Slovenščina English (United Kingdom)

E-journal IBS Newsletter is devoted to Slovenian and foreign scientists, researchers, specialists, students and experts in the fields of international business, sustainable development, foreign languages and public administration. The most important part of IBS Newsletter is publishing of reviewed scientific, research, professional and popular articles that discuss themes like international business, sustainable development, organization, law, environmental economics and politics, marketing, research methods, management, corporate social responsibility and other topics.

Search

IBS International Business School Ljubljana

All authors who would like to contribute to IBS Newsletter are invited to send their contributions to info@ibs.si.

Letnik 8, št. 1


Znanstveni članek

DR. MASSIMO MANZIN, MAG. DUŠAN GOŠNIK, VIŠJI PREDAVATELJ: UPORABA REFERENČNIH VODSTVENIH OKVIRJEV PRI VODENJU PROJEKTA

Povzetek

V prispevku se ukvarjamo s specifičnim pogledom na vodenje, ki sta ga razvila avtorja Bolman in Deal. Avtorja sta ob upoštevanju kompleksnih značilnosti vodenja, ki so jih pogosto obravnavale prav vedenjske teorije, oblikovala teorijo vodstvenih okvirjev in pomenijo različne stile vodenja, ki se med seboj razlikujejo glede na situacijo ali nalogo, ki jo je treba izvesti. Tako sta predvidevala, da je mogoče različne stile vodenja in različne vodstvene situacije  uokviriti v štiri vodstvene okvirje: političnega, simbolnega, strukturnega in okvir človeških virov. V naši raziskavi nas je zanimalo, kakšne okvire vodenja oblikujejo posamezniki, ki sicer opravljajo delovne naloge na različnih delovnih mestih in položajih, ko so postavljeni v vlogo vodje projekta. Na vzorcu 160 oseb smo oblikovali ključne ugotovitve raziskave, ki smo jo opravili s pomočjo analize skupin (Cluster analiza) z Wardovo metodo. Ugotovili smo, da se oblikujeta 2 skupini, ki se med seboj razlikujeta glede na stopnjo hierarhičnosti delovnih mest in različnosti oblikovanja vodstvenih okvirjev. Raziskava je tako pokazala, da se ob vodenju projektne skupine glede na hierarhično različna delovna mesta oblikujejo različni stili vodenja.

Ključne besede: stili vodenja, referenčni okvirji, delovna mesta, Cluster analiza

Abstract

In the paper, we deal with a special view of leadership developed by Bolman in Deal. Considering the complex management characteristics, often dealt with by behavioral theories, the authors have shaped the framework of framework theories and mean different leadership styles, which differ from one another according to the situation or task to be performed. Thus, they assumed that the various management styles can be framed in four leadership frameworks: political, symbolic, structural, and human resources frameworks. In our study, we were interested in what kind of leadership frameworks are created by individuals who perform job assignments at various positions in positions when they are appointed as project managers. Based on a sample of 160 people, we formed the key findings of the research, which we performed with the help of group analysis (Cluster analysis) with the Ward method. We have established that there are 2 groups that differ in terms of the level of hierarchy of jobs and the diversity of the design of management frames. The research thus showed that when managing a project group with different hierarchically different jobs, different leadership styles are formed.

Key words: leadership styles, leadership frames, workplaces, Cluster analysis

 

Read more...
 

Strokovni članek

MAG. BOŽENA KRAMAR: OSNOVE PRIPRAVE IN IZVEDBE INVESTICIJ

Povzetek

Investicija ali investiranje je termin s številnimi tesno povezanimi pomeni v gospodarstvu, trgovini, financah, in ekonomiji. Beseda investicija izhaja iz latinščine in pomeni uporabo kapitala za nadomeščanje ali razširitev obsega produkcijskih sredstev. Investicija ima veliko vlogo pri širitvi osebne potrošnje kot tudi splošne družbene potrošnje in rasti/upadanju gospodarske rasti vsake družbe. Poznamo tudi investicije  v ožjem in širšem smislu, v materialne in nematerialne naložbe, v izdatke za raziskave in razvoj, v gospodarske in negospodarske ter v človeški kapital. Investitorji uredijo in sistematizirajo podatke in informacije v obliki investicijskega programa (študije). Obseg le-te je odvisen od specifike vsakega investicijskega projekta, najpogosteje uporabljene so projektna dokumentacija, analiza tehnološkega postopka, analiza trga, analiza potreb po kadrih ipd. Ostale širše sintetične študije na področju investicij so  še dokument identifikacije investicijskega projekta, predinvesticijska študija, študija izvedbe, poročilo o izvajanju in spremljanju investicije. Vsebino investicijske dokumentacije določajo vrsta in namen investicije ter pravila stroke, ki veljajo v dejavnosti, v katero se uvršča investicija. Investicijska dokumentacija mora biti izdelana strokovno in v okviru razpoložljivih podatkov.

Key words: investments, preparation

Abstract

Investment or investing is a term with many closely related meanings in economy, trade, finance, and economics. The word of investment derives from Latin and means the use of capital to replace or expand the scale of production assets. The investment plays a major role in expanding personal consumption as well as overall social spending and the growth / decline in each company's economic growth. We also know investments in the narrower and broader sense, in tangible and intangible investments, in expenditure on research and development, in economic, non-economic and in human capital. Investors regulate and systematize data and information in the form of an investment program (studies). The scope of this depends on the specifics of each investment project, the most commonly used project documentation, the analysis of the technological process, the analysis of the market, the analysis of needs for personnel, etc. Other widespread synthetic studies in the field of investments are the document identifying the investment project, the pre-investment study, the performance study, the implementation report and the monitoring of the investment. The content of the investment documentation determines the type and purpose of the investment and the rules of the profession in force in the activity to which it relates investment. The investment documentation must be produced professionally and within the available data.

Ključne besede: investicije, priprave

 

Read more...
 

Strokovni članek

TOMŠIČ PETRA, MAG. EKON. IN POSL. VED IN UNIV. DIPL. PRAV.: PRAVNI POLOŽAJ FIZIČNIH OSEB V SLOVENIJI, KI OPRAVLJAJO JAVNA DELA

Povzetek

Javna dela so eden izmed ukrepov aktivne politike zaposlovanja in se običajno izvajajo v pristojnosti Zavodov za zaposlovanje.  Javna dela so namenjena spodbujanju povpraševanja po delovni sili, spodbujanju brezposelnih k samozaposlovanu pri podobnih delih in odpiranju novih tržnih niš. Financiranje programov javnih del poteka skladno z določili Pravilnika o financiranju in izvajanju programa javnih del. Ta pravilnik določa način izvajanja in financiranja programov javnih del ter opredeljuje ciljne skupine brezposelnih oseb, ki se vključujejo v programe javnih del, ter vrsto stroškov in obveznosti zavoda in naročnikov oziroma izvajalcev javnih del. V program javna dela se lahko vključijo dolgotrajno brezposelne osebe, ki so več kot eno leto neprekinjeno prijavljene v evidenci brezposelnihi oseb pri Zavodu za zaposlovanje in hkrati izpolnjujejo kriterije za vključitev v javna dela. Javna dela so lahko tudi zelo dobra karierna priložnost. Problematika, ki pa se pojavlja v Sloveniji je kasnejša vključitev oseb po izteku javnih del v redni delovni proces.

Ključne besede:  Zakon o urejanju trga dela, Javna dela, brezposelnost, javni uslužbenci,  Zavod za zaposlovanje.

Abstract

Public works are one of the measures of the active employment policy and are usually performed in the jurisdiction of employment offices.  Public works are intended to promote labour demand, stimulate the unemployed in self-employment, for similar work, and to open new market niches. The financing of the public works programmes takes place in accordance with the provisions of the Policy on the financing and implementation of the programme of public works. This policy sets out the method of implementation and financing of the public works programmes and identifies target groups of unemployed persons, who are included in the programs of public works, and the nature of costs and liabilities of the institution and the contracting authorities or providers of public works. Programme of public works may include the long-term unemployed, who are more than one year continuously reported in the records of unemployed persons in the employment offices and at the same time meet the criteria for inclusion in public works. Public work can lead to good opportunities for an individual's career. However, the problem in Slovenia is the delayed inclusion of the unemployed in the regular work process after the expiry of public works.

Key words: Law on arranging of a market, Public works, unemployment, civil servants, employment office.

Read more...
 

Strokovni članek

TOMŠIČ PETRA, MAG. EKON. IN POSL. VED IN UNIV. DIPL. PRAV.: POSLOVNA USPEŠNOST IN USTVARJALNOST ZAPOSLENIH V STORITVENIH PODJETJIH

Povzetek

Človek se uresničuje in izpopolnjuje skozi svoje delo, zato je pomembno, da si vsak posameznik poišče zaposlitev, ki bo ustrezala njegovim psihofizičnim sposobnostim, osebnim lastnostim, izobrazbi, interesom, ustvarjalnosti, željam. Ljudje se pri  delu ne razlikujemo med seboj zgolj po sposobnostih, ampak tudi po delovni vnemi oziroma motivaciji za delo. Uspešnost posameznika je pogoj za uspešnost skupine, lahko bi rekli, da je to  pogoj za uspešnost celotne organizacije. Ustvarjalnost se nanaša na širok razpon človekovih aktivnosti, predstavlja pa predvsem uresničevanje določenih sposobnosti in prizadevanj. Zelo pomembna dejavnika v storitvenih podjetjih sta tudi komunikacija in motivacija izvajalca. Ta dva dejavnika lahko vplivata tudi na kakovost storitev v podjetju.

Ključne besede:  Uspešnost podjetja, ustvarjalnost, zaposleni, delovna učinkovitost, komunikacija, motivacija, storitveno podjetje.

Abstract

People realize and fulfil themselves through their work, so it is very important for every person to find a job appropriate to his or her psychophysical abilities, character traits, education, interests, creativity, wishes. When at work people are not different from each other only due to the skills but also to the working eagerness or the motivation for work. For a group to succeed, the individual has to succeed, we could say, that this is an important key for the whole organisation to prosper. Creativity alludes to wide span of human activities, but it mainly represents the realization of certain abilities and efforts. Two very important factors for a business are motivation and communication.  These two factors affect the quality of the services the business offers.

Key words: prosperity business, creativity, employees, work effectiveness, communication, motivation, service business.

 

Read more...