Slovenščina English (United Kingdom)

Spletna revija IBS Poročevalec je namenjena domačim in tujim znanstvenikom, raziskovalcem, strokovnjakom, študentom in praktikom na področjih mednarodnega poslovanja, trajnostnega razvoja, tujih jezikov in javne uprave. Najpomembnejši del IBS Poročevalca je objava recenziranih znanstvenih, raziskovalnih, strokovnih in poljudnih člankov, ki obravnavajo teme kot mednarodno poslovanje, trajnostni razvoj, organizacija, pravo, okoljska ekonomika in politika, trženje, raziskovalne metode, menedžment, korporativna družbena odgovornost in druga področja.

Iskanje

IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana

Vabimo vse, ki bi želeli prispevati v IBS poročevalec, da se nam oglasijo s prispevki na info@ibs.si.2010 > September
PROCESIRANJE IN EVALVACIJA ORGANIZACIJE IN IZVEDBE PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA (PRI) ŠTUDENTOV*

natisni E-pošta

1. Kompetenčni okvir študijskih programov kot osnova za procesiranje in evalvacijo PRI

Izhajamo iz predpostavke, da so izjemnega pomena za trajnostni razvoj Slovenije tudi študijski programi višjega in visokega šolstva z ustrezno kompetenčno naravnanostjo. V prispevku se sicer osredotočamo na višješolska programa Poslovni sekretar in Ekonomist, kar pa lahko predstavlja smiselno analogijo tudi za ostale visokošolske in fakultetne študijske programe v Sloveniji. Eno najpomembnejših sestavin študijskega procesa v navedenih programih predstavlja vsekakor praktično izobraževanje študentov (PRI). Izhajati je potrebno iz trajnostno-razvojne kompetenčne pogojenosti PRI, ob upoštevanju sprejetih osnovnih načel trajnostnega razvoja, kot osnove tako z vidika primernosti izbora delovnih področij PRI, kakor tudi z aspekta ustreznosti procesiranja organizacije in izvedbe ter evalvacije PRI študentov. V slehernem od kompetenčnih sklopov se skriva zahteva po ustreznem profiliranju PRI (ergodidaktičnem, tehnično-tehnološkem, ekonomskem, ekološkem, sociološkem, psihološkem, etičnem, kadrovskem, informacijsko-komunikacijskem,.....), ki lahko bistveno oplemeniti tiste segmente trajnostno-razvojnih kompetenc študentov, ki jih konkretni poklicni outputi omogočajo. Zavedati pa se je potrebno, da se z institucionalnim profiliranjem študentov (kadrov v pripravi) za želene in/ali potrebne zaposlitve njihova trajnostno-razvojna kompetenčna rast ne zaključi, pač je to naloga predvsem formalnega in neformalnega vseživljenjskega učenja, izobraževanja, usposabljanja in spopolnjevanja.

 

1.1 Procesiranje organizacije in izvedbe PRI

Tabela 1: Primer postopka organiziranja PRI na VSŠ

Aktivnost

Izvajalec

Rok izvedbe

Opombe

Informativni sestanki po študijskih skupinah o specifiki izvajanja PRI

organizator PRI

november 2009 (2. letnik); marec 2010 (1. letnik)

Podrobna predstavitev specifike in organizacije PRI v novih študijskih programih

Pridobitev izjav o opravljanju prakse in podatkov, potrebnih za pripravo ustrezne tripartitne pogodbe

študenti/ke VSŠ

Prva polovica decembra 2009 (2. letnik); prva polovica marca 2010 (1. letnik)

V kolikor je študent/ka 3x zavrnjen/a, pomaga organizator PRI.

Vloga za priznavanje PRI in njeno reševanje

zaposleni študenti/ke VSŠ,

organizator PRI

Študijska komisija (ŠK)

14 dni pred sejo ŠK

Ustrezen pregled del in nalog kot priloga k vlogi, podpisan od odgovorne osebe; fotokopija delavske knjižice; zaposlitev najmanj 2 leti;


Razpis tem projektnih nalog (PN)

nosilci študijskih predmetov

Prva polovica decembra 2009 (za 2. letnik); prva polovica marca 2010 (za 1. letnik)

Vezava PRI na posamezen predmet; teme razpiše tudi organizator PRI, če je nosilec predmeta; teme PN so lahko zasnovane medpredmetno v okviru posameznega modula – npr. v okviru modula Poslovanje v programu Ekonomist se lahko tema PN smiselno navezuje na predmete OMP, EKN in OPF;

Izdelava navodil za izvedbo PRI (Vodnik po PRI)

organizator PRI, po potrebi nosilci predmetov

november 2009

1 izvod za študenta/ko in 1 izvod za mentorja PRI v organizaciji;

 

________________________

* Povzeto po referatu »Plemenitenje kompetenc s študentsko prakso v funkciji trajnostnega razvoja«, ki ga bo avtor predstavil na 2. znanstveni konferenci z mednarodno udeležbo »Management, izobraževanje in turizem«, 21.-22. oktobra 2010, v Portorožu

 

 

Izvedba PRI v izbranih organizacijah na ustreznih področjih dela

 

mentorji PRI v organizacijah,

organizator PRI,

študenti/ke VSŠ

 

januar-marec 2010 (2. letnik);

april-junij 2010 (1. letnik)

 

Izredni študenti opravijo PRI do vpisa v višji letnik;

2x obisk (redni-1- letnik; 1x izredni-1. letnik in 1x redni 2. letnik) organizatorja PRI; sodeluje lahko tudi predavatelj-mentor;

 

Izbor teme PN in sporočilo organizatorju PRI po e-pošti

 

študenti/ke VSŠ,

izbrani nosilci predmetov-mentorji

 

3 tedne po začetku PRI,  oz. do 1. obiska organizatorja PRI

 

Do največ 5  študentov/k na predavatelja-mentorja; nujna konzultacija z izbranimi predavatelji-mentorji

 

Izdelava PN in poročil o PRI in dostava na šolo

 

študenti/ke VSŠ, mentorji PRI v organizacijah,

izbrani predavatelji-mentorji,

organizator PRI;

 

14 dni pred ustnim zagovorom PRI

 

Oddaja PN v posebni predalček spletne učilnice (PU); nujna konzultacija študent/ka-predavatelj-mentor-mentor PRI v organizaciji-organizator PRI 

Ocenitev pridobljenih kompetenc na PRI

 

mentorji PRI v organizacijah,

predavatelji-mentorji,

organizator PRI

 

do vključno ustnega zagovora (izpita) PRI

 

Mentorji PRI v organizacijah ocenijo delo študentov/študentk na PRI in oceno vpišejo v svoje poročilo;

predavatelji-mentorji ocenijo PN in oceno sporočijo organizatorju PRI - obrazec poročila objavljen na spletni strani  (najpozneje 2 dni pred zagovorom PRI), ki na ustnem izpitu oceni pridobljene kompetence na PRI; končno oceno predstavlja povprečje vseh treh ocen in jo organizator PRI vpiše v zapisnik izpita in v indeks študenta/ke; organizator PRI izdela svoje poročilo;

 

Uradne ure organizatorja PRI

 

Organizator PRI

 

po posebnem urniku

 

Reševanje aktualnih vprašanj v zvezi s PRI

 

Na podlagi gornje tabele je na spodnji sliki prikazan procesogram postopkov organiziranja in izvedbe PRI.

shema

2. Evalvacija doseganja ciljev PRI z vidika kompetenčnih okvirov študijskih programov

Pri izvajanju PRI je torej potrebno upoštevati tako splošne kot poklicno-specifične kompetence v predhodno navedenih študijskih programih, kakor tudi predvsem formativne cilje posameznih študijskih predmetov oz. predmetnih modulov. PRI je lahko organizirano tako, da zajema specifiko več predmetov in predmetnih modulov, ker ga je praktično nemogoče deliti po posameznih predmetih. Pri izbiri mest za izvajanje PRI so upoštevani predvsem ustrezna organiziranost, pestrost in primernost del in nalog ter kadrovska pokritost v smislu mentorstva v času PRI.

Evalvacija praktičnega izobraževanja se izvaja preko poročil mentorjev PRI v podjetjih in študentov na praksi, nadalje z razgovori med organizatorjem prakse in mentorji, oceno projektnih nalog, ki jih ocenijo mentorji - nosilci študijskih predmetov, kakor tudi na skupnih srečanjih z mentorji prakse iz organizacij. Pred organizatorjem PRI na šoli opravijo študenti ustni izpit, kjer je podana zaokrožena slika o kvaliteti doseganja pričakovanega kompetenčnega okvira v navezi teorija-praksa. Ocena PRI je sestavljena iz ocene mentorja PRI, ocene PN in ocene ustnega izpita (zagovora PRI).

Izjemnega pomena za evalvacijo PRI so sledeči inštrumenti: ustreznost izbora razpisanih tem in oblikovanja vsebine projektnih nalog (PN), anketiranje študentov in diplomantov po vprašanju izvedbe študijskega procesa, vključujoč PRI in anketiranje mentorjev PRI o zadovoljstvu s pripravami in izvedbo študentske prakse, predvsem z vidika sodelovanja šola-podjetje.

Na primer pri oceni PN za PRI je dana pozornost trem kriterijem: (1) vsebina (ustreznost z vidika konkretnih stikov z obravnavano tematiko na PRI in naslova naloge), (2) aktualnost, izvirnost in inovativnost (skozi prizmo konkretne prakse in lastne »dodane vrednosti« naloge), (3) skladnost naloge s tehničnimi navodili šole (upoštevani ustrezni bibliografski standardi: oblika in členitev vsebine naloge, citiranje, povzemanje avtorjevih misli, navajanje virov in literature, ipd.).

Evalvacija PRI z vidika mentorjev lahko poteka po sledečih sklopi vprašanj: (1) priprava in izvedba PRI, (2) kvaliteta predhodno pridobljenih potrebnih kompetenc študentov za potrebe učinkovitega PRI, (3) opažene spretnosti in lastnosti študentov, (4) koristi PRI za podjetje, (5) doseganje ciljev PRI po konkretnih študijskih programih.

 

3. Sklepne ugotovitve

Podani način priprav, organiziranja in izvedbe PRI v funkciji plemenitenja kompetenc študentov za njihov prispevek k trajnostnemu razvoju predstavlja zgolj okvir za sistematičen in strokoven pristop k ustreznemu profiliranju študentske prakse. V razpravi niso podrobneje predstavljeni konkretni prispevki obravnavanih delov študijskega procesa k trajnostnemu razvoju, pač pa je kompetentnim akterjem dano v razmislek o možnostih in nujnosti vključevanja zahtev trajnostnega razvoja v ta proces. V ta namen je potrebno izvajati ustrezno sprotno in končno evalvacijo tako teoretičnega kot praktičnega dela študijskega procesa na višjih strokovnih šolah.

 

Mag. Anton Mihelič