Slovenščina English (United Kingdom)

E-journal IBS Newsletter is devoted to Slovenian and foreign scientists, researchers, specialists, students and experts in the fields of international business, sustainable development, foreign languages and public administration. The most important part of IBS Newsletter is publishing of reviewed scientific, research, professional and popular articles that discuss themes like international business, sustainable development, organization, law, environmental economics and politics, marketing, research methods, management, corporate social responsibility and other topics.

Search

IBS International Business School Ljubljana

All authors who would like to contribute to IBS Newsletter are invited to send their contributions to info@ibs.si.2021 > Letnik 11, št. 4
NADJA MLAKAR, SAŠA ZUPAN KORŽE: HOTELI ZA ŽIVALI KOT OBLIKA VARSTVA HIŠNIH LJUBLJENCEV, KO SO NJIHOVI LASTNIKI ZDOMA

Print E-mail

Povzetek:
Številni ljudje svoje hišne ljubljence obravnavajo kot življenjske spremljevalce in pomembne družinske člane. Zanje izbirajo najboljše izdelke in storitve. V tem prispevku se osredotočamo na hotele za hišne živali, ki oskrbujejo hišne ljubljence za čas odsotnosti njihovih lastnikov od doma, največkrat zaradi potovanja. Namen študije je analizirati ponudbo hotelov za hišne živali v Sloveniji in raziskati stališče lastnikov hišnih ljubljencev o tovrstnih hotelih. Podatki, pridobljeni iz primarnih virov (intervjuvanci v fokusni skupini) in iz sekundarnih virov (spletne strani hotelov za hišne živali), so bili zbrani v decembru leta 2020 v Sloveniji. Rezultati raziskave omogočajo vpogled v število in lokacije hotelov za živali v slovenskem prostoru, o vrsti živali, ki jih ti hoteli sprejemajo v varstvo, o vrsti storitev in o ceni. Prav tako nam rezultati razkrivajo pomisleke določenega segmenta lastnikov hišnih ljubjencev glede varovanja njihovih živali v tovrstnih hotelih. Ugotovitve nudijo uporabne informacije za ponudnike hotelov za hišne živali, kako izboljšati ponudbo ter nagovoriti potencialne stranke na način, da jim razblinijo dvome o strokovnosti oskrbe v tovrstnih hotelih.

Ključne besede: turizem, hišne živali, hišni ljubljenci, hoteli za živali

Abstract:
Many people treat their pets as life companions and important family members for whom they choose the best products and highest quality services. Among the activities intended for pets, hotels for pets have also been established. In such hotels, staff take care of the animals and thus solve the problems of the owners during their absence. In this paper, we focus on the activities of pet hotels. The purpose of the research is to investigate what pet owners think about hotels for pets and to present the offer of hotels for pets in Slovenia. The research took place at the end of 2020 in Slovenia. The results reveal the situation in the field of pet hotels in Slovenia. The findings provide important information for pet hotel providers on how to improve their offerings and reach out to potential customers.

Key words: tourism, pets, hotels for pets

1 Uvod
Turizem je kompleksna panoga, ki povezuje številne gospodarske dejavnosti (Darbellay in Stock, 2012). Poleg tipičnih dejavnosti, vezanih izključno na turizem, kot so potovanje na destinacijo, turistične storitve z namestitvijo, prehrana ipd. (Dwyer, Rorsyth in Dwyer, 2020), so s sektorjem povezane tudi določene druge storitve, kot npr. welness, animacija, igralništvo, kongresi, ipd. (Kužnik in Grafenauer, 2011). Multiplikativni učinek turizma, ki ga ugotavljamo v stranskih produktih in storitvah, povezanih s turizmom, bi lahko razširili tudi na storitve, ki jih nudijo hoteli za hišne živali. Tovrstne storitve so namreč pretežno namenjene lastnikom živali, ki se vključujejo v turistične tokove, vendar svojega ljubljenca ne vzamejo s seboj na potovanje, temveč za ta čas zanj poiščejo strokovno varstvo.

Mnogi raziskovalci ugotavljajo, da sta varnost in udobje hišnega ljubljenca glavno vprašanje, s katerim se spopadajo lastniki pri načrtovanju izletov ali potovanj s svojimi hišnimi ljubljenci (Leggat in Speare, 2000; Kirillova, Lee in Lehto, 2015; Peng, Chen in Hung, 2014). Eno izmed teh je, da so hišni ljubljenci med potovanjem izpostavljeni različnim tveganjem (Kirillova, Lee in Lehto, 2015), ki lahko resno škodujejo njihovem zdravju ali celo vodijo v smrt (Bland, 2013). Ravno zaradi tovrstnih in sorodnih težav se lastniki odločijo, da je žival bolje pustiti doma ali zanjo poiskati nastanitev v organiziranem varstvu, kot so npr. hoteli za hišne živali (Jetpet resort, 2021).

V obstoječi literaturi najdemo omejeno število raziskav v povezavi s potovanji s hišnimi ljubljenci; še manj obstaja študij, ki bi se osredotočale na hotele za hišne živali. Z raziskavo, ki je v Sloveniji prva tovrstna, vpeljujemo hotele za živali v raziskovalni prostor.

V prispevku iščemo odgovore na sledeči raziskovalni vprašanji (RV):
• RV1: Kakšna je ponudba hotelov za hišne živali v Sloveniji?
• RV2: Kakšni so pomisleki slovenskih lastnikov hišnih ljubljencev do hotelov za hišne živali?

Raziskovalni vprašanji temeljita na ugotovitvah iz obstoječe literature, da pomenijo za mnoge ljudi hišni ljubljenci pomemben del življenja (Elsworthy, 2018). Nekaterim ljudem predstavljajo enakovredne (ali celo najpomembnejše) družinske člane, kar so zaznali ponudniki izdelkov in storitev zanje (Heggem, 2016). Sodeč po obstoječih statistikah število hišnih ljubljencev nenehno narašča (Statista, 2020). V Sloveniji npr. je bilo na dan 9. julij 2021 registriranih 244.127 psov (Šoln, 2021), kar pomeni, da obstaja veliko število gospodinjstev, potencialnih uporabnikov storitev hotelov za hišne živali.

2 Raziskovalni okvir
Živali že od prazgodovine dalje igrajo pomembno vlogo v življenju ljudi (Alves in Barboza, 2018): predstavljo vir hrane, pomagajo ljudem pri delu, varujejo ljudi pred plenilci ali pa so jim zgolj družba (Walsh, 2009). Prvi DNK dokazi o povezavi človeka s psom so stari 14.700 let (Starr, 2017). Zato je rek, da je pes človekov najboljši prijatelj, zelo star in v sodobni družbi še vedno veljaven koncept (Lear, 2012).

Številni znanstveni in strokovni članki potrjujejo, da imajo hišni ljubljenci različne pozitivne učinke na ljudi (Blenkuš, 2019). Prispevajo k dobremu počutju svojih lastnikov in zagotavljajo pomembne fiziološke in psihološke koristi (Walsh, 2009). Lastniki hišnih ljubljencev so manj osamljeni in bolj zadovoljni s svojim življenjem, kot ljudje brez hišnih ljubljencev (White et al, 2021). Obstaja segment ljudi, ki so človeško družbo celo zamenjali s svojimi hišnimi ljubljenci, zaradi česar so nanje neizmerno navezani (Friedmann in Thomas, 1985). Študija, izvedena na več kot 2.000 lastnikov psov in mačk, je pokazala, da več kot polovica sodelujočih raje preživlja čas s svojim ljubljencem, kot pa s partnerjem; več kot tretjina anketirancev svojega hišnega ljubljenca celo postavlja pred svojega partnerja (Elsworthy, 2018). Obstaja vse več parov, ki se načrtno odločajo, da bodo namesto otrok raje imeli hišne ljubljence (Klein, 2019). Vse več lastnikov hišnih ljubljencev svoje živali dojema kot otroke, še posebej lastniki psov (Greenbaum, 2004). Zanje obstaja celo poseben izraz v angleščini - »fur babies« (Lopez-Hunter, 2017).

Tehnološko in tržno gospodarstvo sodobnega časa je določen segment ljudi privedlo do počlovečenja njihovih hišnih ljubljencev (Greenbaum, 2004). Nekateri ljudje so preprosto "obsedeni" s svojimi nečloveškimi prijatelji (Walden, 2017). Zanje so pripravljeni porabiti veliko denarja (Deciccio, 2020), več kot zase: zagotavljajo jim zdravo prehrano, telesno vadbo ter najboljše izdelke in storitve (Patrick, 2021). Industrija v povezavi s hišnimi ljubljenci zato predstavlja eno najbolj donosnih priložnosti (Roberts, 2021) in že leta beleži rekorde v rasti (Browne, 2021). Statistični podatki kažejo velik porast izdelkov in storitev, povezanih s hišnimi ljubljenci (Puac, 2021). Za hišne ljubljence obstajajo modna oblačila, možnost sobivanja z lastniki v luksuznih zdraviliških dejavnostih in udeležba pri drugih storitvah (Anderson, 2021); lastnike spremljajo tudi na potovanjih (Carr in Cohen, 2009).

Kot odziv na hitro rastoči turistični segment lastnikov, ki potujejo s svojimi hišnimi ljubljenci, nekateri ponudniki nastanitev dovoljujejo, da so hišne živali "njihovi gostje" in spijo v isti sobi z lastnikom (Carr in Cohen, 2009). Vendar potovanja s hišnimi ljubljenci pogosto vključujejo razne omejitve (Ying et al., 2021). Obstajajo predpisi, ki npr. prepovedujejo ali otežujejo uporabo javnega prevoza skupaj z živaljo (Kent, Mulley in Stevens, 2020). Obstaja možnsot, da se živali na potovanjih okužijo z nevarnimi boleznimi (Trotz-Willias in Gradoni, 2003), da med potjo utrpijo poškodbe ali celo umrejo (DiLonardo, 2020). Poleg tega v nekaterih destinacijah ni primernih nastanitev, ki bi dovoljevale sobivanje hišnih živali z njihovimi lastniki (Car in Cohen, 2009). Zaradi navedenih in podobnih omejitev je v določenih primerih hišnega ljubljenca bolje pustiti doma in zanj poiskati strokovno varsto, npr. v hotelih za hišne živali.

Izraz „hotel za živali“ uporabljamo za objekt, ki nudi profesionalno oskrbo za hišne živali med potovanjem njihovih lastnikov (Anderson, 2021). Praviloma so ustanovljeni kot poslovna dejavnost, ki ponuja storitve lastnikom hišnih ljubljencev, ki zaradi različnih, prej predstavljenih omejitev, ne morejo vzeti svojih hišnih ljubljencev s seboj na potovanje.

V Sloveniji so hoteli za hišne živali v opredeljeni s posebnim predpisom, s Pravilnikom o zaščiti hišnih živali (2009). Pravilnik opredeljuje poslovanje in prostore v tovrstnih hotelih, pogoje sprejema živali in tudi strokovno usposobljenost zaposlenih, ki delajo v njih. Zaposlene osebe v hotelih za hišne živali morajo imeti ustrezno znanje o pravilni oskrbi živali in veljavno potrdilo o opravljenem usposabljanju o prehrani, negi, vedenju in zdravstvenem varstvu živali. Njihovo usposabljanje mora biti potrjeno s strani Uprave za varnost hrane, veterinarstvo in varstvo rastlin -VURS in ga je potrebno obnavljati na pet let. Obsega tehnične in upravne vidike zakonodaje s področja zaščite živali in varstva živali prosto živečih vrst, fiziologijo živali (potrebe, obnašanje in koncept stresa), praktične vidike ravnanja z živalmi, skrb za živali v nujnih primerih in varnostni vidik oseb, ki ravnajo z živalmi. Ob uspešno opravljeni certifikaciji morajo lastniki hotela za hišne živali skleniti pogodbo z veterinarsko postajo za redne inšpekcijske preglede (Pravilnik o zaščiti hišnih živali, 2009).

Sprejem živali v varstvo se izvede skladno z določbami pravilnika. Osebje hotela za živali mora voditi evidenco s podatki o sprejetih hišnih ljubljencih in podatke o njihovih lastnikih. Ob oddaji zabeležijo: (1) vrsto ali pasmo hišnega ljubljenca, starost in spol, (2) osebno ime lastnika živali oz. ime podjetja, naslov in telefonsko številka lastnika oz. skrbnika, (3) datum sprejema živali, (4) datum vrnitve živali skrbniku, (5) podatke o posebni negi živali (hrana, alergije itd.) in (6) možno zdravljenje med varstvom (Pravilnik o zaščiti hišnih živali, 2009).

Predpis določa le minimalne pogoje za delovanje in uspešno izvajanje storitev hotelov za živali. V praksi prihaja glede ponudbe tovrstnih hotelov do precejšnjih razlik. Nekateri ponudniki ponujajo luksuzne hotele za pse, kjer lahko psi uživajo v luksuznih storitvah, masažah, rekreaciji v fitnesu, sobni postrežbi itd. (Rupar, 2021). Najbližji luksuzni hotel za hišne ljubljence npr. obstaja v Zagrebu, kjer zanje ponujajo tri različne kategorije apartmajev, luksuzne toplice za pse in storitve najvišje kakovosti (Krstić, 2020).

Čeprav je izraza 'hotel' za živali identičen izrazu 'hotel', ki je namenjen namestitvi ljudi, imajo hoteli za hišne živali drugačno vrsto 'gostov' in nudijo tovrstnim gostom prilagojene storitve. Hotele za hišne živali sicer ne uvrščamo med dejavnosti, povezane s turizom, vendar ta vez – čeprav morda posredno – obstaja. Najdemo jo lahko v tem, da hoteli za živali rešujejo težave ljudi, ki potujejo, vendar iz različnih razlogov ne morejo potovati s svojim hišnim ljubljencem.

2 Metodologija
Podatke za empirično raziskavo smo zbrali v Sloveniji in sicer v mesecu decembru leta 2020. Emprično raziskovanje je potekalo v treh fazah.

V prvi fazi smo raziskovali hotele za hišne živali v Sloveniji. Ker v državi ne vodimo registra hotelov za hišne živali (na Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) vodijo le neformalni seznam), smo podatke zbrali iz sekundarnih virov z uporabo internetne raziskave. Kot presečni dan za zbiranje podatkov smo določili 20. december 2020.

Pri prvem poskusu iskanja hotelov za hišne živali smo se oprli na ugotovitev, da hoteli za hišne živali oz. podobne dejavnosti spadajo pod 'druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene' (SKD 96.090). V sistemu AJPES je bilo na dan 17. november 2020 po tej klasifikaciji zaznanih 1.581 zadetkov. Javni podatki so prikazani zgolj do pete strani zadetkov. Med zadetki je mogoče opaziti med seboj nepovezane storitve z dejavnostjo hotelov za hišne živali kot so npr. astrologija, animatorstvo, alkimija, tetoverji, avto prevozniki, lepotne storitve, ipd.

Hotele za hišne živali smo v nadaljevanju identificirali tako, da smo v orodno vrstico iskalnika Google vpisovali naslednje deskriptorje: hotel za živali, hotel za hišne živali, hotel za male živali, pasji hotel, mačji hotel. Rezultate smo primerjali s seznamom UVHVVR.

S pomočjo navedenih deskriptorjev smo v Sloveniji identificirali 38 hotelov za hišne živali, ki smo jih smo analizirali po izbranih kriterijih:
• lokacija;
• vrsta živali, ki jih sprejemajo v hotelu (vse hišne živali, hišne živali in mačke, psi in mačke, samo psi in samo mačke);
• ponudba v hotelu (storitve, ki jih hoteli dodatno ponujajo poleg nočitev živali);
• cena (cene nočitev za različne vrste živali).

Navedene besedne zveze (kriterije) smo uporabili kot kode, s pomočjo katerih smo iskali podatke na spletnih straneh hotelov za hišne živali. Dejavnosti varstva živali, ki omogočajo le oskrbo na domu ali ne vključujejo nočitve, smo iz raziskave izključili.

V drugi fazi empiričnega raziskovanja smo izbrali tri hotele za živali, ki se razen po svojih zanimivostih odlikujejo tudi z urejenimi uradnimi spletnimi stranmi ter jih predstavili. Predstavitev omogoča boljše razumevanje in globljo predstavo o dejavnosti hotelov za hišne živali. Izbrane primere dobre prakse smo predstavili opisno.

V tretji fazi smo z metodo fokusne skupine zbrali podatke o mnenjih lastnikov hišnih ljubljencev o varstvu hišnih ljubljencev v hotelih za hišne živali. Zaradi omejitev gibanja in stikov z ljudmi (epidemija Covid-19) je srečanje s predstavniki fokusne skupine potekalo 6. decembra 2020 prek spletne aplikacije Zoom. Sodelovalo je deset udeležencev, ki smo jih zbrali iz različnih geografskih območij v Sloveniji, iz različnih tipov naselij, različnih starostnih skupin in z različno stopnjo izobrazbe. S tovrstnim pristopom izbora udeležencev smo želeli pridobiti široko paleto mnenj.

Fokusno skupino je moderirala prva raziskovalka. Vnaprej pripravljena vprašanja so ji nudila oporo za vodenje razprave ter za spodbujanje vseh udeležencev k podajanju svojih stališč in mnenj. Z namenom pridobitve globljega razumevanja o obravnavani tematiki je skupinsko interakcijo med udeleženci občasno razgibala tudi z ustvarjanjem nesoglasij med mjimi. S predhodnim soglasjem udeležencev fokusne skupine je bil celoten pogovor posnet, vendar je bila kljub temu anonimnost udeležencev zagotovljena. Na podlagi zvočnega posnetka je bil pripravljen prepis razprave. Izjave in mnenja so bila obdelana z uporabo vsebinske analize, rezultati pa predstavljeni v opisni obliki. Odgovore oz. mnenja smo primerjali s teoretičnim delom naloge, ki temelji na znanstveni in strokovni literaturi in sekundarnih virih.

3 Rezultati
3.1 Analiza hotelov za hišne živali v Sloveniji
V Tabeli 1 so prikazani hoteli za hišne živali v Sloveniji, ki ponujajo možnost nočitve za živali. Nanizana so: a) imena hotelov za živali, b) vrste živali, ki jih hotel sprejema, c) vrsta storitve, ki jih hotel ponuja poleg nočitve, d) cena nočitve za posamezno žival (s posebnostmi, kot so višje cene ob posebnih stanjih) in e) lokacija hotela.

Tabela 1: Hoteli za hišne živali v Sloveniji

IME

VRSTA ŽIVALI

OSTALE STORITVE

CENIK NOČITVE

LOKACIJA

ZONZANI

Vse hišne živali

Zavetišče za živali,

veterinarske storitve za hišne živali,

sprehajanje psov

Mačke 5€, psi 11€, hišne živali 6€

Dramlje

DAŠA IN PRIJATELJI

Vse hišne živali

Dnevno varstvo, nega psov, sprehajanje, vzgoja in socializacija psov

Mačke 8-10€, psi 15-23€, hišne živali 8€

Celje

VARSTVO IN NEGA HIŠNIH LJUBLJENČKOV PRI ANI

Vse hišne živali

Sprehajanje psov

Ni podatka

Rače

KOSMATA SREČA TIMAJA

Vse hišne živali

Dnevno varstvo in oskrba na domu

Mačke 10€, psi 20€, hišne živali 8€

Maribor

KARAMELCA

Vse hišne živali

Dnevno varstvo psov in malih živali

Psi 20€, druge male živali 8€, doplačila ob praznikih in zahtevnih psih

Polička vas

KLINIKA LOKA

Vse hišne živali

Pasji vrtec, klinika za male živali, salon za male živali in trgovina za male živali

Mačke 11,10€, psi 17,26€-23,64€, hišne živali 5,12€-11,10€

Škofja Loka

MIŠA HOTEL ZA PSE, MUCE IN DRUGE HIŠNE LJUBLJENČKE

Vse hišne živali

Varstvo v hotelu

Psi in mačke 12€, ostale hišne živali 5€

Jurklošter

HOTEL ŠANTAL

Hišne živali in psi

Sprehajanje psov in malih živali, prevoz živali, dnevno varstvo živali, pasji vrtec, šolanje psov in nega psov

Nočitev 20€, sprehod 7€-30min, 10€ 45min

Vuzenica

CANIS

Hišni ljubljenčki

Varstvo v hotelu

Ni podatka

Prebold

MAČJI HOTEL OZZI

Mačke in male živali

Oskrba mačk in malih živali na domu, prevozi živali in sprehajanje psov

Mačke 10-11€

(+DDV)

Kamnik

MUCMUC

Mačke in ostale hišne živali.

Oskrba hišnih živali na domu in

prevoz hišnih živali

Mačke 10-11€,

hišne živali-7€

(+DDV)

Ljubljana

PA-PA PES

Mačke, male hišne živali (psi izjemoma)

Oskrba mačk in malih hišnih živali na domu

Nočitev mačke 10€

(+DDV)

Ljubljana

PASJI HOTEL ŠNAVCI

Mačke in psi

Dnevno varstvo in sprehajanje psov

Mačke 9€,

psi 11-15€

Litija

GAJA

Mačke in psi

Oskrba na domu, sprehajanje psov in pasji vrtec

Nočitev mačke-9-10€, nočitev psi 13-15€, kopanje-20€

Škofja Loka

POPASJE

Mačke in psi

Dnevno varstvo, oskrba na domu, nega, šolanje in vzgoja psov, sprehajanje psov

Pes: 20€ /praznične cene 40€, mačka 10€, praznična cena 20€

Krško

MAČJI HOTEL TINA

Mačke in psi

Nega in striženje psov

Mačke 10€, psi 17-18€

Stahovica

ZAVETIŠČE OSKAR VITOVLJE

Mačke in psi

Zavetišče za hišne živali, prevozi živali

Mačke 9,76€ (v kletki) in 14,64€ (v mačjaku), psi od 15,25-24,40€

Vitovlje

MAČJI RAJ

Mačke

Oskrba na domu in prevozi hišnih živali

Mačke 8-10€

Škofljica

VILLA ARTEMIDA

Psi

Jahanje, počitniški tabori, terapije s konji in psi

Ni podatka

Mirna Peč

PASJI HOTEL MELI TREBNJE

Psi

Svetovanje in šolanje psov, veleprodaja izdelkov za male živali in zavetišče za male živali

Ni podatka

Trebnje

PASJI DVOREC

Psi

Dnevno varstvo in nega psov

Psi 22€

Škofljica

PIKABOO HOTEL

Psi

Dnevno varstvo, sprehajanje psov, nega psov in prevozi psov

Psi 40€

Medvode

DOG HOLIDAY

Psi

Dnevno varstvo in prevoz živali

Psi 14-15€

Ljubljana

PASJI VRTEC

Psi

Dnevno varstvo, šolanja psov in svetovanja

Psi 15€, za abonente 10€

Ljubljana

PETTIME STORY

Psi

Dnevno varstvo, socializacija psov, pasja šola, razstavljanje psov, nega in fotografiranje psov

Psi 7 dni ali manj 20€, vsak naslednji dan 15€, goneče psičke in težavni psi +10€ na dan

Ljubljana

SMRČKOV GAJ

Psi

Dnevno varstvo in nega

Psi 15€

(+DDV)

Škofljica

PASJI DOM

Psi

Nega psov in oskrba hišnih živali na domu

Psi 20€

Domžale

HOTEL ZA MALE ŽIVALI NERA

Psi

Ni podatka

Ni podatka

Cerklje na Gorenjskem

PASJA HIŠA

Psi

Dnevno varstvo, pasja šola, nega in frizerstvo psov

Psi21€-25€

(+DDV)

Kranj

KANINA HOTEL

Psi

Dnevno varstvo in šolanje psov

Psi 18-24€

Škofja Loka

HOTEL ZA PSE KEKEC

Psi

Varstvo psov

Psi 17€, dva psa 12€

Nova Gorica

ZAVETIŠČE ZA ŽIVALI PERUN

Psi

Varstvo psov, zavetišče za živali, vzreja psov in pasja šola

Ni podatka

Blejska Dobrava

ZOOAZA

Psi

Dnevno varstvo, storitve nege in frizerstva in vzreja psov

Ni podatka

Podsreda

KINOLOŠKO DRUŠTVO PASJI PLANET

Psi

Dnevno varstvo, sprehajanje psov, tečaji in programi socializacije ter šolanja

Psi 20€, nekastrirani 25€, agresivni 30€, bolni in poškodovani 25€, VIP varstvo 37€ (+DDV)

Divača

FITLUX PASJI HOTEL

Psi

Dnevno varstvo

Psi 20€, goneče psičke 30€

Stražišče

PASJI HOTEL OVČARSKA

Psi

Dnevno varstvo in prevozi živali

Psi 15€, goneče psičke 17€

Ig

SMRČEK PASJA ŠOLA

Psi

Pasja šola, nega psov in sprehajaje psov

Psi 18€, +50% na goneče psičke, ne socializirane pse

Dobrnič

MALA HIŠA

Ni podatka

Zavetišče in prevozi živali

Ni podatka

Murska Sobota


Ob analizi hotelov za hišne živali v Sloveniji smo ugotovili sledeče:
• V Sloveniji ne vodimo centralne evidence storitev. UVHVVR ima nepopoln seznam ponudnikov, ki se ukvarjajo z dejavnostjo varstva hišnih živali.
• Dejavnost hotelov za hišne živali je umeščena v med seboj izjemno nepovezane dejavnosti, kar omogoča ponudnikom prosto poimenovanje dejavnosti varstva hišnih živali (hotel za hišne živali, hotel za male živali, hotel za hišne ljubljence, pasji hotel, mačji hotel, varstvo hišnih ljubljencev, hostel za hišne ljubljence, pasji dvor, klinike, zavetišča, ipd.). Iz navedenih razlogov je nekatere od njih težko identificirati s pomočjo deskriptorjev, ki se nanašajo na hotele za živali.
• Določenih ponudnikov iz seznama UVHVVR po uporabljenih deskriptorjih sploh ni bilo mogoče identificirati v internetnem brskalniku Google; našli smo jih zgolj zaradi prisotnosti na seznamu ponudnikov varstva živali.

Rezultati o lokaciji hotelov za hišne živali so pokazali, da se največ hotelov za varstvo živali v Sloveniji nahaja na območju Ljubljane in njene okolice. Drugod se hoteli pojavljajo v bližini večjih mest; nekatera območja, npr. Tolmin, slovenska obala, Postojna, Cerknica, Ilirska Bistrica, Ribnica, Kočevje, Slovenska Bistrica, Ptuj, Lenart in Ormož tovrstnih hotelov nimajo.

Ob uporabi kode/kriterija vrste živali smo ugotovili, da nekateri ponudniki v hotele sprejemajo samo določene vrste živali; nekateri so celo specifični pri pasmah - sprejemajo npr. le ovčarske pasme. Nekateri ponudniki na svojih straneh uporabljajo izraz male živali, ostale hišne živali in hišni ljubljenci. Zato je težje natančno identificirati, katere vrste živali (poleg specifično izraženih psov) je mogoče oddati v hotelsko varstvo. Nekateri hoteli med živalmi (poleg psov in mačk) v varstvo sprejmejo glodavce, kuščarje, kunce, ptice, želve in dihurje; spet drugi se omejujejo le na določeno pasmo psov, npr. ovčarske pse.

Hoteli za živali praviloma ponujajo osnovne storitve varstva v hotelu; pogosto se poleg te storitve pojavljajo tudi druge dejavnosti, kot npr. veterinarske storitve, dnevno varstvo hišnih živali oz. vrtci, oskrba na domu, nega in lepotne storitve za hišne živali, sprehajanje psov, dejavnosti zavetišč, socializacija in vzgoja psov, prodaja artiklov, itd. Pri enem izmed ponudnikov smo opazili celo ocenitev z zvezdicami (5*) in obljubljene luksuzne storitve za pse. Nekateri ponudniki poleg standardnega varstva v hotelu ponujajo tudi VIP varstva, kjer so živali deležne več pozornosti. Oskrba živali, ki je oddana v varstvo, se pri ponudnikih razlikuje. Določeni imajo v ceno že vštete sprehode, česanje in izpuste, razvajanja ipd., spet drugi te storitve dodatno zaračunavajo.

Cene dnevne oskrbe psov, mačk in ostalih hišnih živali v hotelih se gibljejo med 5€ in 40€ na dan. Cena varstva je odvisna od različnih dejavnikov, kot so: vrsta hišne živali v varstvu, posebna stanja živali (bolne, agresivne, ipd.), število oddanih živali v varstvo, velikost živali, starost živali, dolžina bivanja, ipd.

Če primerjamo ponudbo hotelov med seboj, ugotavljamo, da višja cena nočitve ne pomeni nujno več ugodnosti in pozornosti za žival, ki je oddana v varstvo. Številni ponudniki poslujejo podobno kot tradicionalni hoteli. Potrebne so predhodne rezervacije, ob odpovedi rezervacije ne vračajo denarja, v času sezone in praznikov veljajo višje cene, pridržujejo si pravico do zaračunavanja dodatnih stroškov ob zamudah, ipd. Ponudniki pogosto ponujajo popuste na število živali v oskrbi, na dolžino bivanja živali v oskrbi, popust na hranjenje z lastno hrano, popusti za abonente in celo celoletne pakete varstva z nočitvami.

3.2 Izbrani primeri dobre prakse
a)Zonzani
Nahaja se v naselju Jarmovec med krajema Dramlje in Šentjur. Posluje od leta 1991 dalje in se oglašuje kot prvi hotel za male živali v Sloveniji. Po desetletju delovanja hotela s šestimi nastanitvenimi mesti je bil z odločbo takratnega VURS-a adaptiran (2002) in od takrat deluje tudi kot zavetišče za male živali. Zagotavlja nastanitvena mesta za 52 psov in 40 mačk. Osnovni namen podjetja je zagotavljanje čim boljšega počutja živali v njihovi oskrbi, kar zahteva tudi veterinarsko oskrbo. Leta 2004 so dodatno odprli veterinarsko ambulanto za namen oskrbe živali v zavetišču. Danes ustanova poleg zavetišča in veterinarske oskrbe v hotelsko varstvo sprejema vse hišne živali. Vsako namestijo v svoj boks z notranjim in zunanjim delom, kjer ni v stiku s preostalimi živalmi. Pred oddajo živali v hotel je obvezna predhodna rezervacija po telefonu (minimalno en teden in v sezoni vsaj 14 dni prej). Žival mora biti označena z mikročipom ter cepljena proti steklini in kužnim boleznim, kar je razvidno iz njenega potnega lista. Lastnik mora predhodno sporočiti zdravstvene težave živali in ukrepe pri negi, ki jih žival potrebuje (npr. dietna hrana, tablete, kapljice za oči, ipd.). Lastniki morajo za nočitev psa odšteti 11€, za mačke 5€ in ostale hišne živali 6€; sprehode živali dodatno zaračunajo.

b) Hotel MUCMUC
Hotel se nahaja v Ljubljani ob hipodromu Stožice. V hotelsko varstvo sprejemajo mačke in ostale hišne ljubljence: zajčke, hrčke, morske prašičke, papige, ipd. Bivalne enote in oprema so prilagojene mačkam (mačje pohištvo, mačja stranišča, visoke poličke, igrače, sveži posipi in človeška družba). V bivalni enoti lahko biva le ena muca ali največ dve, če prihajata iz istega gospodinjstva. Lastnikom priporočajo, da za žival s seboj prinesejo odejo ali igračko, ki jo ima muca najraje, saj se tako bolje počuti in lažje prilagodi na novo okolje. Pri oddaji v varstvo morajo muce imeti potrdilo o cepljenju proti kužnim boleznim in biti očiščene notranjih in zunanjih zajedavcev. Da bi se živali čim bolje počutile, jih želijo hraniti tako, kot so navajene doma. Na voljo imajo tudi zavarovan izhod na prosto, ki je prav tako varen in opremljen za plezanje, počivanje in igranje. Ob rezervaciji naprošajo lastnike, da sporočijo, kakšno hrano naj ljubljenec uživa med bivanjem, sicer ponujajo izbiro mokre in suhe hrane. V hotelu ponujajo različne storitve nočitev in sicer: polni penzion mačke na dan 11€ ter polpenzion mačke z lastno hrano 10€. Omogočajo popuste na dodatno mačko iz istega gospodinjstva -10% in 10% popusta na bivanje v hotelu nad 30 dni. V ceno je všteta namestitev, hrana, voda, posip za mačje stranišče, osnovna nega in izpust. Oskrba drugih hišnih živali na domu stane 7€ in prevoz, za katerega zaračunavajo 0,37€/km. Ponujajo tudi možnost prevoza živali do veterinarja in antiparazitik tretmaje.

c) Pasji Planet
Nahaja se v Divači in v varstvo sprejema samo pse. Nudi dnevno varstvo oz. pasji vrtec, sprehajanje psov, razne tečaje ter programe socializacije in šolanja psov. Poleg standardnega večdnevnega bivanja v hotelu za pse ponujajo tudi VIP varstvo. Vsak pes, ki je oddan v oskrbo, mora biti primerno negovan, imeti veljaven potni list, biti predhodno cepljen, čipiran ter zaščiten pred notranjimi in zunanjimi zajedavci. V kolikor se pri psih pojavljajo vedenjske ali zdravstvene težave, morajo lastniki pred oddajo o tem obvezno obvestiti skrbnike. Celodnevno varstvo z nočitvijo stane od 20€ do 25 €, varstvo agresivnega psa pa 30€. Ponujajo 10% popusta na drugega psa, ki je oddan v varstvo. V kolikor lastniki odpovejo rezervacijo en teden ali manj pred oddajo, hotel kljub temu zaračuna 100% znesek varstva. Ravno tako je obračunan celoten znesek rezerviranega termina ob kasnejši oddaji ali predčasnim prevzemom psa iz varstva. Če lastniki izberejo večdnevno varstvo v pasjem hotelu, ta vključuje tri daljše sprehode, igre z ostalimi psi in morda tudi tek ob kolesu ali rolerjih. Varstvo psov temelji na vzgoji, zaradi česar morda vrnejo psa z novo maniro lepega vedenja. V času na počitnicah lastnikom pošljejo sliko, video zapis in opis o počutju psa. Z doplačilom pred prevzetjem ponujajo tudi nego psa. VIP varstvo v hotelu naj bi prinašalo dodatno razvajanje in individualno oskrbo. Pes je vsakodnevno deležen vsaj enega sprehoda brez prisotnosti drugih psov, sprostitev na pasjem poligonu, individualno igro s psom, tek ob kolesu ali rolerjih, učenja in dodatnih treningov na tekaški stezi, dobrote za glodanje in ob koncu »pasjih počitnic« pred prevzemom odpeljejo psa tudi v pasji salon. V sklopu VIP varstva lastnikom vsakodnevno pošiljajo slike in opis kako se pes počuti in zabava. Za tovrstno varstvo z nočitvijo je potrebno odšteti 37€.

3.3 Rezultati fokusne skupine
Rezultati analize podatkov, zbranih v fokusni skupini, so bili nekoliko presenetljivi. Zaradi različnih pomislekov in omejitev glede svojih hišnih ljubljencev nihče od lastnikov hišnih živali v fokusni skupini še ni uporabljal storitev hotelov za hišne živali. Za profesionalno nego v teh hotelih se tudi v prihodnje ne bodo odločili. Udeleženci fokusne skupine poudarjajo, da njihova hišna žival ni vajena ločitve od družine. Sprememba okolja njihovemu ljubljencu ne bi ustrezala, saj je ločitev od družine v preteklosti že povzročila zdravstvene in vedenjske težave živali. Prepričani so, da bi bil njihov hišni ljubljenec, v izjemni stiski v primeru, da bi ga oddali v profesionalno oskrbo stran od znanih krajev ali ljudi. Poleg tega v večini primerov hišne živali lastnikov v fokusni skupini niso vajene sobivanja z drugimi živalmi. V primeru profesionalne oskrbe lahko to predstavlja precejšen problem, saj imajo v hkrati nameščenih več živali. Lastniki hišnih ljubljencev z nizko stopnjo navezanosti na svojega ljubljenca so izpostavljali možne vedenjske težave svojih živali. Sodelujoči so izpostavili, da nekateri hišni ljubljenci niso vajeni bivati v notranjih prostorih hiše, kar pomeni, da so neprimerni za predajo v profesionalno hotelsko nego. Nadaljnje, udeleženci se bojijo in ne izključujejo možnosti, da bi njihov hišni ljubljenec v hotelski oskrbi zbolel. Nekateri hišni ljubljenci imajo posebne zdravstvene težave in zaradi tega niso cepljeni, kar pomeni, da je možnost oskrbe v živalskih hotelih nemogoča. Lastnike najbolj skrbi, da bi bil njihov hišni ljubljenec med varstvom osamljen, brez človeške družbe in interakcij, ki je njihova žival deležna vsak dan doma.

Večina sodelujočih v fokusni skupini je izrazila nezaupanje v strokovnost osebja v hotelih za hišne živali in dvomi v ustrezno nego svojega hišnega ljubljenca. Menijo, da žival, ki je oddana v hotelsko oskrbo, ne bi imela enake pozornosti, kot jo je deležna doma. Prepričani so, da bi o svojem ljubljencu v hotelskem varstvu razmišljali ves čas in bi se težko sprostili ter uživali na počitnicah.
 
Eden od ključnih razlogov, zakaj udeleženci fokusne skupine nikoli niso uporabljali hotelske oskrbe, predstavlja dejstvo, da ima vsak od njih nekoga, ki skrbi za njihove hišne ljubljence, medtem ko so odsotni. Za pomoč pri varstvu ali oskrbi hišnih živali vedno prosijo družinske člane, prijatelje ali sosede.

4 Razprava
Raziskava daje vpogled v stanje hotelov za hišne živali na območju Slovenije in obravnava odnos slovenskih lastnikov hišnih ljubljencev do hotelov za hišne živali. V njej smo pridobili odgovor na obe raziskovalni vprašanji.

V Sloveniji smo identificirali 38 hotelov za hišne živali. Največ se jih nahaja v Ljubljani in njeni okolici, kjer se način življenja nekoliko razlikuje od ruralnega dela Slovenije. Hoteli za živali sprejemajo v varstvo hišne živali, kot so psi, mačke, glodavci, kunci, ptice ipd.

Ugotovili smo, da hoteli v določenih segmentih poslujejo podobno kot tradicionalni hoteli: pogosto je potrebna predhodna rezervacija, v času sezone in praznikov veljajo višje cene storitev, obstajajo različni paketi storitev, kot so pol in polni penzioni. Hoteli poleg varstva živali pogosto opravljajo tudi druge dejavnosti, kot so zavetišča, veterinarske storitve, dnevno varstvo živali oz. vrtci, lepotne storitve, sprehajanje, varstvo in vzgoja psov, prodaja raznih artiklov ipd. Cena storitve znaša od 5 do 40 €. Nekateri ponudniki določene storitve dodatno zaračunavajo, medtem ko so pri nekaterih ponudnikih že vključene v ceno (npr. sprehodi, igranje, česanje ipd.).

Rezultati so pokazali, da obstaja segment lastnikov hišnih ljubljencev, ki se izogiba oddaji svojega ljubljenca v hotel za hišne živali. Kadar potujejo, svoje hišne ljubljence raje vzamejo s seboj na pot. V primeru, da jih hišni ljubljenec zaradi raznih omejitev ne more spremljati na potovanju, za pomoč pri varstvu raje prosijo družinske člane ali prijatelje. Glede profesionalne oskrbe v hotelih izražajo pomisleke predvsem v zvezi z dobrim počutjem njihove živali in odnosom osebja v hotelih do živali v varstvu. Predvidevamo, da je tako razmišljanje morda bolj predsodek kot realnost, saj nihče od sodelujeočih v fokusni skupini, ki so takšno mnenje izrazili, nima osebnih izkušenj s hoteli za živali. Hoteli za živali obstajajo, poslujejo in se razvijajo, kar pomeni, da obstaja zadostno število uporabnikov njihovih storitev, ki jim zaupajo.

Ugotovitve študije predstavljajo priložnost za ponudnike hotelov za hišne živali, da nagovorijo tisti delež lastnikov hišnih ljubljencev, ki še ni uporabil njihovih storitev ter odpravijo nezaupanje glede oskrbe živali v hotelih. Lasniki hotelov za hišne živali bi lahko bolje predstaviti svoje storitve in pomirili lastnike ter jih prepričali o dobrem počutju živali, ki so v njihovem varstvu. Odlična ideja je možnost stalnega obveščanja lastnikov o stanju njihovega ljubljenca v obliki slik in videoposnetkov, kot to nekateri že počenjo.

V raziskavi smo se soočali z nekaterimi omejitvami. Prva je povezana z omejenim številom obstoječih raziskav na področju hišnih ljubljencev v turizmu ter prevsem s področja hotelov za hišne živali. Drugo omejitev predstavlja odsotnost registra hotelov za hišne živali na državni ravni, zaradi česar v raziskavo morda niso bile zajete vse enote. V teku raziskave smo ugotovili, da je največjo omejitev predstavljal izbor udeležencev fokusne skupine, saj nihče od njih ni imel izkušenj s hoteli za živali. Ker njihovo stališče ne temelji na osebnih izkušnjah, smo v raziskavi pridobili le omejen pogled na dojemanje tovrstnih hotelov. V tem vidimo priložnost za nadaljevanje raziskovanja obravane tematike, v katero bomo vključili širši krog sodelujočih; tudi takih, ki izkušnje s hoteli za živali imajo.

Literatura

Alves, R. R. N. in Barboza, R. R. D. 2018. The role of animals in human culture. Ethnozoology (277-301). Academic Press.
Anderson, N. 2021. Luxury services for pets include blueberry facials and desiger dog beds. Dostopno na: https://canadianfamilyoffices.com/life-family/luxury-services-for-pets-include-blueberry-facials-and-designer-dog-beds. [27.9.2021].
Bland, A. 2013. Is taking your pet on an Airplane worth the risk? Dostopno na: https://www.smithsonianmag.com/travel/is-taking-your-pet-on-an-airplane-worth-the-risk-6241533. [12.10.2021].
Blenkuš, U. 2019. Pozitivni vpliv hišnih živali na zdravje ljudi. Revija Javno zdravje, 4, 1-12. Dostopno na: https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/blenkus_jz_2019_04.pdf. [29.9.2021].
Browne, M. 2021. Pet industry sales in 2020 surpass $100 billio for frst time. Dostopno na: https://www.supermarketnews.com/winning-pet-care/pet-industry-sales-2020-surpass-100-billion-first-time, [12.10.2021].
Carr, N. in Cohen, S. 2009. Holidaying with the family pet: No dogs allowed!. Tourism and Hospitality Research, 9(4), 290-304.
Deciccio, E. 2020. The pet business s booming as Amercans spend more on their animals while they work from home. Dostopno na: https://www.cnbc.com/2020/12/05/americans-are-spending-more-money-on-their-pets-during-the-pandemic.html. [27.9.2021].
DiLonardo, M. J. 2020. Why is it so hard to keep pets safe on a plane?. Dostopno na: https://www.treehugger.com/as-pet-deaths-continue-airlines-pressured-to-change-their-ways-4862979. [12.10.2021].
Dwyer, L., Forsyth, P. in Dwyer, W. 2020. Tourism economics and policy. Channel View Publications.
Elsworthy, E. 2018. Over a third of people prefer their pets to their partner, study finds. Indipendent. Dostopno na: https://www.independent.co.uk/property/house-and-home/pets/pets-partners-preference-cats-dogs-kittens-puppies-survey-research-a8188866.html. [12.10.2021].
Friedmann, E. in Thomas, S. 1985. Health benefits of pets for families. Marriage & Family Review, 8(3-4), 191-203.
Greenbaum, J. 2004. It's a dog's life: Elevating status from pet to" fur baby" at yappy hour. Society & Animals, 12(2), 117-135.
Heggem, S. 2016. Luxury pet care- What, how and why? Pridobljeno iz https://www.luxuryfacts.com/index.php/sections/article/Luxury-Pet-Care---What-How-and-Why. [12.10.2021].
Jetpet resort. 2021. How to leave your dog at home while you're on vacation or away. Dostopno na: https://jetpetresort.com/blog/dog-boarding/how-to-leave-your-dog-at-home-while-youre-on-vacation-or-away. [28.9.2021].
Kent, J. L., Mulley, C. in Stevens, N. 2020. Challenging policies that prohibit public transport use: Travelling with pets as a case study. Transport Policy, 99: 86-94.
Kirillova, K., Lee, S. in Lehto, X. 2015. Willingness to travel with pets: a US consumer perspective. Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism, 16(1): 24-44.
Klein, J. 2019. The child-free couples who treat their pets like children. BBC. Dostopno na: https://www.bbc.com/worklife/article/20190826-the-child-free-couples-who-treat-their-pets-like-children. [13.10.2021].
Krstić, E. 2020. U Zagrebu otvoren hotel za pse, a cijena noćenja je do 470 kuna. Dostopno na: https://www.24sata.hr/lifestyle/u-zagrebu-otvoren-hotel-za-pse-a-cijena-nocenja-je-do-470-kuna-696570?utm_medium=Status&utm_source=Facebook&utm_content=696570&utm_campaign=24sata%20Facebook%20status&fbclid=IwAR20C13-EMF9dLKBjBz-Du1oQEKL5d3Xd284lW5AWA204lI3aW8lYbXpOww. [29.9.2021].
Kužnik, L. in Grafenauer, B. 2011. Dopolnilne turistične dejavnosti. Ljubljana: Zavod IRC.
Lear, J. 2012. Our furry friends: The history of animal domestication. Journal of Young Investigators, 2.
Leggat, P. A. in Speare, R. 2000. Traveling with pets. Journal of travel medicine, 7(6): 325-329.
Lopez-Hunter, A. M. 2017. Fur Babies Matter: My Dog Is Not Property. Savannah L. Rev., 4: 259.
Patrick, W.L. (2021). Why We Love to Spend Money on Our Pets. Dostopno na: https://www.psychologytoday.com/us/blog/why-bad-looks-good/202104/why-we-love-spend-money-our-pets, [13.10.2021].
Peng, N., Chen, A. & Hung, K. P. 2014. Including pets when undertaking tourism activities: incorporating pet attachment into the TPB Model. Tourism Analysis, 19(1): 69-84.
Pravilnik o zaščiti hišnih živali. Uradni list RS, št. 51/09.
Puac, S. 2021. 22 Fascinating pet industry statistics & facts for 2021. Dostopno na: https://petpedia.co/pet-industry-statistics. [27.9.2021].
Roberts, R. 2021. Pet Industry Trends, Growth & Statistics in 2021 and Beyond: Unleashing Your Ecommerce Pet Marketing Strategies. Dostopno na: https://commonthreadco.com/blogs/coachs-corner/pet-industry-trends-growth-ecommerce-marketing. [12.10.2021].
Rupar, K. 2021. Prvi luksuzni hotel za pse. Dostopno na: https://www.citylife.si/lifestyle/prvi-luksuzni-hotel-za-pse. [28.9.2021].
Starr, M. 2017. This 8,000-Year-Old Rock Art Is The Earliest Depiction of Domesticated Dogs. Dostopno na: https://www.sciencealert.com/1000-year-old-rock-art-saudi-arabia-earliest-depiction-domestic-dogs-hunting. [24.9.2021].
Statista. 2020. Pet market in Europe- statistics & facts. Dostopno na: https://www.statista.com/topics/3890/pet-market-in-europe/. [12.10.2021].
Šoln, T. 2021. Psi kot način življenja, pa tudi dober izgovor za nočni sprehod v času koronskih ukrepov. [radijska oddaja]. Ljubljana: RTV Slovenija.
Trotz‐Williams, L. in Gradoni, L. 2003. Disease risks for the travelling pet: Leishmaniasis. In Practice, 25(4): 190-197.
Walden, L. 2017. A Guide to Worldwide Pet Ownership. Dostopno na: https://www.petsecure.com.au/pet-care/a-guide-to-worldwide-pet-ownership. [27.9.2021].
Walsh, F. 2009. Human‐animal bonds I: The relational significance of companion animals. Family process, 48(4): 462-480.
White, M. W., Khan, N., Deren, J. S., Sim, J. J. in Majka, E. A. 2021. Give a dog a bone: Spending money on pets promotes happiness. The Journal of Positive Psychology: 1-7.
Wojtaś, J., Garbiec, A., Karpiński, M. in Czyżowski, P. 2020. Dogs’ Stay in a Pet Hotel–Salivary Cortisol Level and Adaptation to New Conditions. Journal of Applied Animal Welfare Science: 1-6.
Ying, T., Tang, J., Wen, J., Ye, S., Zhou, Y. in Li, F. S. 2021. Traveling with pets: Constraints, negotiation, and learned helplessness. Tourism Management, 82: 104183.