Slovenščina English (United Kingdom)

Spletna revija IBS Poročevalec je namenjena domačim in tujim znanstvenikom, raziskovalcem, strokovnjakom, študentom in praktikom na področjih mednarodnega poslovanja, trajnostnega razvoja, tujih jezikov in javne uprave. Najpomembnejši del IBS Poročevalca je objava recenziranih znanstvenih, raziskovalnih, strokovnih in poljudnih člankov, ki obravnavajo teme kot mednarodno poslovanje, trajnostni razvoj, organizacija, pravo, okoljska ekonomika in politika, trženje, raziskovalne metode, menedžment, korporativna družbena odgovornost in druga področja.

Iskanje

IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana

Vabimo vse, ki bi želeli prispevati v IBS poročevalec, da se nam oglasijo s prispevki na info@ibs.si.2016 > Letnik 6, št. 1
MAG. JELKA BAJŽELJ: IZVEDBA UČENJA PREKO MEDPREDMETNEGA POVEZOVANJA

natisni E-pošta

Ime dejavnosti
Izvedba učenja preko medpredmetnega povezovanja, ki je vključevalo tudi obisk podjetij v tujini (Avstrija).

Namen
Povezovanje teorije in prakse, različnih znanj iz predmetov Poslovno komuniciranje (začenši s pravili poslovnega bontona) in Poslovni tuji jezik 2 – nemščina. Študentje (med drugim) aktivno poslušajo (obisk dveh podjetij v Avstriji) in oblikujejo informacije ter dajejo povratne informacije v tujem jeziku (nemščina), sodelujejo v (poslovnem) razgovoru v nemščini, ustrezno predstavijo v nemščini (izbrano) podjetje in njegove produkte oziroma storitve ter poslovne rezultate.

Predstavitev dejavnosti
Že v osnovi so moja predavanja in vaje pri predmetih Poslovni tuji jezik 2 in poslovno komuniciranje naravnane medpredmetno, če oziroma kadar nam okoliščine (urnik, zasedenost podjetij ipd.) dopuščajo, naše ure dopolnimo tudi z obiski na terenu. V nadaljevanju bom na kratko predstavila primer dobre prakse iz študijskega leta 2013/14.
1. korak: s pomočjo raziskovanja (računalniška učilnica, internet) študentje (po)iščejo osnovne informacije o izbranih podjetjih, se med seboj posvetujejo (predavatelj po potrebi usmeri posamezne študente) in skušajo oblikovati izvlečke v nemščini (glavni podatki: sedež podjetij, pravna oblika, vodstvo, velikost in organiziranost podjetij ter število zaposlenih, glavne dejavnosti, proizvodi oziroma storitve, letni promet, prisotnost na borzi, oglasi za zaposlitve, posebnosti itd.). Študentje razmišljajo o tem, kaj bi jih (kot posameznike) zanimalo, tj. kakšna vprašanja bi ob priliki obiska v teh podjetjih morda postavili tam zaposlenim in/ali vodilnim.
2. korak: obisk podjetij. Na podlagi naše prošnje so nas prijazno sprejeli v podjetjih DSV Österreich Spedition GmbH v Arnoldsteinu in v nakupovalnem centru ATRIO Shopping Center GmbH v Beljaku (Villach), kjer nas je sprejelo vodstvo (manager, g. mag. Oswald),  več o obeh obiskih na: http://www.sckr.si/tsc/vss/predstavitev/dogodki-in-fotogalerije/1591-strokovna-ekskurzija-studentov-vss-sc-kranj-v-arnoldstein-in-villachbeljak-10122013.html. Študente je na slednjem razgovoru denimo zanimalo, kolikšen je letni promet centra (leta 2009 je bil razglašen za najbolj inovativen nakupovalni center na svetu), višina začetnih investicij in kako vodstvo ocenjuje perspektivo nakupovalnih centrov. V diskusiji so si nekateri študentje občasno pomagali z angleščino (kar je razumljivo, saj so med njimi tudi začetniki pri učenju nemščine), posledično so bili nekateri bolj kompleksni odgovori podani v obeh jezikih (nemško, angleško), pogovor pa je tudi tu potekal brez posebnih zadreg ali jezikovnih težav. Za zaključek smo imeli še priliko občutiti predpraznični utrip v starem mestnem jedru.
3. korak: delo v skupinah, analiza obiska v Avstriji (prve vtise smo si s študenti sicer izmenjali že takoj po končanih obiskih), zaokrožitev predstavitve izbranega podjetja (DSV), vaje na šoli. V naslednjem koraku si je vsak od študentov v skladu s svojimi interesi in poklicnimi zanimanji izbral svoje podjetje (s sedežem na nemškem govornem področju) in pripravil v skladu z že znanimi kriteriji predstavitev le-tega v nemščini (izdelek je bilo potrebno predhodno oddati v spletni učilnici, kjer so študentje nato prejeli kratke povratne informacije, po potrebi (različne zmožnosti študentov) ali želji pa se je predavatelj še bolj posvetil posameznemu študentu na vajah, ki so sledile).
4. korak: izvedba predstavitve (ob podpori elektronske prezentacije) podjetja oziroma javnega nastopa v nemščini, študentje so rok/e za izvedbo nastopa lahko izbirali znotraj časovnega obdobja treh tednov. Po vsakokratni predstavitvi je najprej sledila samoocena študenta (študente sem usmerjala na kriterije, ki so jim bili za izvedbo javnega nastopa poznani že iz prejšnjega študijskega leta - obravnavali in prediskutirali smo jih pri predmetu Poslovno komuniciranje), nato so izvedeno predstavitev komentirali in (so)ocenjevali tudi sošolci, šele na koncu je svoje mnenje in oceno predstavil in utemeljil predavatelj. Ocenjevanje se je vedno zaključilo s svetovanjem, kje je moč predstavitev oz. nastop/e še izboljšati, pozitivne stvari pa so bile tako ali tako vedno pohvaljene, kar ima v veliki večini primerov (zelo) pozitiven učinek na dvig motivacije za učenje, ravno tako kot to lahko opažamo pri vključevanju različnih medpredmetnih povezav v učenje in poučevanje.
Medpredmetno povezovanje bi moralo biti ne samo zanimivo in privlačno za učence oziroma študente, ampak tudi zahtevno oziroma na ustreznem zahtevnostnem nivoju, kar pa hkrati ne izključuje sodobnejših, alternativnih pristopov k preverjanju in ocenjevanju znanja (Bajželj 2013). Priporočljivo je, da pri medpredmetnem povezovanju uporabljamo različne učne strategije, vendar pa morajo biti le te predvsem kakovostne, ustrezne stopnji izobraževanja, primerne sposobnostim učencev oz. študentov in do neke mere tudi njihovim interesom (prav tam).

Literatura in viri
Bajželj, J. (2013). Medpredmetno povezovanje pri pouku nemščine na programih za gimnazije in srednje strokovne šole. Magistrsko delo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za germanistiko s skandinavistiko in nederlandistiko.
Bajželj, J. (2014). Strokovna ekskurzija študentov VSŠ ŠC Kranj v Arnoldstein in Villach/Beljak. Dostopno na: http://www.sckr.si/tsc/vss/predstavitev/dogodki-in-fotogalerije/1591-strokovna-ekskurzija-studentov-vss-sc-kranj-v-arnoldstein-in-villachbeljak-10122013.html, 14. 12. 2015.