Slovenščina English (United Kingdom)

E-journal IBS Newsletter is devoted to Slovenian and foreign scientists, researchers, specialists, students and experts in the fields of international business, sustainable development, foreign languages and public administration. The most important part of IBS Newsletter is publishing of reviewed scientific, research, professional and popular articles that discuss themes like international business, sustainable development, organization, law, environmental economics and politics, marketing, research methods, management, corporate social responsibility and other topics.

Search

IBS International Business School Ljubljana

All authors who would like to contribute to IBS Newsletter are invited to send their contributions to info@ibs.si.

Letnik 9, št. 2


Poljudni članek

TIN MALENŠEK: NOVE DIMENZIJE TRŽENJA NASTANITEV

Povzetek

V današnjem času je na voljo povsem drugačen način trženja in rezervacije prenočišč, kot je bilo to še ne dolgo nazaj. Včasih smo obiskali turistične agencije, turistične info točke ali ustavili ob cesti, kjer so ponujali apartmaje, nočitve. Današnji, informacijski svet je prinesel drugačen način rezervacij, najema nočitev. V članku predstavljamo poglobljeno raziskavo načina rezervacije nastanitev ter trženjske spremembe ob ponudbi rezervacij preko portalov. Obravnavamo portal Airbnb. Na podlagi poglobljenega intervjuja in zbiranja ter primerjave dostopnih podatkov smo ugotovili, da se predvsem mladi poslužujejo pridobivanja informacij o nastanitvah na portalih, rezervacije tam tudi opravijo in po koriščenju storitev ocenijo ter podajo mnenje. Vse to močno vpliva na oblikovanje cen nastanitev na portalih.
Ključne besede: nastanitev, gostitelj, ponudba nočitev, gost

Abstract

Nowadays a completely different way of marketing and booking accommodations is available, compared to not so long ago. We used to visit tourist agencies, tourist information centres or stopped by signs that offered apartments. Today's technology has brought a different way of booking accommodation. The article presents an in-depth study of accommodation booking methods and marketing changes in booking through online providers. We looked at the Airbnb service. On the basis of an in-depth interview as well as gathering and comparing available data, it was found that mainly young people find information about accommodation on the online portals. They make reservations there, and after using the services they provide feedback All this has a major impact on the pricing of accommodation on the Airbnb site.
Keywords: accommodation, host, overnight accomodation, guest

Read more...
 

Kratki znanstveni prispevek

IZR. PROF. DR. JANEŠ ALEKSANDER: AGILNOST V ORGANIZACIJAH

Povzetek

V pričujočem prispevku so predstavljena ugotovitve, razmišljanja in opredelitve agilnosti praktikov, raziskovalcev in svetovalcev iz vidika voditeljstva, managementa procesov in oskrbe. Predstavljeni so pristopi, s katerimi se lahko organizacije soočajo in prilagajajo številnim dinamičnim spremembam v notranjem in zunanjem okolju. Obravnavani pristopi so poleg agilnosti kombinirani še z vitkostjo, množinskim prilagajanjem, celovitim obvladovanjem kakovosti in managementom procesov, s katerimi se organizacije prilagajajo za trajno učinkovito in uspešno delovanje. Agilnost je družbeno-sociološki in tehnično-tehnološki fenomen ter obsega učenje, reševanje konfliktov, timsko delo in identificiranje ljudi. Kakorkoli različni avtorji opredeljujejo agilnost, je povsem jasno, da potrebuje veliko mero pozornosti praktikov, raziskovalcev in svetovalcev.

Ključne besede: poslovna agilnost; odzivnost in učinkovitost; neprekinjeno oblikovanje, oskrba, strateški vpliv; stopnje agilnosti: strategija, portfelj, operacija; izzivi prilagodljivega voditeljstva; trikotnik agilnosti.

Abstract

The article presents the findings, reflections and definitions of the agility of practitioners, researchers and consultants in terms of leadership, process management and supply. Presented approaches can support endeavours of organizations when facing and adapting to a number of dynamic changes in the internal and external environment. In addition to agility, these approaches are combined with lean thinking, mass customization, total quality management and process management with which organizations are adapted for efficient and effective sustainable operations. Agility is therefore a social-sociological and technical- technological phenomenon, and includes learning, conflict resolution, team work and identifying people. Howsoever different authors define agility, it is quite clear that needs a great deal of attention from practitioners, researchers and counsellors.

Keywords: business agility; responsiveness and efficiency; continuous design and delivery; strategic impact; levels of agility; strategic, portfolio, operations; adaptive leadership challenge; agile triangle.

Read more...
 

Diskusijski prispevek

DR. IGOR RIŽNAR: BAUHAUS, IZVIJAČI IN KOMPETENCE

Evropsko visoko šolstvo (evropski visokošolski prostor, v diskurzu izobraževalnega eurospeaka) se utaplja v pojmih kot so učni izidi, kreditne točke, delovne obremenitve, nacionalno in mednarodno ogrodje kvalifikacij, predmetno specifične in generične kompetence, fleksibilne učne poti, enoredne kvalifikacije, priložnostno in neformalno učenje, navzkrižni zapisi, zbirke orodij za preglednost, konkretni akreditacijski načrti, prenosljive spretnosti, spretnosti učenja za učenje...).

Če človek hodi v šolo petdeset let, gotovo postane žrtev številnih šolskih reform: usmerjenega izobraževanja iz začetka osemdesetih let prejšnjega stoletja ali reform alla Bolognese. Če ne hodi v šolo iz veselja do razumevanja, se mu prav hitro zgodi, da podleže globokoumju verbalno precej spretnih zagovornikov sprememb in, predvsem, njihovim sledilcem in posnemovalcem na lokalni ravni, ki prek bolj ali manj posrečenih prevodov poskrbijo za zmešnjavo na nacionalni ravni.

Spodnji zapis ima en sam namen: pomagati želi razjasniti nekaj besed in besednih zvez, ki so pogosto izrečene ali zapisane v visokošolskem pedagoškem diskurzu.

Kompetenca je sklop znanja in veščin, ki predstavljajo mojo sposobnost, da nekaj znam narediti, ker razumem tako teorijo kot prakso na nekem področju. Imam temeljne/splošne (core) kompetence (npr. se učinkovito izražam, logično razmišljam), imam tudi generične kompetence, take, ki so potrebne neki skupini ljudi za opravljanje podobnih opravil (ker sem učitelj, se učim in učim druge, pri čemer (vem) razumem, katera opravila obsega moj poklic, znam, na primer, razložiti neučiteljem/študentom, kaj so kompetence). Lahko bi imel tudi managerske kompetence in bi me vzeli v poslovodstvo (ali pa bi me vzeli tudi – ali celo predvsem, brez njih, saj ne vem).

Read more...
 

Strokovni članek

MAG. ANDREJA PETROVIČ, SNEMANJE IN OBDELAVA PROMOCIJSKEGA VIDEA S PAMETNIM TELEFONOM ZA POTREBE DIGITALNEGA MARKETINGA

Izvleček

Namen članka je predstaviti uporabo videa v digitalnem marketingu s poudarkom na izdelavi videa z mobilnim telefonom. Najprej je opredeljen pojem marketinga s poudarkom na digitalnem marketingu in njegovih kanalih. Opisane so značilnosti platform Facebook, Youtube in Instagram, ki so glavni kanali za objavljanje promocijskih videov. Na kratko je opisan tudi pomen zgodbarjenja, ker je to osnovni pogoj za uspešno prodajo izdelka ali storitve. Natančno je opisan produkcijski proces izdelave videa od idejne zasnove do končnega izdelka. Predstavljeni so osnovni tehnični pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da naredimo dober video, ter minimalna oprema, ki jo potrebujemo pri uporabi pametnega telefona za izdelavo videa. Pri snemanju videa je treba upoštevati osnovna pravila filmskega jezika –pravilno kadriranje, kompozicija, primerna svetloba in ostrina slike. Nekatere stvari lahko naredimo zgolj z vgrajeno kamero, za druge pa potrebujemo aplikacije. Postale so nepogrešljiv del pametnega telefona, saj omogočajo razširitev njegove uporabnosti z vidika strojne in programske opreme. Nekateri telefoni imajo sami dovolj dobro strojno in programsko opremo, pri drugih pa potrebujemo aplikacije za snemanje ter za montažo in postprodukcijo. Pri izboru aplikacije je dobro poznati kriterije, po katerih se lahko odločimo, katere aplikacije naložiti in uporabljati na telefonu.

Ključne besede: marketing, produkcija videa, družbena omrežja, mobilna tehnologija, mobilna aplikacija

Abstract

The purpose of the article is to present the use of video in digital marketing with emphasis on making a video with a mobile phone. Firstly, the concept of marketing with the emphasis on digital marketing and its channels is defined. The features of the Facebook, YouTube and Instagram platforms are described, which are the main channels for publishing promotional videos. There is also a brief description of the importance of storytelling, as this is a prerequisite for successful sales of a product or service. The process of producing a video from its conceptual design to the final product is described in detail. The basic technical conditions are presented, which must be fulfilled to make a good video, as well as the minimum equipment required when using a smartphone for making a video. When recording a video, the basic rules of film language have to be considered - correct framing, composition, appropriate light and sharpness of the image. Some things can be done by merely using the built-in camera, while others need apps, which have become an indispensable part of a smartphone, as they enable the extension of its usability from the point of view of hardware and software. Some phones are equipped with quality hardware and software, while others require recording, mounting and postproduction applications. When choosing an application, it is good to know the criteria by which it can be decided which applications to download and use on the phone.

Key words: marketing, video, social media, mobile technology, mobile application

Read more...
 

Strokovni članek

MOJCA ZIDARIČ: PRENOS PODJETIJ V SLOVENIJI

Povzetek

V članku obravnavamo tematiko prenosa malih in srednje velikih podjetij na naslednjo generacijo ter prikazujemo statistiko prenosov podjetij v slovenskem gospodarskem prostoru, pridobljeno na podlagi raziskave iz leta 2018. Nasledstvo oziroma prenos podjetja je kompliciran in dolgotrajen proces, ki ga lahko razdelimo na prenos lastništva in prenos vodenja, oba pa podjetnikom pogosto povzročata nemalo preglavic. Za Slovenijo so trenutno značilna podjetja v lastništvu prve generacije, kar posledično pomeni malo izkušenj in znanja na področju predaje podjetja, soočamo pa se tudi z vedno manjšo pripravljenostjo potomcev za prevzem podjetij. Za uspešen prenos so ključni dejavniki predvsem pravočasne in natančne priprave, strinjanje ustanovitelja in naslednika o prihodnosti podjetja ter zaupanje ustanovitelja v vodstvene sposobnosti naslednika. Globalni podjetniški monitor delež uspešno prenesenih podjetij pri nas ocenjuje na nekaj več kot polovico vseh prenosov, primerjava rezultatov iz preteklih študij z najnovejšimo raziskavo pa je pokazala, da se delež podjetnikov, ki skrbno načrtujejo prenos svojega podjetja veča.

Ključne besede: prenos podjetij, nasledstvo, vodstvo, lastništvo

Abstract

In this article, we deal with the issue of transferring small and medium sized enterprises onto next generation and present statistics of transfers of businesses in the Slovenian economy based on the research from 2018. The succession or transfer of a company is a complicated and long process that can be divided into transfer of management and ownership, and both of them often cause a lot of problems to the owners as well as to the recipients. Most businesses in Slovenia are currently still owned by the first generation, which means that there is little experience and knowledge in the field of business transfer. At the same time, we are facing the growing unwillingness of the heirs to take over the family business. For a successful transfer the key factors are extensive preparations started early enoguh, the agreement of the founder and the successor about the future of the company and the trust of the founder in the leadership skills of the successor. Global business monitor esimates the the share of successfully transferred companies in Slovenia accounts for just over a half of all transfers. The comparison of the results from past studies with the latest research shows that the porportion of entrepreneurs who carefully plan the transfer their companies has been steadily increasing.

Key words: business transfer, succession, leadership, ownership

Read more...