta.

Stupica M. (2005). Denar denar denar. Lesce, Legat.

UL RS št. 60/2006. Enotna metodologija za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ. Ljubljana. 9.6.2006

http:// www.zelenadelovnamesta.si/ . (2014).

Žnidaršič Kranjc, A. (1995). Ekonomika podjetja. Postojna: Dej.