Slovenščina English (United Kingdom)

Spletna revija IBS Poročevalec je namenjena domačim in tujim znanstvenikom, raziskovalcem, strokovnjakom, študentom in praktikom na področjih mednarodnega poslovanja, trajnostnega razvoja, tujih jezikov in javne uprave. Najpomembnejši del IBS Poročevalca je objava recenziranih znanstvenih, raziskovalnih, strokovnih in poljudnih člankov, ki obravnavajo teme kot mednarodno poslovanje, trajnostni razvoj, organizacija, pravo, okoljska ekonomika in politika, trženje, raziskovalne metode, menedžment, korporativna družbena odgovornost in druga področja.

Iskanje

IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana

Vabimo vse, ki bi želeli prispevati v IBS poročevalec, da se nam oglasijo s prispevki na info@ibs.si.

2010

MATJAŽ NEMEC, MAG. MEDN. POSL. IN TRAJ. RAZ.: OPREDELITEV IN KRATEK PREGLED TRAJNOSTNEGA RAZVOJA IN DRUŽBENE ODGOVORNOSTI

Povzetek

Problematika trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti postaja vse pomembnejša tako na svetovni ravni v okviru Združenih narodov kot tudi v Evropski uniji in Republiki Sloveniji kot njeni članici, kar nam pričajo številni dokumenti, ki so bili na teh ravneh sprejeti. Prvi korak k razreševanju te problematike predstavlja ustanovitev Rimskega kluba leta 1968, ki je vključeval raziskovalce različnih področij. Želeli so ugotoviti soodvisnost in povezavo med različnimi področji ter zato obravnavali in primerjali pet spremenljivk, ki so jih daljnosežno predvideli in so še danes steber reševanj problematike: povečanje števila prebivalstva, proizvodnjo hrane, industrializacijo, porabo naravnih virov in onesnaževanje. Problematika, ki ju izpostavljata tako doktrina trajnostnega razvoja kot družbene odgovornosti, ki vključuje etiko in moralo in je izjemnega pomena za nadaljnji razvoj in obstoj človeštva. Tako trajnostni razvoj kot družbeno odgovornost vidim povezano in dopolnjujoče in hkrati v veliki meri tudi povezano s trajnostnim razvojem in družbeno odgovornostjo podjetij. Ob številnih opredelitvah trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti izpostavljam dve, ki jih tudi sam razumem kot najbolj zgovorne: prvo, trajnostni razvoj pomeni, da je treba zadovoljiti potrebe sedanje generacije, ne da bi se tako zmanjšala sposobnost prihodnjih generacij, da zadovoljijo svoje potrebe in drugo, obveznost človeštva, da uresničuje skupne cilje, ki opredeljuje družbeno odgovornost.

Ključne besede: trajnostni razvoj, družbena odgovornost, etika, morala

Abstract

The sustainable development and social responsibility problem  is becoming increasingly relevant, both at the global level within the United Nations framework, and in the European Union and the Republic of Slovenia as its member, as attested by numerous documents ratified at these levels. The first step towards resolving this problem is the 1968 founding of the Club of Rome,a think-tank of researchers from many different fields. They wanted to establish interdependence and connection among various fields, so they treated and compared five variables, then forseen and predicted, which today stand as a pillar of problem-solving:  population increase, food production, industrialisation, natural resources consumption and pollution.  This problem, which is of paramount importance for further development and existence of mankind, is highlighted respectively by the doctrines of sustainable growth and social responsibility with ethics and morals included. I consider sustainable growth and social responisbility interconnected and mutually complementary and at the same time greatly correlated with sustainable growth and social responsibility of companies. Amid numerous definitions of sustainable growth and social responsibility, I wish to highlight two as the most directly concerned with the afore-mentioned concepts: firstly, sustainable growth means that the needs of current generation have to be met without reducing the abilities of future generations to meet their needs; and secondly,what defines social responsibility is our duty as  humankind to work toward common goals.

Key words: Sustainable growth, social responsibility, ethics, morals

Strokovni članek

 
Več člankov...