Slovenščina English (United Kingdom)

E-journal IBS Newsletter is devoted to Slovenian and foreign scientists, researchers, specialists, students and experts in the fields of international business, sustainable development, foreign languages and public administration. The most important part of IBS Newsletter is publishing of reviewed scientific, research, professional and popular articles that discuss themes like international business, sustainable development, organization, law, environmental economics and politics, marketing, research methods, management, corporate social responsibility and other topics.

Search

IBS International Business School Ljubljana

All authors who would like to contribute to IBS Newsletter are invited to send their contributions to info@ibs.si.

Letnik 8, št. 2


Strokovni članek

MAG. BOŽENA KRAMAR: PODJETNIKI (MSP) IN NJIHOVI VIRI FINANCIRANJA

Povzetek
Ustanovitev lastnega podjetja je priložnost in cilj vsakega podjetnika. Iskanje prave poslovne ideje je načrtno dejanje, njen razvoj je dolgoročni proces. Podjetnik jo predstavi v poslovnem ali izvedbenem načrtu. Načrtovanje je osnovni pogoj za uspešno in učinkovito delovanje podjetja. Je timsko delo. Zagotavlja opis in predstavitev ključnih področij poslovnih procesov v podjetju: prodajo, nabavo, proizvodnjo, naložbe, potrebna finančna sredstva, upravljanje s človeškimi viri, organizacijo družbe ipd.  Pisanje poslovnega načrta vzpodbuja razmišljanje o ključnih funkcijah in problemih, s katerim se lahko v prihodnosti srečuje podjetnik. Ena od izredno pomembnih nalog je zagotavljanje ustreznih finančnih virov za ustanovitev in poslovanje podjetja. Gre za tri različna področja financiranja: za financiranje nastanka oz. zagona novega malega podjetja, za financiranje njegovega tekočega poslovanja (za potrebna obratna sredstva) in za financiranje razširitve (rasti) poslovanja (nove investicije). Kako izbrati oziroma najti najustreznejši način financiranja, je vprašanje, s katerim se podjetniki srečujejo v vseh fazah razvoja podjetja, od ustanovitve naprej. Predvsem se morajo odločiti med financiranjem z lastnimi viri ali pa z denarjem, pridobljenim iz raznih zunanjih virov. Najpogosteje so se v preteklosti, pred gospodarsko krizo, podjetja  odločala za pridobitev dodatnih finančnih virov v bankah, ki so tradicionalni vir zunanjih virov, v času krize pa se je povečevala tudi uporaba drugih virov financiranja: privarčevani zaslužek, prodaja sredstev, lizing, odkup kratkoročnih terjatev in drugo.

Abstract
Establishing one’s own business is the opportunity and goal of every entrepreneur. Finding the right business idea is a planned action and its development is a long-term process. An entrepreneur presents it in a business or execution plan. Planning is a prerequisite for a successful and efficient operation of the company. It is team work. It provides a description and presentation of key areas of business processes in the company: sales, purchasing, production, investments, necessary financial resources, human resources management, company organization, etc. Writing a business plan stimulates thinking about the key features and problems that an entrepreneur can face in the future. One of the most important tasks is to provide adequate financial resources for the establishment and operation of the company. These are three different areas of financing: to finance the creation and/or starting a new small business, financing its current business (for the required current assets) and financing the expansion (growth) of business (new investments). How to choose or find the most appropriate way of financing is the issue that entrepreneurs face at all stages of the company's development, from the onset. In particular, they have to decide between financing with their own resources or with money derived from various external sources. In the past, before the economic crisis, the companies decided to obtain additional financial resources in banks, which are traditional sources of external sources, while during the crisis, the use of other sources of financing also increased: saved income, sale of assets, leasing, purchase of short-term receivables and other.

Ključne besede: podjetnik, finančni viri, banke, zunanji viri, lastna sredstva

Key words: entrepreneur, financial sources, banks, external sources, own sources

Read more...
 

Strokovni članek

KLARA JASMINA GORŠE, dipl. med. posl.: POSLOVNO SPORAZUMEVANJE V LUČI MEDKULTURNIH RAZLIK

Povzetek
Na globalnih trgih se podjetja srečujejo s svojevrstnim izzivom komuniciranja z različnimi kulturami, ki imajo različne navade, običaje in jezike. Veliko je izgubljenega v prevodu, veliko spregledanega zaradi različnih pomenov. Tudi verstva imajo v določenih delih sveta izjemno velik vpliv na navade in preference potrošnikov, saj določajo, katerih proizvodov ne bodo uporabljali ali celo katere mednarodne družbe bodo popolnoma bojkotirali. Velikokrat slišimo idejo, da svet postaja globalna vas, kar pa v resnici ne drži, kot to ugotavlja Mumel, saj se na vasi vsi poznamo, v svetu pa je preplet različnih narodov in kultur, ki se med seboj močno razlikujejo. Z razvojem tehnologije nam je svet skoraj na dlani, nepoznavanje kultur pa zna biti kar precejšnja ovira, saj »Pripadniki različnih kultur prostora in časa ne dojemamo povsem enako, prav tako ne tega, kaj je prav ali napačno, lepo ali grdo, naravno ali nenaravno, normalno ali nenormalno, primerno in neprimerno, kaj je zaželeno, oziroma nezaželeno itd.« (Mumel, 2008, str. 591). Ta pestrost in raznolikost kultur v svetu lahko privede v mednarodnem poslovanju do nesoglasij in nerazumevanj, če podjetja ne upoštevajo kulturnih razlik. Posledice so lahko užaljenost, komični zapleti, ali v najslabšem primeru, prekinitev sodelovanja (Ruzzier, Kesič, 2011, 136).

Abstract
Companies that operate on global markets are facing challenge of communicating with different cultures, which have different customs, languages and habits. A lot is lost in translation and a lot is overlooked because of different meanings. Religions have in some parts of the world extremely big influence on habits and preferences of consumers, because they control which products can be used or even which international companies will deserve their boycott all together. Often we hear an idea that the world is becoming a global village, but that is a misconception as states Mumel, because in a village people know each other, whereas the world is interlace of different nations and cultures, which are very different from each other. With development of technology entire world is at our feet, but lack of knowledge about intercultural differences can be a big obstacle in business communication. “People of different cultures do not perceive time and space in the same way, neither do they understand in the same way what is right and what is wrong, what is beautiful or ugly, natural or unnatural, normal or not normal, proper or improper, wanted or unwanted and so on.” (Mumel, 2008, 591). The variety and diversity of cultures around the world can cause misunderstandings and disagreements in international business if the companies do not take that into account. Consequences can vary from offense to comic situations or in the worst case, ending of business cooperation. (Ruzzier, Kesič, 2011, p. 136).

Ključne besede: medkulturna komunikacija v poslovnem svetu, kulturne razlike in ovire, učinkovita medkulturna komunikacija.
Key words: intercultural business communication, cultural differences and obstacles in communication, efficient intercultural communication.

 

Read more...
 

Strokovni članek

PETRA TOMŠIČ, mag. ekon. in posl. ved in univ. dipl. prav.: TURIZEM V SLOVENIJI KOT POMEMBNA RAZVOJNA IN POSLOVNA PRILOŽNOST

Povzetek
Turizem velja za eno izmed najhitreje rastočih gospodarskih panog, ki dosega rast z vzponom novih destinacij. Zaradi konstantne rasti, širitve in raznolikosti je turizem v zadnjih šestdesetih letih postal ena najhitreje rastočih gospodarskih panog v svetu. Turizem kot ključni dejavnik družbenogospodarskega razvoja na svetu vpliva na svetovni razvoj, blaginjo in dobro počutje. Zagotavljanje in sprejemanje informacij o gospodarskih vplivih sta pomembna pokazatelja za uspešnost slovenskega turizma in doseganje strateških ciljev. Slovenska turistična organizacija je pristojna za načrtovanje in izvajanje promocije države kot turistične destinacije. Njena naloga je tudi povezovanje obstoječih in pospeševanje razvoja novih produktov in programov, ki so nacionalnega pomena. Slovenska turistična organizacija izvaja tudi razvojno-raziskovalno delo ter razvija koordinacijsko in povezovalno vlogo med javno, zasebno in civilno družbo.
Ključne besede: Turizem, gospodarska panoga, Slovenska turistična organizacija, Turistično gostinska zbornica Slovenije, Turistična zveza Slovenije, komuniciranje v turizmu.

Abstract
Tourism is considered as one of the fastest growing economic branches achieving growth with the rise of new destinations. Due to constant growth, expansion and variety tourism has become one of the fastest growing economic branches in the world in the last sixty years. Tourism as the key factor of socio-economic development in the world influences world development, prosperity and well-being. Assurance and acceptance of information about economic influence are important indicators for the success of Slovene tourism and for achieving strategic goals. Slovene tourist organization is competent for the planning and implementation of promotion of the country as a tourist destination. Its task is also to connect existing and implementing development of new products and programmes which are of national meaning. Slovene tourist organization also performs development research work and develops coordination and connecting role among public, private and civil society.
Key words: tourism, economic branch, Slovene tourist organization, Tourist professional chamber for catering industry of Slovenia, Tourist association of Slovenia, communication in tourism.

Read more...