Slovenščina English (United Kingdom)

E-journal IBS Newsletter is devoted to Slovenian and foreign scientists, researchers, specialists, students and experts in the fields of international business, sustainable development, foreign languages and public administration. The most important part of IBS Newsletter is publishing of reviewed scientific, research, professional and popular articles that discuss themes like international business, sustainable development, organization, law, environmental economics and politics, marketing, research methods, management, corporate social responsibility and other topics.

Search

IBS International Business School Ljubljana

All authors who would like to contribute to IBS Newsletter are invited to send their contributions to info@ibs.si.

Letnik 12, št. 1


Strokovni članek

ALJAŽ FINK: POSLEDICE NOVIH AKTIVNOSTI: IGRANJE E-ŠPORTA

Povzetek
E-šport je nova oblika aktivnosti, pri kateri igralec s pomočjo računalnika in konzol igra videoigre sam ali s soigralci. V Sloveniji e-šport sicer še ni tako razvit kot v drugih državah, vendar je pandemija koronavirusa tudi v Sloveniji precej pospešila širjenje e-športa in povečala število njihovih pripadnikov. Vse več je tudi enačenja e-športa s tradicionalnim športom in uvrščanja e-športa med šport.

Namen raziskave je bil s pomočjo anketnega vprašalnika in strukturiranega intervjuja preveriti, kakšne so posledice igranja e-športa po mnenju igralcev in strokovnjakov iz tega področja. Prišli smo do zaključkov, da lahko ob velikih aktivnostih e-športa pride do odvisnosti, izgorelosti, mikro poškodb in odpora. Pri tem mislimo predvsem okvare hrbtenice, težave z vidom, duševno utrujenost, glavobol in težave s koncentracijo. Prišli smo do spoznanj, ki so zelo podobna že izvedenim raziskavam v preteklosti.
Ključne besede: e-šport, šport, poškodbe, odvisnost

SUMMARY
E-sports is a new form of activity where players play video games alone or with teammates, using computers, consoles or other devices. Although e-sports are not yet as developed in Slovenia as in other countries, the corona pandemic in Slovenia has significantly accelerated the spread of e-sports and increased the number of their adherents. There is also a growing tendency to equate e-sports with traditional sports and to classify e-sports as sports.

The aim of the research was to examine the consequences of playing e-sports according to players and professionals through a questionnaire and a structured interview. We came to the conclusions that high e-sport activity can lead to addiction, burnout, micro-injuries and resistance. We are referring here in particular to spinal injuries, vision problems, mental fatigue, headaches, and concentration problems. We have come up with findings that are very similar to research already carried out in the past.
Keywords: e-sports, sport, injuries, addiction

Read more...
 

Strokovni članek

DAMJANA MOŽIC, PROF. NEMŠČINE IN ANGLEŠČINE: THE IMPORTANCE OF A SUPPORTIVE ENVIRONMENT FOR YOUNG ENTREPRENEURS

Abstract
Every society needs good entrepreneurs - both to increase added value in new and existing companies, as well as to increase entrepreneurial activities in the public sector.

For young people today, entrepreneurship is no longer just a career choice, but is becoming an increasingly attractive way of life. They are constantly on the lookout for new opportunities. They focus on various activities, and are undoubtedly influenced by the success stories of domestic and foreign entrepreneurs.
At the same time, the development of one's own business idea also means self-affirmation and realization of ambitions, independence and creativity at work. Great potential is represented by start-up entrepreneurship.

The article presents the national and local support environment for the development of entrepreneurial ideas. Excerpts from a survey conducted in the Dolenjska region are also presented. We were interested in how well young people know start-up entrepreneurship and if they would like to become entrepreneurs themselves.
Key words: entrepreneurship, young people, start-up company, supportive environment

Povzetek
Vsaka družba potrebuje dobre podjetnike – tako za večanje dodane vrednosti v novih in že obstoječih podjetjih, kot tudi večanje podjetniške dejavnosti v javnem sektorju.

Za mlade podjetništvo dandanes ni več samo karierna izbira, pač pa postaja vse bolj privlačen način življenja. Nenehno so v iskanju novih priložnosti. Usmerjajo se v različne dejavnosti, nanje pa nedvomno vplivajo tudi zgodbe o uspehu domačih in tujih podjetnikov.

Hkrati razvoj lastne poslovne ideje pomeni tudi samodokazovanje in uresničitev ambicij, samostojnost in kreativnost pri delu. Velik potencial predstavlja start-up podjetništvo. 

V članku je predstavljeno državno in lokalno podporno okolje za razvoj podjetniških idej. Predstavljeni so tudi izvlečki iz raziskave, ki je bila izvedena v dolenjski regiji. Zanimalo nas je, kako dobro mladi poznajo start-up podjetništvo in če bi se želeli tudi sami podjetniško udejstvovati.
Ključne besede: podjetništvo, mladi, start-up podjetje, podporno okolje

Read more...
 

Strokovni članek

MAG. BORUT RETELJ: KAKO LAHKO Z OBVLADOVANJEM TVEGANJ PREPREČIMO STEČAJ?

POVZETEK

Stalno in hitro spreminjanje poslovnega okolja podjetja sili v stalne prilagoditve. Da se podjetja ne bi podajala v negotovost, morajo preučiti čim več tveganj, ki obstajajo v prihodnosti in se na njih tudi ustrezno prilagoditi in pripraviti. Pripravljena in prilagodljiva podjetja lahko računajo, da bodo poslovala uspešno na dolgi rok tudi, če se bodo soočila s težavami. V Sloveniji je še vedno vsaj 1000 začetih stečajnih postopkov podjetij na leto, ki jih lahko pripišemo njihovem neznanju, neprilagajanju in neupoštevanju vseh tveganj. Da se podjetje lahko prilagodi tveganjem, jih mora podjetje najprej opredeliti, jih ocenjevati in jih spremljati, da se lahko podjetje hitro odzove na vse nevarnosti, ki se pojavijo na trgu. Uspešna podjetja zagotovo delajo vse zgoraj našteto in se hitro odzovejo na probleme, ki nastanejo v poslovnem okolju. V letu 2020 so se podjetja naučila, da lahko spremembe pridejo zelo hitro, tako kot je prišla pandemija COVIDA-19, ki je zaustavila svet za nekaj mesecev.

KLJUČNE BESEDE: stečaj, tveganje, obvladovanje tveganja, podjetje, poslovno okolje

ABSTRACT

The constant and fast changes of the company’s business environment forces constant adjustments. In order to avoid uncertainty, companies need to examine as many risks as possible in the future and adapt and prepare for them accordingly. Ready and flexible companies can count on being successful in the long run even if they confronted with the problems. In Slovenia, there are still at least 1.000 bankruptcy proceedings initiated per year, which can be attributed to their worse knowledge, non-adjustment and disregard for all risks. In order for a company to adapt to risks, the company must first identify, assess and monitor them so that the company can respond quickly to any threats that arise in the market. Successful companies certainly do all of the above and respond quickly to problems that arise in the business environment. In 2020, companies learned that change can come very quickly, just as the COVID-19 pandemic came, who is stopped the world for a few months.

KEY WORDS: bankruptcy, risk, risk management, company, business environment

Read more...