Slovenščina English (United Kingdom)

Spletna revija IBS Poročevalec je namenjena domačim in tujim znanstvenikom, raziskovalcem, strokovnjakom, študentom in praktikom na področjih mednarodnega poslovanja, trajnostnega razvoja, tujih jezikov in javne uprave. Najpomembnejši del IBS Poročevalca je objava recenziranih znanstvenih, raziskovalnih, strokovnih in poljudnih člankov, ki obravnavajo teme kot mednarodno poslovanje, trajnostni razvoj, organizacija, pravo, okoljska ekonomika in politika, trženje, raziskovalne metode, menedžment, korporativna družbena odgovornost in druga področja.

Iskanje

IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana

Vabimo vse, ki bi želeli prispevati v IBS poročevalec, da se nam oglasijo s prispevki na info@ibs.si.

2017

MATJAŽ NEMEC, MAG. MEDN. POSL. IN TRAJ. RAZ.: URESNIČEVANJE TRAJNOSTNEGA RAZVOJA IN DRUŽBENE ODGOVORNOSTI V EVROPSKI UNIJI IN REPUBLIKI SLOVENIJI

POVZETEK

Evropska unija in tudi Slovenija se zavzemata za politiko uravnoteženega, sonaravnega oziroma trajnostnega razvoja v vidu družbene odgovornosti in sta in še bosta sprejemali različne dokumente, s katerimi bo pozornost usmerjena na reševanje ekonomske, socialne in okoljske problematike, saj so med seboj prepletene. V teh prelomnih časih bo potrebno narediti paradigmatski prelom, ki uveljavlja drugačen sistem vrednot, nove pristope, drugačna izhodišča, drugačne poti in tehnologije.

KLUČNE BESEDE: trajnostni razvoj, družbena odgovornost, ekonomska rast

ABSTRACT

The European Union and Slovenia are committed to a policy of balanced sustainable growth with a view of social responsibility; they will both continue to ratify various documents focusing on solving the economic, social and environmental issues, as they are interlaced. These watershed times call for a paradigmatic break which enforces a new system of values, new approaches, different starting points, and different paths and technologies.

KEY WORDS/EXPRESSIONS: sustainable growth, social responsibility, economic grotwh

Strokovni članek

 
Več člankov...