Slovenščina English (United Kingdom)

E-journal IBS Newsletter is devoted to Slovenian and foreign scientists, researchers, specialists, students and experts in the fields of international business, sustainable development, foreign languages and public administration. The most important part of IBS Newsletter is publishing of reviewed scientific, research, professional and popular articles that discuss themes like international business, sustainable development, organization, law, environmental economics and politics, marketing, research methods, management, corporate social responsibility and other topics.

Search

IBS International Business School Ljubljana

All authors who would like to contribute to IBS Newsletter are invited to send their contributions to info@ibs.si.

Letnik 6, št. 4


Strokovni članek

DOC. DR. ALEŠA SVETIC: ODGOVORNOST MANAGERJEV IN ETIČNE DILEME

Povzetek
Delo menedžerjev je predvsem odločanje, poslovno odločanje in etika pa sta neposredno povezana. Gre za pravila igre, ki so poznana, a je upoštevanje le teh velikokrat vprašljivo. Družbeno odgovoren menedžer spoštuje zakonska določila, predpise, plačuje davke, prispevke, dajatve, spoštuje podjetniške in druge pogodbe, standarde in norme poslovanja, predvsem pa etično in pošteno ravna z deležniki in še zlasti s sodelavci. Vsi odmiki od navedenih ravnanj predstavljajo etična tveganja, ki lahko resno ogrozijo delovanje podjetja. V članku analiziramo odgovornost menedžerjev in etične dileme povezane s poslovnim odločanjem.

Summary
The work of managers is mainly decision-making. Economy and business ethics are directly related in the term of rules of the game, which are known, but compliance with them is often questionable. Socially responsible manager respects the legal provisions, regulations, taxes, levies, duties, corporate contracts, etc., adheres to the standards and other norms of business. Managers in particular, ethically and fairly treat employees and other stakeholders, because any deviation from those practices constitutes ethical risks that may seriously jeopardize the operation of the company. The article deals with the managerial responsibility and ethics related to decision- making process

 

Read more...
 

Strokovni članek

Dr. ANJA FABIANI: NOVI PROCESI VODITELJSTVA V DRUŽBI PRIHODNOSTI

Globalizacija je proces mednarodne integracije, ki se deli na več zvrsti, vendar je osnova tehnološka globalizacija. Njen korenit vpliv na sodobno družbo se kaže v spremembah prostora in časa – čas postaja krajši, prostor bolj strnjen; oboje je v zadnjem obdobju povezano predvsem z ekspanzivno informacijsko revolucijo. V novih razmerah tudi nacionalne države, ki so bile utemeljene s t.i. Westfalskim mirovnim sistemom, zgubljajo na ekskluzivnem pomenu. V segmentu politične globalizacije na pomenu pridobivajo novi akterji v mednarodni areni: supranacionalne institucije kot EU, multilateralne organizacije, nevladne organizacije, humanitarne ali razvojne globalne iniciative.

Read more...
 

Strokovni članek

MARKO MIHAJLOVIĆ: OBLIKE TRŽNEGA KOMUNICIRANJA V HOTELIRSTVU

POVZETEK
Vsak dela prost dan predstavlja na eni strani izpad dohodka v določenih panogah gospodarstva in na drugi strani povečan obseg dohodka. V trenutku, ko se odločimo za dopust bodisi doma ali v tujini postanemo turist. Turizem predstavlja deset odstotkov bruto domačega proizvoda (BDP) ter sedem odstotkov izvoza na globalni ravni. Vsak enajsti zemljan je zaposlen v turizmu (posredno ali neposredno). Gre za najhitrejše rastoči gospodarski sektor. Primerljiv z izvozom nafte, s prehrambeno in avtomobilsko proizvodnjo. Turizem ima pozitivni in negativni vpliv na ekonomskem, družbenem in okoljskem področju. Turistični produkt združuje delitev ponudbe na storitev in izdelek. Saj na področju turizma težko govorimo zgolj o neki storitvi ali o nekem izdelku. Dobri kazalci in napovedi na področju turizma spodbudijo obstoječo in ustvarijo novo konkurenco. Zgolj obstoj na trgu danes ne zadostuje. Potrebno je postati viden in slišan. Trženje ali marketing?  Oglaševanje ali tržno komuniciranje? Mnogi uporabljajo navedene izraze in jih zelo radi tudi zamešajo. Trženje je slovenski prevod besede marketing. Gre za različne procese, ki jih izvaja ponudnik na eni strani, da spodbudi neko vrednost pri porabniku na drugi strani. Oglaševanje je ena od oblik tržnega komuniciranja. S tržnim komuniciranjem pa poleg tega da spodbudimo neko vrednost, izzovemo porabnika k izvedbi želene akcije. Poleg teoretičnega dela so v prispevku predstavljene tudi druge oblike tržnega komuniciranja, katerih se hoteli poslužujejo.
Ključne besede: turizem, turistični produkt, trženje, tržno komuniciranje

 

Read more...