Slovenščina English (United Kingdom)

E-journal IBS Newsletter is devoted to Slovenian and foreign scientists, researchers, specialists, students and experts in the fields of international business, sustainable development, foreign languages and public administration. The most important part of IBS Newsletter is publishing of reviewed scientific, research, professional and popular articles that discuss themes like international business, sustainable development, organization, law, environmental economics and politics, marketing, research methods, management, corporate social responsibility and other topics.

Search

IBS International Business School Ljubljana

All authors who would like to contribute to IBS Newsletter are invited to send their contributions to info@ibs.si.2019 > Letnik 9, št. 1
MAG. BOŽENA KRAMAR: PRIMERI NA ŠTUDENTE OSREDOTOČENEGA UČENJA PRI POSLOVNI EKONOMIKI

Print E-mail

1. Učenje s pomočjo dela v skupinah in priprava predstavitvenega nastopa skupine

Namen

Študenti se naučijo, kako lahko aktivno sodelujejo pri učenju vsebine snovi na način, da lahko prispevajo tudi svoje znanje in izkušnje.

Predstavitev dejavnosti

Študente seznanimo, da lahko skupino sestavlja od 2 do 4 oseb; skupino lahko oblikujejo sami študentje glede na poznavanje med seboj ali se skupina tvori kar po sedežnem redu (kdor sedi skupaj). Pri skupinskem delu so potrebna jasna navodila predavatelja. Predavatelj vodi delo skupin s pomočjo navodil z vprašanji (power point prezentacija), na katere morajo skupine odgovarjati in tako nastaja izdelek oziroma vsebina naloge. V našem primeru gre za izdelavo poslovnega načrta nekega podjetja x. Posamezna skupina si sama izbere vrsto podjetja ( s.p., d.o.o., d.n.o.) in dejavnost podjetja. Predavatelj sproti razloži posamezne strokovne vsebine in aktivno sodeluje oziroma pomaga skupinam pri pisanju posameznih poglavij poslovnega načrta. Tako študentje aktivno sodelujejo in postavljajo vprašanja. Vsak posameznik v timu prispeva največ, kar zna in zmore glede na izkušnje z delom v podjetju in glede na znanje. Dobro zastavljen in voden primer v udeležencu zbudi splošno pozornost in radovednost. Lastna stališča se z razpravljanjem utrjujejo in izbrusijo. Postopno se izgrajuje sposobnost analitičnega razmišljanja, argumentiranja in razpravljanja.

Predavatelj  oceni in jasno opredeli čas za skupinsko delo ter temo oz. zahteve.
Jasno razloži tudi kakšne dosežke pričakuje od skupine, to je predstavitev  poslovnega načrta pred razredom.  Na koncu predstavitve učitelj pohvali vse, kar je bilo dobro. Hkrati je poslovni načrt in predstavitev le tega pogoj za pristop k končnemu izpitu in tudi del končne ocene (30%).

Opomba

Študentom je treba dati za oblikovanje/pisanje poslovnega načrta dobro zastavljena strokovna vprašanja o posameznih poglavjih poslovnega načrta, na katera pisno odgovarjajo in s tem nastaja vsebina le tega, zelo dobro sprotno strokovno obrazložitev, nudenje pomoči skupinam pri pisanju in idejah in tudi dovolj časa. Predavatelj torej aktivno sodeluje s študenti ves čas.

 

2. Učenje s pomočjo uporabljenih virov za reševanje problema

Namen

Študentom postavimo aktualen ekonomski problem ali izziv današnjega časa (npr. trajnostni okoljski problemi; uporaba alternativnih virov energije; investicijska dejavnost v Sloveniji ipd.). Spodbudimo študente, da se zamislijo v problematiko, poiščejo ustrezne aktualne članke oz. literaturo, jih preberejo in predstavijo v učilnici. Nato ostali študentje ob spodbudi predavatelja diskutirajo o problematiki in iščejo rešitve.

Predstavitev dejavnosti

Predavatelj postavi več aktualnih ekonomskih problemov, ki jih razdeli med študente (1 ali 2 skupaj) v proučevanje ob uporabi različnih virov (vsaj trije viri).  Študentom pomaga pri iskanju ustreznih virov, posreduje jim po e pošti nekaj e-povezav. Študente prosi, naj preberejo literaturo in vsebino le te (bistvo) predstavijo v razredu. Nato se začne razprava ostalih študentov o predstavljenem problemu s pomočjo predavatelja. Poskušamo razmišljati o rešitvah problema, skupaj postavljamo hipoteze. Študentje dobijo točke za svoj prispevek, ki se  na koncu prištejejo k izpitu.

Opomba

Pri tej nalogi se študenti soočijo s posamezno problematiko, z analiziranjem le te in sposobnostjo uvida v ekonomki problem. Je oblika pogovora, pri kateri se tudi soočajo različna mnenja, navajajo argumenti, iščejo se rešitve problema. Predavatelj mora študentom pomagati, da razumejo naslednje cilje: pridobitev potrebnih virov, ugotovitev o bistvu nekega ekonomskega problema in povzetek bistvenih točk na koncu diskusije v razredu. Ob predstavitvi  študenti razvijajo sposobnost predstavljanja in vključevanja ostalih študentov v razpravo.