Slovenščina English (United Kingdom)

E-journal IBS Newsletter is devoted to Slovenian and foreign scientists, researchers, specialists, students and experts in the fields of international business, sustainable development, foreign languages and public administration. The most important part of IBS Newsletter is publishing of reviewed scientific, research, professional and popular articles that discuss themes like international business, sustainable development, organization, law, environmental economics and politics, marketing, research methods, management, corporate social responsibility and other topics.

Search

IBS International Business School Ljubljana

All authors who would like to contribute to IBS Newsletter are invited to send their contributions to info@ibs.si.

Letnik 9, št. 1


Strokovni članek

ALJAŽ FINK: E-ŠPORT V DANAŠNJEM ČASU V PRIMERJAVI S TRADICIONALNIM ŠPORTOM

POVZETEK

Ko preberemo besedo e-šport, mnogi med nami sploh ne vedo, kaj pomeni. Takoj dobimo asociacijo na šport, toda »e« pomeni nekaj elektronskega, modernega. Teoretiki e-šport enačijo z elektronskim športom. Tudi to nepoznavalcem ne pove veliko. Gre za igralni šport s pomočjo elektronskih medijev, tekmovalno igričarstvo, tekmovanje v videoigrah. Gre za ekipno igranje ne glede na prostor in čas.
V naši raziskavi smo ugotavljali, kako slovenski dijaki razumejo e-šport, koliko igrajo videoigre, popularne v E-športu, in kako športni so sicer. Rezultati kažejo, da dijaki v veliki večini igrajo videoigre, poznajo najbolj priznane igre v e-športu. Veliko jih je tudi športnikov oziroma se ukvarja s športom.

Ključne besede: e-šport, šport, videoigre, reklama, tekmovanje

SUMMARY

When we read the word e-sport, many of us do not even know what it means. We immediately get association with sport, but »E« means something electronic, modern. E-sports theorists are equalizing E-sports with electronic sports. Even that doesn't tell anything to unknown people. E-sport is a gaming sport with electronic media, competitive gaming, competition in video games. It's a team gaming regardless on time and place.

In our study we determined, how Slovenian students understood e-sport, how long they were playing video games, how competitive they were and popularity of e-sport. The results show, that the most students play video games and they know the most popular games in e-sports. Many of them are athletes or are involved in sports.

Keywords: E-sport, sports, video games, advertising, competition

Read more...
 

Znanstveni članek

IZR. PROF. DR. ALEKSANDER JANEŠ: MEHKI DEJAVNIKI PROCESNE USMERJENOSTI IN INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA

Povzetek

Glavni namen članka je predstaviti praktični pristop k procesni usmerjenosti poslovnih procesov, ki temelji na številnih raziskavah, projektih in praksah in je lahko uporabljan v različnih panogah. Ugotovitve raziskav in praks kažejo, da kljub dolgoletni praksi, sistemom vodenja kakovosti in managementu portfelja informacijske tehnologije, procesni usmerjenosti in pripadajoči informacijski tehnologiji, stopnja zrelosti med organizacijami ni visoka. Rezultati raziskav in praks so pokazali možnosti za izboljšanje, zlasti za večje izkoriščanje informacijske tehnologije v podporo procesni usmerjenosti ob upoštevanju »mehkih dejavnikov«. Pomemben razlog za izvajanje raziskav na področju procesne usmerjenosti in pripadajoče informacijske tehnologije je njuna medsebojna odvisnost in prepletenost ter zaradi tega pomemben socialno-ekonomski in okoljski vpliv na celotno družbo. Članek tako daje prispevek k boljšemu razumevanju in prepoznavi potrebe po večji vključenosti t. i. »mehkih dejavnikov«.

Ključne besede: informacijska tehnologija, mehki dejavniki, management poslovnih procesov,  organizacijska kulture, organizacijska struktura, poslovni procesi, procesna usmerjenost, vedenje, vrednote.

Abstract

The main purpose of the paper is to present a practical approach to the business process orientation based on numerous research, projects and practices that can be used in different operations. The findings of research and practice show that, despite many years of process practice, quality management systems and management of the information technology portfolio, process orientation and related information technology, the level of maturity among organizations is not high. The results showed possibilities for improvements, in particular for better use of information technology with integration of "soft factors". An important reason for carrying out research in the field of process orientation and related information technology is their interconnection, and consequently the socio-economic and environmental impact on society as a whole. The paper thus contributes to a better understanding and recognition of the need for greater involvement of so called "soft factors".

Keywords: Behaviour, Business Processes, Business process management, Information technology, Organizational culture, Organizational structure, Process orientation, Soft factors, Values.

 

 

Read more...
 

Poljudni članek

MAG. BOŽENA KRAMAR: PRIMERI NA ŠTUDENTE OSREDOTOČENEGA UČENJA PRI POSLOVNI EKONOMIKI

1. Učenje s pomočjo dela v skupinah in priprava predstavitvenega nastopa skupine

Namen

Študenti se naučijo, kako lahko aktivno sodelujejo pri učenju vsebine snovi na način, da lahko prispevajo tudi svoje znanje in izkušnje.

Predstavitev dejavnosti

Študente seznanimo, da lahko skupino sestavlja od 2 do 4 oseb; skupino lahko oblikujejo sami študentje glede na poznavanje med seboj ali se skupina tvori kar po sedežnem redu (kdor sedi skupaj). Pri skupinskem delu so potrebna jasna navodila predavatelja. Predavatelj vodi delo skupin s pomočjo navodil z vprašanji (power point prezentacija), na katere morajo skupine odgovarjati in tako nastaja izdelek oziroma vsebina naloge. V našem primeru gre za izdelavo poslovnega načrta nekega podjetja x. Posamezna skupina si sama izbere vrsto podjetja ( s.p., d.o.o., d.n.o.) in dejavnost podjetja. Predavatelj sproti razloži posamezne strokovne vsebine in aktivno sodeluje oziroma pomaga skupinam pri pisanju posameznih poglavij poslovnega načrta. Tako študentje aktivno sodelujejo in postavljajo vprašanja. Vsak posameznik v timu prispeva največ, kar zna in zmore glede na izkušnje z delom v podjetju in glede na znanje. Dobro zastavljen in voden primer v udeležencu zbudi splošno pozornost in radovednost. Lastna stališča se z razpravljanjem utrjujejo in izbrusijo. Postopno se izgrajuje sposobnost analitičnega razmišljanja, argumentiranja in razpravljanja.

Predavatelj  oceni in jasno opredeli čas za skupinsko delo ter temo oz. zahteve.
Jasno razloži tudi kakšne dosežke pričakuje od skupine, to je predstavitev  poslovnega načrta pred razredom.  Na koncu predstavitve učitelj pohvali vse, kar je bilo dobro. Hkrati je poslovni načrt in predstavitev le tega pogoj za pristop k končnemu izpitu in tudi del končne ocene (30%).

Opomba

Študentom je treba dati za oblikovanje/pisanje poslovnega načrta dobro zastavljena strokovna vprašanja o posameznih poglavjih poslovnega načrta, na katera pisno odgovarjajo in s tem nastaja vsebina le tega, zelo dobro sprotno strokovno obrazložitev, nudenje pomoči skupinam pri pisanju in idejah in tudi dovolj časa. Predavatelj torej aktivno sodeluje s študenti ves čas.

 

Read more...