Slovenščina English (United Kingdom)

E-journal IBS Newsletter is devoted to Slovenian and foreign scientists, researchers, specialists, students and experts in the fields of international business, sustainable development, foreign languages and public administration. The most important part of IBS Newsletter is publishing of reviewed scientific, research, professional and popular articles that discuss themes like international business, sustainable development, organization, law, environmental economics and politics, marketing, research methods, management, corporate social responsibility and other topics.

Search

IBS International Business School Ljubljana

All authors who would like to contribute to IBS Newsletter are invited to send their contributions to info@ibs.si.

Letnik 7, št. 4


Strokovni članek

MATJAŽ NEMEC, MAG. MEDN. POSL. IN TRAJ. RAZ.: URESNIČEVANJE TRAJNOSTNEGA RAZVOJA IN DRUŽBENE ODGOVORNOSTI V EVROPSKI UNIJI IN REPUBLIKI SLOVENIJI

POVZETEK

Evropska unija in tudi Slovenija se zavzemata za politiko uravnoteženega, sonaravnega oziroma trajnostnega razvoja v vidu družbene odgovornosti in sta in še bosta sprejemali različne dokumente, s katerimi bo pozornost usmerjena na reševanje ekonomske, socialne in okoljske problematike, saj so med seboj prepletene. V teh prelomnih časih bo potrebno narediti paradigmatski prelom, ki uveljavlja drugačen sistem vrednot, nove pristope, drugačna izhodišča, drugačne poti in tehnologije.

KLUČNE BESEDE: trajnostni razvoj, družbena odgovornost, ekonomska rast

ABSTRACT

The European Union and Slovenia are committed to a policy of balanced sustainable growth with a view of social responsibility; they will both continue to ratify various documents focusing on solving the economic, social and environmental issues, as they are interlaced. These watershed times call for a paradigmatic break which enforces a new system of values, new approaches, different starting points, and different paths and technologies.

KEY WORDS/EXPRESSIONS: sustainable growth, social responsibility, economic grotwh

Read more...
 

Strokovni članek

ALEŠ KASTELIC, DIPL. MED. POSL.: SODOBNI PRISTOPI PRI ISKANJU ZAPOSLITVE

Povzetek

Iskanje zaposlitve je najtežavnejše obdobje v človekovi karierni poti, pa naj bo to na začetku, v sredini ali na koncu karierne poti. Mladi se soočajo s pomanjkanjem izkušenj, starejši iskalci zaposlitve pa z diskriminacijo zaradi starosti. Družba bi morala postaviti nove trende, sinergije med mladostjo in izkušnjami. Mladi se lahko od starejših veliko naučijo in obratno, kajti sledenje sodobnim trendom v današnji družbi je nemogoče. S tem bi bila starejša populacija bolj na tekočem s sodobnimi trendi na vseh ravneh, mlajša populacija pa bi se znebila začetniških napak, ki so že bile narejene. Z izkušnjami se izognemo napakam pri slabih odločitvah.

Ključne besede: iskanje zaposlitve, sodobni pristopi

Abstract

Finding a job is the most difficult period in a human career, whether at the beginning of a career path, in the middle or at the end. Young people face a lack of experience, while older jobseekers have some kind of age discrimination. Society should set new trends in synergy between youth and experience. Young people could learn a lot from the elderly, and older people could learn a lot from young people, because it is unfortunate that tracking modern trends in today's society is impossible. This would make the older population more current with modern trends at all levels, and the younger population would get rid of some of the beginners mistakes that someone has already done and experienced the significance of a mistake or a bad decision.

Key words: finding a job, contemporary approach

Read more...
 

Strokovni članek

DR. IRENA MARINKO: STANDARDS FOR STUDENT-CENTRED LEARNING AT TERTIARY LEVEL

Povzetek

Za lažjo in hitrejšo uveljavitev na študente osredotočenega pristopa bi bila potrebna trdna in široko sprejeta definicija in standardi na študente osredotočenega učenja. Prispevek, ki je nastal na osnovi projekta »Empowering teachers for a student-centred approach«, daje predlog za definicijo in standarde na študente osredotočenega učenja, ki temeljijo na učnem procesu, ocenjevanju, uvajanju drugih oblik personaliziranega pristopa do študentov in izobraževanju predavateljev.  

Ključne besede: na študente osredotočeno učenje, definicija, standardi

Abstract

A solid and largely accepted definition and standards of the student-centred learning would be necessary for easier and faster introduction of the student-centred approach. The paper that was written on the basis of the project »Empowering teachers for a student-centred approach« suggests the definition and standards of the student-centred learning based on the process of learning, assessment, introduction of other forms of this pedagogical approach and teachers' education.

Key words: student-centred learning, definition, standards

Read more...
 

Strokovni članek

ANITA KASTELIC, DIPL. MED. POSL.: RAZVOJNI POGOVOR

Povzetek
Življenje posameznika je prepleteno z mnogimi prelomnicami, ki oblikujejo njegovo osebnost. Vsak mejnik pusti določeno sled, ki človeka okrepi in mu vlije samozavest na nadaljnji poti. Po zaključku šolanja si vsak želi samostojnosti in finančne svobode, kar mu lahko omogoči zaposlitev na ustrezno delovno mesto. Sama zaposlitev ni dovolj, na delovnem mestu se je potrebno vsakodnevno dokazovati in izpolnjevati delodajalčeva pričakovanja in cilje. Delodajalec si želi v svoji sredini kader, ki bo sposoben dosegati vizijo in zastavljene cilje podjetja. Doseganje ciljev ne pride samo po sebi. Podjetje vlaga v posameznika, ga izobrazi, razvije kompetence in mu omogoči lastno presojo in samostojnost pri delu. Zbrano pridobi na podlagi razvojnega pogovora, ki mu služi kot osnova za prepoznavo področij napredka in na koncu prepoznave kariernega napredka posameznika.

Ključne besede: komunikacija, razvojni pogovor, kompetence, znanje, izobraževanje, usposabljanje, delodajalec, zaposleni

Abstract
The individual's life is intertwined with many turning points that shape his personality. Every milestone leaves a certain trail that strengthens the person and gives him confidence in the path. After completing schooling, everyone wants autonomy and financial freedom, which can enable him to work in the appropriate workplace. The job itself is not enough, in the workplace it is necessary to prove on a daily basis and meet the employer's expectations and goals. The employer wants an employee, capable of achieving the vision and set goals of the company. Achieving goals does not come by itself. The company invests in an individual, educates him, develops competencies and enables his own judgment and autonomy at work. The whole package is collected on the basis of a development interview, which serves as a basis for identifying areas of progress and at the end of recognizing the career progress of the individual.

Key words: communication, development interview, competences, knowledge, education, training, employer, employeesx

Read more...