Slovenščina English (United Kingdom)

Spletna revija IBS Poročevalec je namenjena domačim in tujim znanstvenikom, raziskovalcem, strokovnjakom, študentom in praktikom na področjih mednarodnega poslovanja, trajnostnega razvoja, tujih jezikov in javne uprave. Najpomembnejši del IBS Poročevalca je objava recenziranih znanstvenih, raziskovalnih, strokovnih in poljudnih člankov, ki obravnavajo teme kot mednarodno poslovanje, trajnostni razvoj, organizacija, pravo, okoljska ekonomika in politika, trženje, raziskovalne metode, menedžment, korporativna družbena odgovornost in druga področja.

Iskanje

IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana

Vabimo vse, ki bi želeli prispevati v IBS poročevalec, da se nam oglasijo s prispevki na info@ibs.si.2021 > Letnik 11, št. 2
BLAŽ STRAJNIČ: ZAZNANA VREDNOST IZDELKA ZA UPORABO V LABORATORIJSKI DIAGNOSTIKI

natisni E-pošta

Povzetek
Virus Covid-19 je precej posegel v naše življenje in vse bolj se zavedamo pomembnosti medicinskih izdelkov. Zdravstvo potrebuje zanesljivo laboratorijsko diagnostiko, ker je njena vloga, da izbira najboljše metode in izdelke, ki so v danem trenutku na trgu, da zagotavlja kakovostne in zanesljive rezultate v najkrajšem možnem času. Zaupanje v medicinske izdelke morajo imeti tudi splošni uporabniki. V naši raziskavi nas je zanimalo mnenje zaposlenih v zdravstvenih ustanovah o medicinskih izdelkih pred virusom Covid-19. Izvedli smo primerjavo z mnenjem uporabnikov  medicinskih izdelkov, ki se uporabljajo za diagnosticiranje prisotnosti virusa Covid-19, ki so v današnjem času vse bolj pomembni. Prišli smo do zaključkov, da so mnenja zelo podobna in da so pomembne varnost, standardi, testiranje in strokovne študije izdelkov. Drugotnega pomena so osebni stik predstavnika in predstavitev izdelka.

Ključne besede: izdelek, laboratorij, Covid-19, standard

Abstract
The Covid 19 virus has significantly interfered in our lives and we are increasingly aware of the importance of medical devices. Healthcare needs reliable laboratory diagnostics, where the role is to select the best methods and products that are currently on the market to ensure quality and reliable results in the shortest possible time. General users must also have confidence in medical devices. In our study, we were interested in the opinion of healthcare professionals about medical devices before the Covid 19 virus. We made a comparison with the opinion of users of medical devices used to diagnose the presence of Covid 19 virus, which are increasingly important today. We came to the conclusion, that the opinions are very similar and that the most important are safety, standards, testing, professional and product studies. Less important are the personal representative contact and the presentation of the product.

Key words: product, laboratory, Covid 19, standard

Izdelek

Izdelek je temeljni element trženjskega spleta. Predstavlja oprijemljivo ponudbo na trgu, vključno z obliko, lastnostmi, s kakovostjo, opremljanjem, z blagovno znamko in embaliranjem izdelka (Kotler, 2004, str. 407—408). Ponuditi izdelek, ki v celoti zadovoljuje potrošnikove potrebe in želje, je predpogoj uspešnega trženja.

Izdelek pojmujemo kot celoto otipljivih (stvari, snovi, fizičnih sestavin) in neotipljivih sestavin (aktivnosti, dejanj, storitev), ki potrošniku ponujajo funkcionalne, družbene in psihološke koristi (Gabrijan in Snoj, 1994, str. 175; Snoj idr., 2004, str. 11). Izdelek je vse, kar zadovoljuje potrebe in želje in kar lahko ponudimo v zamenjavo za denar na trgu (predmet, storitev, aktivnost, idejo, nasvet itd.). Vsak izdelek ima določeno kakovost, obliko, ime, blagovno znamko, pakiranje, koristi in razlikovalne značilnosti v primerjavi z drugimi izdelki (Potočnik in Umek, 2004, str. 254; Devetak, 2007, str. 99). Izdelek je glavni vir vrednosti blagovne znamke. Preko njega se potrošniki srečujejo z blagovno znamko, preko njega podjetje komunicira o blagovni znamki (Keller, 2013, str. 178–182).

Ker pa se naša raziskava dotika področja medicine, je le-ta še bolj kompleksna, saj obravnava medicinske pripomočke, ki jih opredeljuje Zakon o medicinskih pripomočkih.

Pojem medicinskih pripomočkov pokriva vse izdelke, ki se uporabljajo za diagnosticiranje, preprečevanje, spremljanje, zdravljenje in lajšanje bolezni, okvar, invalidnosti, anatomskih funkcij ali fizioloških procesov, za nadzor spočetja in ki svojega glavnega predvidenega namena učinka na človeško telo ne dosega na farmakološki, imunološki ali metabolični način (JAZMP, 2021).

Na dan 6. 4 .2021 je v register proizvajalcev in poslovnih subjektov, ki opravljajo promet z medicinskimi pripomočki na debelo v Republiki Sloveniji, vpisanih 2696 podjetij (https://www.jazmp.si/regulativa-dejavnosti/opis-podrocja-dela/regulativa-dejavnosti-medicinskih-pripomockov/).

Koronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19)

Virus Covid-19 je bil prepoznan v začetku leta 2020. Svet je moral reagirati zelo hitro, saj  je virus hitro prenosljiv. Posledice pa so bile močno povezane z zdravjem ljudi. Zato so v prvi fazi strokovni sodelavci predstavili in dali navodila za zajezitev s pomočjo varovalne opreme tako zdravstvenih delavcev kot posameznikov. Ministrstvo za zdravje je objavilo standarde osebne varovalne opreme pri obravnavi pacientov s Covid-19, ki morajo biti upoštevani, da je varovalna oprema ustrezna.

Prisotnost virusa lahko z molekularno metodo PCR (angl. polymerase chane reaction) dokažemo v različnih kužninah dihal, najpogosteje iz brisa sluznice nosno-žrelnega področja (Tomažič in Avšič Zupanc, 2020). PCR reakcija (verižno reakcijo s polimerazo (Duncan, 2020) predstavlja osnovo za testiranje DNK in RNK v molekularni diagnostiki. Polimerno verižno reakcijo (PCR) je izumil Mullis leta 1983 in patentiral leta 1985 (Kadri, K, 2019).  Gre za zelo občutljive in zelo specifične teste, kar pomeni, da zaznajo izredno majhne količine virusa in zelo dobro razlikujejo med novim koronavirusom in starimi koronavirusi, ki so tudi prisotni v populaciji (Tomažič in Avšič Zupanc, 2020). Ti diagnostični testi veljajo za najbolj občutljive za odkrivanje aktivne okužbe, rezultati pa so zelo natančni (Duncan, 2020).

Za diagnostiko novega koronavirusa pa uporabljamo tudi hitre antigenske teste. Gre za teste, s katerimi se določajo sestavine mikroorganizmov v vzorcih. Zasnovani so na različnih principih, zato so njihove analitske zmogljivosti zelo različne. Pri teh testih se ne določa prisotnosti virusa tako, da se pomnožuje virusne gene, ki so morebiti prisotni v vzorcu, temveč se uporabljajo umetno izdelana protitelesa in z njimi iščejo virusne delce pri pacientu. Prednost teh testov je predvsem hitrost, saj je rezultat znan v nekaj minutah. Vendar se zaradi hitrosti izvajanja testa izgubi zanesljivost le-tega.

Poleg teh se v zadnjem času pojavljajo še hitri testi, ki delujejo na vzorcu izločene sline iz žrela ter antibody (serološki) testi, s katerimi se določajo protitelesa kot posledica pretekle okužbe (Covid-test.si).
Za odkrivanje prisotnosti Covid-19 virusa so torej pomembni testi; izdelki, ki jih morajo zdravstvene ustanove kupiti, da lahko zagotavljajo preiskave. V raziskavi smo se osredotočili tako na splošne izdelke oziroma medicinske pripomočke kot na trenutno aktualne izdelke za diagnosticiranje prisotnosti virusa Covid-19.

Raziskava

V raziskavo o splošnih medicinskih pripomočkih je bilo zajetih 30 laboratorijev v bolnišnici in 72 laboratorijev v zdravstvenih domovih, kjer je sodelovalo 208 zaposlenih. Raziskavo smo izvedli v letu 2018. Od 208 anketiranih je kar 130 (62,5 %) anketiranih oseb zaposlenih v laboratoriju v zdravstvenih domovih in kar 78 (37,5 %) anketiranih oseb, ki so zaposlene v laboratoriju v bolnišnicah. S stopnjo strinjanja smo pridobili mnenje anketirancev, pri čemer je pomenilo 5 – popolnoma se strinjam in1 –  se ne strinjam.

Zanimalo nas je, kaj ima glede na specifiko izdelkov v očeh zaposlenega v laboratoriju pri izbiri medicinskega izdelka najvišjo vrednost pri odločanju , zato smo pri medicinskih izdelkih pod »vrednost izdelka« opredelili lastnosti, ki se neposredno vežejo na izdelek in so pomembne pri izbiri izdelka za uporabo v laboratoriju. To so:  
• testiranje v laboratoriju,
• reference,
• strokovne študije,
• prepoznavnost blagovne znamke,
• varen izdelek (inovacija),
• pomembnost države porekla,
• ustreznost izdelkov s standardi,
• osebni stik predstavnika in
• dobra predstavitev izdelka.

Zanimalo nas je tudi, kaj ima v očeh uporabnikov, pacientov pri izbiri medicinskega izdelka najvišjo vrednost pri odločanju, glede na specifiko izdelkov. Za lažje razumevanje pri pacientih, smo se osredotočili na izdelke (teste) za ugotavljanje prisotnosti virusa Covid-19. Prav tako smo predstavili lastnosti, ki se neposredno vežejo na izdelek in so pomembne pri izbiri izdelka za uporabo v laboratoriju.

Na anketni vprašalnik je v začetku leta 2021 odgovorilo 85 naključno izbranih oseb, ki smo jih k sodelovanju povabili s telefonskim anketiranjem v mesecu marcu 2021. Sodelovalo je 41 žensk in 44 moških različnih starostnih skupin in statusov (zaposleni 43 %, upokojenci 35 %, dijaki in študentje 22 %).

strajnic blaz zaznana vrednost izdelka 1

Slika 39: Povprečne vrednosti ocene medicinskih splošnih in Covid izdelkov
(Lastna raziskava, 2021)

Kot je razvidno iz grafa, so zaposleni v zdravstvenih ustanovah kot najpomembnejši faktor vplivanja navedli, da morajo izdelki ustrezati standardom na svojem področju (4,85). Splošni uporabniki so glede mnenja o izdelkih za ugotavljanje prisotnosti Covida v povprečju najvišje ocenili varnost izdelkov za uporabo (4,75). Po ocenah pri zaposlenih v zdravstvu sledi trditev, da morajo biti izdelki varni za uporabo (4,74) in da mora imeti izdelek strokovne študije zunanjih ustanov (4,24). Podobno menijo tudi splošni uporabniki, saj so s povprečno oceno 4,69 ocenili trditev, da morajo izdelki ustrezati standardom na svojem področju in z oceno 4,64 trditev, da mora imeti izdelek strokovne študije zunanjih ustanov. Tudi sicer so v povprečju mnenja zaposlenih v zdravstvenih ustanovah zelo pomembna uporabnikom. Vse ocene so v povprečju zelo visoke, saj je najnižja povprečna ocena 3,69 (na lestvici od 1 do 5), in sicer pri trditvi o osebnem stiku predstavnika pri izbiri izdelka. Tako so ga ocenili splošni uporabniki, zaposleni v zdravstvu pa so to trditev v povprečju ocenili s 3,69.
 
Zaključek s povzetki

Iz navedene raziskave lahko zaključimo, da je za zaposlene v laboratorijih v zdravstvenih domovih in bolnišnicah najpomembnejša lastnost izdelka standard, varnost in strokovne študije, s pomočjo katerih se lahko prepričajo o nekem kakovostnem izdelku, ki ga nato radi testirajo tudi sami, kjer svoj izsledke v nadaljevanju primerjajo z referencami svojih kolegov. Zelo podobno oziroma enako mnenje imajo tudi splošni uporabniki, ki so se osredotočili na mnenje glede izdelkov za ugotavljanje prisotnosti virusa Covid-19. Kot je razvidno, je za oboje bolj kot osebni stik predstavnika in predstavitev izdelka pomembno testiranje, reference, strokovne študij in ustreznost izdelkov.

Primerjali smo mnenje dveh segmentov, zaposlenih v zdravstvu in uporabnikov, v različnih obdobjih in prišli do zaključkov, da se mnenje tako zdravstvenih delavcev kot ostalih uporabnikov ne spreminja oziroma ostaja enako časovnemu obdobju pred pandemijo.

Literatura in viri

1. Covid-test.si. Zakaj antigenski test? Dostopno na https://covid-test.si/.
2. Devetak, G. 2007. Marketing management. Koper: Fakulteta za management.
3. Duncan, A. 2020. 3 Types of COVID-19 Tests, and Which one is the most accurate. Dostopno na https://www.health.com/condition/infectious-diseases/coronavirus/covid-19-test-types.
4. Gabrijan, V. in Snoj, B. 1994. Trženje: splošno veljavne osnove. Maribor: Ekonomsko-poslovna fakulteta.
5. JAZMP, 2021. Dostopno na https://www.jazmp.si/medicinski-pripomocki/splosno-o-medicinskih-pripomockih/
6. Kadri, K. 2019. Polymerase Chain Reaction (PCR): Principle and Applications Dostopno na https://www.intechopen.com/books/synthetic-biology-new-interdisciplinary-science/polymerase-chain-reaction-pcr-principle-and-applications.
7. Keller, K. L. 2013. Strategic brand management: Building, measuring and managing brand equity (4th ed). Upper Saddle River: Prentice Hall.
8. Kotler, P. 2004. Management trženja (11. izd.). Ljubljana: GV založba.
9. Potočnik, V. in Umek, A. 2004. Trženje storitev: s primeri iz prakse (2., dop. izd., 1. natis). Ljubljana: GV Založba.
10. Register medicinskih pripomočkov katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji. Dostopno na https://www.jazmp.si/medicinski-pripomocki/registracija-medicinskih-pripomockov/.
11. Snoj, B., Pisnik Korda, A. in Mumel, D. 2004. The relationship among perceived quality, perceived risk and perceived product value. Journal of products, brand management, 13(3), 1061–1081.
12. Tomažič, j. in Avšič Zupanc, T. 2020. Covid-19: Kaj že ve in česa še ne ve medicinska stroka. Dostopno na https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/priloga_7_koronavirus_klinicna_slika_delo.pdf.