Slovenščina English (United Kingdom)

E-journal IBS Newsletter is devoted to Slovenian and foreign scientists, researchers, specialists, students and experts in the fields of international business, sustainable development, foreign languages and public administration. The most important part of IBS Newsletter is publishing of reviewed scientific, research, professional and popular articles that discuss themes like international business, sustainable development, organization, law, environmental economics and politics, marketing, research methods, management, corporate social responsibility and other topics.

Search

IBS International Business School Ljubljana

All authors who would like to contribute to IBS Newsletter are invited to send their contributions to info@ibs.si.

Letnik 10, št. 4


Izvirni znanstveni članek

DR. DUŠAN GOŠNIK: INTERESNI IN INSTRUMENTALNI VIDIKI PLANIRANJA KOT DEJAVNOST MANAGEMENTA POSLOVNIH PROCESOV

Povzetek
V članku obravnavamo področje managementa poslovnih procesov. Proučili smo, kakšna je povezava med interesnimi in instrumentalnimi vidiki planiranja temeljnih poslovnih procesov in njihov vpliv na uspešnost podjetja. V raziskavo smo zajeli populacijo 3007 majhnih in srednjih podjetij (MSP) v Sloveniji. V raziskavi smo potrdili, da ima snovanje (interesni vidik) kot dejavnost managementa temeljnih procesov v primerjavi z načrtovanjem (instrumentalni vidik) večji vpliv na uspešnost podjetja. Snovanje kot dejavnost managementa temeljnih procesov vpliva na uspešnost podjetja prek kazalnika ROA. Rezultati te raziskave so del obširnejših raziskav in objav avtorja v sklopu raziskovanja vpliva managementa temeljnih procesov na uspešnost podjetja (Gošnik, 2018; 2019a; 2019b).
Ključne besede: management, interesni, instrumentalni, temeljni, poslovni, proces, uspešnost, ROA, MSP, Slovenija

Abstract
In this article, we discuss the field of business process management (BPM). We examined the relationship between the interest and instrumental aspects of core business process planning and their impact on company performance. The survey included a population of 3007 small and medium-sized enterprises (SMEs) in Slovenia. In the research, we confirmed that interest aspect of planning as an activity of core BPM has a greater impact on the company's performance compared to instrumental aspect. Interest aspect of planning as an activity of core BPM affects the company's performance indicator - ROA. The results of this research are part of an extensive research and publications of the author as part of the research of the impact of core business process management on the company performance (Gošnik, 2018; 2019a; 2019b).

Key words: management, interest, instrumental, core, business, process, performance, ROA, SME, Slovenia

 

Read more...
 

Strokovni članek

MAJA BLAJ, MAG. EKON. IN POSL. VED: DIGITALIZACIJA BANK TER OBLIKE SODOBNIH PLAČIL

Povzetek

Tehnološke spremembe in razmah elektronske informacije sta v svetu povzročila številne preobrate in spremembe. Človek je povsod, tudi če še ni bil pripravljen, vpet v načine elektronskega poslovanja in tudi v bankah je tako. Potrošniki in uporabniki bančnih storitev vse glasneje povprašujejo in zahtevajo e-storitve, ki so prilagojene hitremu načinu življenja in enostavni uporabniški izkušnji. Banke v sodelovanju z informacijsko tehnologijo zato nudijo digitalne prodajne kanale. Biti prvi na področju storitve pomeni imeti prednost na trgu, prav tako pa prednosti pri ugledu, vendar na drugi strani prevzeto odgovornost ter tveganje, ker orješ ledino. Uporabniki storitev so tisti, ki doživijo uporabniško izkušnjo aplikacije, prvi pa so seveda zaposleni, ki se morajo znati soočiti s hitrim trendom in posodobljenim načinom dela. Pri tem je potrebno najti ravnovesje med ponujenimi storitvami in funkcionalnostjo ter IT-tveganji in ostalimi tveganji, ki jih je potrebno zaznati in se nanje pripraviti.

Ključne besede: digitalizacija, poslovanje, tveganje, plačilni sistemi,

Abstract

Technological changes and the expansion of electronic information caused many reversals and changes. People are everywhere, even if they were not ready yet, clamped in the methods of electronic commerce and it is the same in banks. Technological changes and the expansion of electronic information caused many reversals and changes. Consumers and users of banking services increasingly ask and demand e-services that are tailored to fast lifestyle and simple user experience. Banks, in cooperation with information technology, therefore offer digital sales channels. Being first in the field of service gives you advantage on the market and reputational advantages, but on the other hand, you need to take responsibility and risk of being the first one. Services users are the ones that experience the user experience of the app, but the first are employees who have to be able to cope with fast trends and updated way of their work. Doing that, we need to find balance between services and functionality offered, as well as IT and other risks that need to be detected and prepared for.

Key words : digitalization, business, risk, payment systems

Read more...
 

Strokovni članek

MAJA BLAJ, MAG. EKON. IN POSL. VED: MOBILNO BANČNIŠTVO IN SHEMA TAKOJŠNJIH PLAČIL FLIK PAY

POVZETEK
Val tehnoloških sprememb in storitvenih inovacij, ki preplavljajo gospodarstvo, navdušenja fintech podjetij in izzivi na področju IT tehnologije, so vplivi, ki spreminjajo navade kupcev in prebivalstva. Banke morajo v odziv na to prevzeti vajeti v svoje roke in se ustrezno odzvati na spreminjajoče se razmere in pričakovanja uporabnikov tudi na področju financ.
V času rasti prebivalstva in porasta uporabnikov IT tehnologij se je delež prebivalcev v EU, ki nakupujejo preko spleta, skoraj podvojil (56% v letu 2018 v primerjavi z 32 % v letu 2009), v času socialnega distanciranja, povezanega z bojem s COVID-19, pa se pričakuje nadaljnja rast spletnega nakupovanja (Banka Slovenije.2020). Mobilno bančništvo je le oblika elektronske uporabe tehnologij, ki omogočajo komitentom bank možnost izvajanja plačil in uporabe ostalih dejavnosti znotraj aplikacij. Komitente, ki so se nekoč upirali uporabi elektronskih bančnih poti in spletnih nakupov, so razmere prisilile v uporabo, na drugi strani pa bodo spremembe zagotovo opazne tudi pri bankah, saj bodo le te morale vzpostaviti tesnejše sodelovanje s svojimi uporabniki preko elektronskih poti, kar bo zahtevalo razvoj trženja. Poleg tega bodo morale banke sprejeti tehnologije nove generacije in svojim strankam ves čas nuditi nove digitalne storitve, ker si bodo le s tem zagotavljale konkurenčno prednost. Digitalne denarnice, spletne aplikacije, tehnologije, ki omogočajo plačilne sisteme v shemi takojšnjih plačil je čas trenutne pandemije prisilil le v hitrejši odziv in razvoj.

Ključne besede: mobilno bančništvo, IT, tehnološke spremembe, Covid-19, Flik pay,

ABSTRACT
The wave of technological changes and service innovations that are flooding the economy, the enthusiasm of fintech companies and challenges in the field of information technology are changing the habits of costumers and population. In response, banks need to take matters into their own hands and respond appropriately to changing conditions and consumer expectations in the field of finances. At the time of growth of population and increase in IT users, the share of EU population shopping online has almost doubled (56% in 2018 compared to 32% in 2009), during social distancing associated to battle with COVID-19, further growth of online shopping is expected. Mobile banking is just a form of electronic use of technologies that enable bank customers to make payments and use other activities within applications. Customers who once resisted the use of electronic banking channels and online shopping have been, due to current situation, forced to use it. On the other hand, changes will be noticeable in banks, as they will have to establish closer cooperation with their users via electronic channels that will also require the development of marketing. In addition, banks will have to accept the new generation technologies and offer new digital services to their customers all the time, as this is the only way to ensure competitive advantage. Digital wallets, online applications and technologies that enable payment systems in the instant payment scheme, have only been forced into faster response and development by the current time of pandemic

Keywords: Mobile banking, IT, technological changes ,Covid-19, Flik Pay,

Read more...
 

Strokovni članek

MAJA CEGLAR, DIPL. MEDNARODNEGA POSLOVANJA: POGLED NA TALENT MANAGEMENT V NEPROFITNIH ORGANIZACIJAH

Izvleček:
Družba je vse bolj povezana in soodvisna. V ospredje prihaja klic po posameznikih, z visoko razvito stopnjo samozavedanja, težnjo po razvoju in zmožnosti razvoja občutka vključenosti. Talent management ima lahko velik vpliv na rezultate posameznikov in organizacij. Pozornost je treba nameniti organizacijski kulturi in vpeljavi strategij talent managementa, saj vsi elementi skupaj vplivajo na pripadnost organizaciji, vključenost, motivacijo, zadovoljstvo, občutek smiselnosti, dobro počutje in zadržanje talentov. Vsaka generacija ima svoje lastnosti in interese. Milenijci in postmilenijci niso nič drugačni. Pomembno je, da so se jim neprofitne organizacije pripravljene prilagoditi. Visoko motivirani posamezniki, pri katerih motivacija lahko izhaja iz terminologije, kako se jih naslavlja npr. z besedo talenti, lahko prispevajo k razvoju pomembnih organizacijskih sprememb in uspešnosti. Talent management ni samo list nalog, ki jih mora HR oddelek izpolniti, ampak gre za strategije, ki se dopolnjujejo in nadgrajujejo ter potrebujejo skrbno izvajanje, redne preglede in izboljšave. Pri naslavljanju talentov v neprofitnih organizacijah je v ospredju razmislek o sodelovanju in vključenosti prostovoljcev. S tem, ko milenijci prevzemajo vodstvene položaje in po svojih načelih oblikujejo organizacijske procese in kulturo, je pričakovati, da bodo milenijci in postmilenijci imeli tesnejše delovno razmerje in komunikacijo, kar bo vplivalo tudi na poslovne strategije.

Ključne besede: talent management, talenti, neprofitne organizacije, generacija, milencijci, postmilenijci, organizacijska kultura

Abstract:
Society is increasingly connected and interdependent. To the fore is coming the call for individuals, with a highly developed level of self-awareness, a tendency to develop and the ability to develop a sense of inclusion. Talent management can have a huge impact on performance of individuals and organizations. Attention needs to be put on organizational culture and the appeal of talent management strategies, as all elements together affect organizational affiliation, inclusion, motivation, satisfaction, sense of purpose, well-being, and talent retention. Each generation has its own characteristics and interests. Millennials and post millennials are no different. It is important that non-profits are willing to adapt to them. Highly motivated individuals in whom motivation can derive from the terminology of how they are addressed e.g. as talents, can contribute to the development of important organizational change and performance. Talent management is not just a list of tasks that the HR department must fulfil, but it is a strategy that should be upgraded, and needs careful implementation, regular reviews and improvements. When addressing talent in non-profit organizations, consideration is given to participation and involvement of volunteers. As millennials take on leadership positions and shape organizational processes and culture according to their principles, millennials and post millennials are expected to have closer working relationships and communication, which will also affect business strategies.

Key words: talent management, talents, non-profits, generation, millennials, post millennials, organizational culture

Read more...