Slovenščina English (United Kingdom)

Spletna revija IBS Poročevalec je namenjena domačim in tujim znanstvenikom, raziskovalcem, strokovnjakom, študentom in praktikom na področjih mednarodnega poslovanja, trajnostnega razvoja, tujih jezikov in javne uprave. Najpomembnejši del IBS Poročevalca je objava recenziranih znanstvenih, raziskovalnih, strokovnih in poljudnih člankov, ki obravnavajo teme kot mednarodno poslovanje, trajnostni razvoj, organizacija, pravo, okoljska ekonomika in politika, trženje, raziskovalne metode, menedžment, korporativna družbena odgovornost in druga področja.

Iskanje

IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana

Vabimo vse, ki bi želeli prispevati v IBS poročevalec, da se nam oglasijo s prispevki na info@ibs.si.

2010

MAG. NATAŠA NOVAK IPAVEC: KOMPLEMENTARNOST KONCEPTOV VSEŽIVLJENJSKEGA IZOBRAŽEVANJA/UČENJA IN TRAJNOSTNEGA RAZVOJA

Povzetek

Znanje in človeški kapital sta v 21. stoletju postala ključna dejavnika razvoja in napredka. V gospodarstvu, ki se giblje z visoko dinamiko, je potrebno nenehno izobraževanje, ohranjanje in posodabljanje znanja in spretnosti, če želimo ostati aktivni in produktivni del družbe. Z vseživljenjskim učenjem postajamo del trajnostnega razvoja družbe, saj posegamo na tri ključna področja: razvoj osebnosti udeležencev izobraževanja in učenja, socialno kohezijo ter gospodarski napredek.
Vseživljenjsko učenje je dolgoročen proces, ki zajema tako izobraževanje – šolanje otrok in mladih – kot tudi učenje odraslih oz. starejših v tretjem življenjskem obdobju. Poteka vse življenje po vertikali in tudi v vsej širini življenja. Pripomore k izboljšanju kakovosti in položaja posameznika v življenju in družbi, ohranja in izboljšuje občo in ekonomsko blaginjo.
Ključne besede: izobraževanje, učenje, vseživljenjsko učenje, trajnostni razvoj.

Abstract

Knowledge and human capital have become key factors in development and progress in the 21st century. In a fast-moving economy, it is necessary to constantly educate, maintain and update knowledge and skills if we want to remain an active and productive part of society. Through lifelong learning, we are becoming part of the sustainable development of society, as we intervene in three key areas: development of the personality of participants in education and learning, social cohesion, and economic progress.
Lifelong learning is a long-term process that includes education – schooling of children and young people as well as adult learning or education of the elderly in the third age. It covers one’s lifetime as well as all spheres of life. It helps to improve the quality of an individual’s life and their position in the society, maintaining and improving general and economic well-being.
Keywords: education, learning, lifelong learning, sustainable development.

Strokovni članek

 
Več člankov...