Slovenščina English (United Kingdom)

Spletna revija IBS Poročevalec je namenjena domačim in tujim znanstvenikom, raziskovalcem, strokovnjakom, študentom in praktikom na področjih mednarodnega poslovanja, trajnostnega razvoja, tujih jezikov in javne uprave. Najpomembnejši del IBS Poročevalca je objava recenziranih znanstvenih, raziskovalnih, strokovnih in poljudnih člankov, ki obravnavajo teme kot mednarodno poslovanje, trajnostni razvoj, organizacija, pravo, okoljska ekonomika in politika, trženje, raziskovalne metode, menedžment, korporativna družbena odgovornost in druga področja.

Iskanje

IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana

Vabimo vse, ki bi želeli prispevati v IBS poročevalec, da se nam oglasijo s prispevki na info@ibs.si.

2010

BLAŽENA KOŠMERL, SPEC. MANAG.: ANALIZA NABAVNEGA MENEDŽMENTA V MAJHNEM IN VELIKEM PODJETJU

Povzetek
Uspešno nabavno poslovanje je odvisno od vseh zaposlenih v nabavni službi, njihovih sposobnosti in doseganja zastavljenih ciljev ter dobrega sodelovanja z vsemi funkcijami v podjetju. Pravilno oblikovan nabavni proces mora vsako nalogo dobro opraviti, z minimalno porabo časa in energije. Zelo pomemben dejavnik nabavnega procesa pa je, da vključuje tudi ostale procese znotraj podjetja. Za vse funkcije v podjetju je zelo pomembno, da zaposleni razpolagajo s pravimi podatki. Ob tem mora tudi nabava opravljati nenehne raziskave, ki bodo prinesle kakovostne podatke v ustreznih količinah. Podatki, ki zanimajo nabavo, so predvsem vrsta in kakovost materialov ter količina in čas nabave, kar skupno predstavlja notranje podatke podjetja. V zunanje raziskave pa so zajeti dobavitelji in njihovi materiali, ponujene količine, njihove cene in kakovost materialov ter plačilni in dobavni roki. Vse zbrane podatke je treba tudi primerno urediti in jih analizirati.

Spoznali smo, da ima nabava zelo pomembno vlogo, tako v mikro kot tudi v velikem podjetju. Z dobro opravljenim delom zagotavlja nemoteno proizvodnjo in pravočasno dobavo izdelka kupcu. Ugotovili smo, da nabavna funkcija lahko bistveno pripomore k izboljšanju uspešnosti podjetja. Učinek prihrankov pri nabavi vhodnih materialov se lahko izredno pozna pri končnem rezultatu poslovanja podjetja.

Ključne besede:
nabava, nabavni menedžment, nabavno poslovanje, nabavna politika, nabavna funkcija.

Abstract
Successful purchase operations depend on every employee in the Purchasing Department, their abilities, achieving the set objectives, and good cooperation between all functions within the company. A correctly designed purchasing process must perform every task with a minimum consumption of time and energy. A very important factor of the purchasing process is that it also includes all other processes taking place within the company. It is of utmost importance that all functions within the company have the correct data available. Naturally, the Purchasing Department must continuously conduct research which will provide quality data in sufficient quantities. The Purchasing Department is interested primarily in the type and quality of materials, as well as quantity and time of purchase, which together present the internal data of the company. External research includes the suppliers and their materials, offered quantities, their prices and quality of materials, as well as payment and delivery terms. All collected data must be properly managed and analysed.

We found that the Purchasing Department has an extremely important role both in a micro-enterprise as well as in a large-sized company. This ensures smooth production and timely delivery of the product to the customer. We found that the purchase function can substantially improve company performance. The effect of savings in the purchase of inputs can make a major difference in the company's final operating result.

Key words:
purchasing, purchase management, purchase operations, purchase policy, purchase function.

Strokovni članek

 
Več člankov...