Slovenščina English (United Kingdom)

Spletna revija IBS Poročevalec je namenjena domačim in tujim znanstvenikom, raziskovalcem, strokovnjakom, študentom in praktikom na področjih mednarodnega poslovanja, trajnostnega razvoja, tujih jezikov in javne uprave. Najpomembnejši del IBS Poročevalca je objava recenziranih znanstvenih, raziskovalnih, strokovnih in poljudnih člankov, ki obravnavajo teme kot mednarodno poslovanje, trajnostni razvoj, organizacija, pravo, okoljska ekonomika in politika, trženje, raziskovalne metode, menedžment, korporativna družbena odgovornost in druga področja.

Iskanje

IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana

Vabimo vse, ki bi želeli prispevati v IBS poročevalec, da se nam oglasijo s prispevki na info@ibs.si.2010 > Marec
Pravna besedila v angleščini

natisni E-pošta

IZKUŠNJE IZ PREVAJALSKE PRAKSE

Kot prevajalka z dolgoletnimi izkušnjami sem se pri delu vmednarodnem podjetju večkrat ukvarjala z različnimi prevajalskimi izzivi v zvezi s pravnim izrazjem.

Namen tega članka ni razmišljanje o tehniki in sposobnosti oziroma kakovosti prevajanja pravnih besedil, ki imajo posebno strukturo, jezik in obliko ter pri katerih je potrebna izredna previdnost in natančnost.

Bralkam in bralcem bi rada v tem kratkem članku predstavila nekaj zanimivih izrazov, ki se pojavljajo dokaj pogosto in jih morda vsi ne poznajo. Pravno izrazje je zelo obsežno in razčlenjeno področje, ki mu je potrebno posvetiti izredno pozornost in eksaktnost. V tem članku se osredotočam na pogodbe oziroma jezik pogodb.

Za začetek navajam nekaj najpogostejših vrst pogodb:

sales agreement / supply agreement

kupoprodajna / prodajna pogodba

service agreement

storitvena pogodba

licence agreement / licensing agreement

licenčna pogodba

agency agreement

zastopniška pogodba

distribution agreement

distribucijska pogodba

lease contract

najemna / zakupna pogodba

secrecy agreement / confidentiality agreement

pogodba o varovanju skrivnosti

copyright contract

avtorska pogodba

employment contract

pogodba o zaposlitvi

work contract / contract for work

podjemna pogodba

 

Nadaljujem z nekaterimi izrazi, ki so značilni za jezik pogodb.

subject (matter) of the contract / agreement

predmet pogodbe

terms and conditions

pogoji pogodbe, (splošni) pogoji

rights and obligations / duties / commitments

pravice in obveznosti

provision

določilo / določba

hereinafter (referred to as)

v nadaljevanju

hereunder

v skladu s to pogodbo

hereby / herewith

s tem / s to pogodbo / s to uredbo

 

Morda je zanimiva še raba izraza »subject to«:

subject to (provisions)

po pogojih / pod pogoji (določb) / ob upoštevanju (določb) / po določbah

shall be subject to national law

je / mora biti v skladu z domačim / notranjim / državnim / nacionalnim pravom

 

V zvezi s podjetji bi vas rada opozorila na naslednje izraze:

company name

ime družbe, firma

company address

naslov družbe

head office / registered seat / registered office / headquarters

sedež podjetja oziroma naslov, kjer je družba registrirana in ima poslovodstvo

 

Za izraz (pogodbeno) plačilo imamo na voljo naslednje možnosti:

remuneration / fee / contractual price / payment for the services rendered.

Beseda »shall« ima v pogodbah pomen obligacije. Prevajamo jo z ozirom na kontekst. Navajam nekaj primerov:

  • se zaveže, da bo;
  • mora;
  • bo storil.

Za priloge, dodatke in anekse uporabljamo naslednje izraze:

annex / appendix / addendum / schedule / exhibit / enclosure / attachment.

In za konec še nekaj napotkov za iskanje ustreznic na spletu. Poleg že znanih prosto dostopnih spletnih slovarjev bi rada poudarila dva »zlata« vira avtorja Mirana Željka:

http://evroterm.gov.si/ (terminološka zbirka izrazov, ki se ureja in dopolnjuje dnevno)
http://evrokorpus.gov.si/ (zbirka vzporednih dvojezičnih korpusov prevodov).

Kar se tiče slovenske zakonodaje, lahko najdemo prevedene naslove sprejetih zakonov na registru predpisov zakonodaja.gov.si/ (kliknemo na področje in ko se odpre seznam zakonov, kliknemo na tisti naslov, ki nas zanima – med različnimi podatki je naveden tudi naslov zakona, preveden v angleščino).

Dostop do zakonodaje Evropske unije je možen tudi preko evropskega portala http://eur-lex.europa.eu , ki omogoča dostop do zakonodaje Evropske unije v vseh jezikih Skupnosti. Prikaz besedila je dvojezični (recimo angleški dokument na levi strani, slovenski pa na desni).

Sicer pa pri iskanju primernega besedja vedno pride do izraza iznajdljivost prevajalca. Seveda nam splet ponuja obilico informacij, z različnimi brskalniki pa lahko prav hitro najdemo številne rešitve. Pri tem pa vsekakor svetujem previdnost, saj moramo biti vedno selektivni in preveriti, ali se lahko dejansko zanesemo na določen vir.

Avtor: Mira Hinič