Slovenščina English (United Kingdom)

Spletna revija IBS Poročevalec je namenjena domačim in tujim znanstvenikom, raziskovalcem, strokovnjakom, študentom in praktikom na področjih mednarodnega poslovanja, trajnostnega razvoja, tujih jezikov in javne uprave. Najpomembnejši del IBS Poročevalca je objava recenziranih znanstvenih, raziskovalnih, strokovnih in poljudnih člankov, ki obravnavajo teme kot mednarodno poslovanje, trajnostni razvoj, organizacija, pravo, okoljska ekonomika in politika, trženje, raziskovalne metode, menedžment, korporativna družbena odgovornost in druga področja.

Iskanje

IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana

Vabimo vse, ki bi želeli prispevati v IBS poročevalec, da se nam oglasijo s prispevki na info@ibs.si.

2010

IZR. PROF. DR. ALEKSANDER JANEŠ: MEHKI DEJAVNIKI PROCESNE USMERJENOSTI IN INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA

Povzetek

Glavni namen članka je predstaviti praktični pristop k procesni usmerjenosti poslovnih procesov, ki temelji na številnih raziskavah, projektih in praksah in je lahko uporabljan v različnih panogah. Ugotovitve raziskav in praks kažejo, da kljub dolgoletni praksi, sistemom vodenja kakovosti in managementu portfelja informacijske tehnologije, procesni usmerjenosti in pripadajoči informacijski tehnologiji, stopnja zrelosti med organizacijami ni visoka. Rezultati raziskav in praks so pokazali možnosti za izboljšanje, zlasti za večje izkoriščanje informacijske tehnologije v podporo procesni usmerjenosti ob upoštevanju »mehkih dejavnikov«. Pomemben razlog za izvajanje raziskav na področju procesne usmerjenosti in pripadajoče informacijske tehnologije je njuna medsebojna odvisnost in prepletenost ter zaradi tega pomemben socialno-ekonomski in okoljski vpliv na celotno družbo. Članek tako daje prispevek k boljšemu razumevanju in prepoznavi potrebe po večji vključenosti t. i. »mehkih dejavnikov«.

Ključne besede: informacijska tehnologija, mehki dejavniki, management poslovnih procesov,  organizacijska kulture, organizacijska struktura, poslovni procesi, procesna usmerjenost, vedenje, vrednote.

Abstract

The main purpose of the paper is to present a practical approach to the business process orientation based on numerous research, projects and practices that can be used in different operations. The findings of research and practice show that, despite many years of process practice, quality management systems and management of the information technology portfolio, process orientation and related information technology, the level of maturity among organizations is not high. The results showed possibilities for improvements, in particular for better use of information technology with integration of "soft factors". An important reason for carrying out research in the field of process orientation and related information technology is their interconnection, and consequently the socio-economic and environmental impact on society as a whole. The paper thus contributes to a better understanding and recognition of the need for greater involvement of so called "soft factors".

Keywords: Behaviour, Business Processes, Business process management, Information technology, Organizational culture, Organizational structure, Process orientation, Soft factors, Values.

 

 

Znanstveni članek

 
Več člankov...